Tambahan Perundangan (Original)


NEGERI TERENGGANU

TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN PENTADBIRANHAL EHWAL AGAMA ISLAM 1986 [EN 12/1986]
Seksyen 225

Tr. P.U. 23/87
KAEDAH-KAEDAH PENTADBIRAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM (PENTADBIRAN MASJID-MASJID) 1987

Tarikh penyiaran : 3 Disember 1987
Tarikh mula kuat kuasa :3 Disember 1987
___________________________
SUSUNAN KAEDAH-KAEDAH
___________________________
Mukadimah

Kaedah 1. Nama dan mula berkuatkuasa
Kaedah 2. Tafsiran
Kaedah 3. Jawatankuasa Masjid dan Ahli-ahli
Kaedah 4. Pengurusan Masjid
Kaedah 5. Mesyuarat biasa atau tergempar atau khas
Kaedah 6. Tarikh mesyuarat Jawatankuasa
Kaedah 7. Mesyuarat khas atau tergempar
Kaedah 8. Pemberitahu mesyuarat
Kaedah 9. Urusan mesyuarat khas atau tergempar
Kaedah 10. Prosedur di mesyuarat
Kaedah 11. Nasihat
Kaedah 12. Tanggungjawab Pengerusi
Kaedah 13. Tanggungjawab Setiausaha
Kaedah 14. Tanggungjawab Bendahari
Kaedah 15. Pemeriksa Kira-kira
Kaedah 16. Penasihat
Kaedah 17. Kewangan Masjid
Kaedah 18. Nama-nama ahli
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.