Tambahan Perundangan (Original)


NEGERI TERENGGANU

TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN PENTADBIRAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM 1986 [EN. 12/86]
Seksyen 225 (a)

Tr. P.U. 19/92
KAEDAH-KAEDAH PENTADBIRAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM (PROSEDUR MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT MELAYU TERENGGANU) 1991

Tarikh penyiaran : 24 September 1992
Tarikh mula kuat kuasa :24 September 1992
___________________________
SUSUNAN KAEDAH-KAEDAH
___________________________
Mukadimah.

Kaedah 1. Nama dan mula berkuatkuasa.
Kaedah 2. Makna ayat.
Kaedah 3. Persidangan Majlis.
Kaedah 4. Mesyuarat biasa.
Kaedah 5. Mesyuarat khas.
Kaedah 6. Notis mesyuarat.
Kaedah 7. Susunan mesyuarat.
Kaedah 8. Memanggil mesyuarat.
Kaedah 9. Perjalanan mesyuarat.
Kaedah 10. Mesyuarat Majlis adalah sulit.
Kaedah 11. Pengesahan minit mesyuarat.
Kaedah 12. Peringatan mesyuarat.
Kaedah 13. Keputusan bertulis.
Kaedah 14. Cadangan-cadangan.
Kaedah 15. Soalan-soalan atas laporan jawatankuasa.
Kaedah 16. Cadangan yang tidak diberi notis.
Kaedah 17. Cadangan hendaklah disokong.
Kaedah 18. Prosedur soalan.
Kaedah 19. Peraturan perbahasan dan ucapan.
Kaedah 20. Cadangan sedang dibahas.
Kaedah 21. Penangguhan prosedur Majlis.
Kaedah 22. Perkara-perkara yang menyalahi mesyuarat.
Kaedah 23. Kuasa dan tugas Yang Dipertua/Pengerusi mesyuarat.
Kaedah 24. Kuasa dan tugas setiausaha.
Kaedah 25. Pengunduran diri ahli.
Kaedah 26. Ucapan tangguhan.
Kaedah 27. Lain-lain hal mengenai ahli Majlis.
Kaedah 28. Menjalankan kuasa dalam masa darurat.
Kaedah 29. Kenyataan akhbar.
Kaedah 30. Makan minum dan pakaian.
Kaedah 31. Membawa alat-alat ke dalam mesyuarat.
Kaedah 32. Pemansuhan En. Trg. No. 12/86 Sek. 226 (2).
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.