Tambahan Perundangan (Original)


NEGERI TERENGGANU

TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN PENTADBIRAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM 1986 [EN. 12/1986]
Seksyen 225

Tr. P.U. 1/90
KAEDAH-KAEDAH PENTADBIRAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM (BON JAMINAN) 1989

Tarikh penyiaran : 4 Januari 1990
Tarikh mula kuat kuasa :4 Januari 1990
___________________________
SUSUNAN KAEDAH-KAEDAH
___________________________
Mukadimah.

Kaedah 1. Nama dan mula berkuatkuasa.
Kaedah 2. Bon jaminan untuk hadir Mahkamah.

JADUAL.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.