Tambahan Perundangan (Original)


NEGERI TERENGGANU

TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN KELUARGA ISLAM 1985 [EN 12/1985]
Seksyen 132

Tr. P.U. 10/87
KAEDAH-KAEDAH UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN KELUARGA ISLAM (BORANG DAN FEE) 1987

Tarikh penyiaran : 16 Julai 1987
Tarikh mula kuat kuasa :1 Ogos 1987
___________________________
SUSUNAN KAEDAH-KAEDAH
___________________________
Mukadimah

Kaedah 1. Nama dan mula berkuatkuasa.
Kaedah 2. Borang dalam Jadual Pertama.
Kaedah 3. Fee dalam Jadual Kedua.
Kaedah 4. Ketidakpatuhan.

Jadual Pertama.

Borang 1
Borang 2
Borang 3
Borang 4
Borang 5
Borang 6
Borang 7
Borang 8
Borang 9
Borang 10
Borang 11
Borang 12
Borang 13
Borang 14
Borang 15

Jadual Kedua
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.