Tambahan Perundangan (Original)


NEGERI TERENGGANU

TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN PENTADBIRAN HUKUM SYARAK, 1955
Seksyen 40A

Tr. P.U. 5/80
PERATURAN-PERATURAN (SAMAN) PENTADBIRAN HUKUM SYARAK, 1980

Tarikh penyiaran : 23 April 1981
Tarikh mula kuat kuasa :1 April 1981
___________________________
SUSUNAN PERATURAN-PERATURAN
___________________________
Mukadimah

Peraturan 1. Nama dan mula berkuat kuasa.
Peraturan 2. Notis memerintah hadir dalam mahkamah.

JADUAL
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.