Tambahan Perundangan (Original)


NEGERI TERENGGANU

TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN PENTADBIRAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM 1986 [EN 12/86]


Tr. P.U. 13/87
PENUBUHAN MAHKAMAH-MAHKAMAH SYAR'IAH DALAM NEGERI TERENGGANU

Tarikh penyiaran : 16 Julai 1987
Tarikh mula kuat kuasa :1 Ogos 1987
PADA menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh seksyen 29 (1) dan (2) Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam 1986 [En. Tr. No. 12 /1986], Duli Yang Maha Mulia Sultan telah menubuhkan Mahkamah-Mahkamah Syar'iah dalam Negeri Terengganu sebagaimana ditentukan dalam Jadual mulai dari 1 Ogos 1987.

JADUAL / SCHEDULE

No.
Mahkamah / Court
Tempat / Place
Kawasan Bidangkuasa / Local Limits of Jurisdiction

1.
Mahkamah Apil Syar'iah / Syar'iah Appeal Court Kuala TerengganuNegeri / State, Terengganu

2.
Mahkamah Tinggi Syar'iah / Syar'iah High Court Kuala TerengganuNegeri / State, Terengganu

3.
Mahkamah Rendah Syar'iah / Syar'iah Subordinate Court Kuala TerengganuDaerah / District, Kuala Terengganu

4.
Mahkamah Rendah Syar'iah / Syar'iah Subordinate Court BesutDaerah / District, Besut

5.
Mahkamah Rendah Syar'iah / Syar'iah Subordinate Court Kemaman Daerah / District, Kemaman

6.
Mahkamah Rendah Syar'iah / Syar'iah Subordinate Court Dungun Daerah / District, Dungun

7.
Mahkamah Rendah Syar'iah / Syar'iah Subordinate CourtSetiu Daerah / District, Setiu

8.
Mahkamah Rendah Syar'iah / Syar'iah Subordinate Court Marang Daerah / District, Marang

9.
Mahkamah Rendah Syar'iah / Syar'iah Subordinate Court Hulu Terengganu Daerah / District, Hulu Terengganu

Bertarikh pada 1 Julai 1987.

Dated 1 July 1987.

[SUK. TR. (S) 771; PUN. TR. (S) 142/2]

Dengan Titah Perintah,

By Command,
DATO' SERI AMAR DI RAJA,
Menteri Besar,
Terengganu
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.