PindaanNEGERI KEDAH

ENAKMEN 3 TAHUN 1991
ENAKMEN KANUN JENAYAH SYARIAH (PINDAAN PERTAMA) 1990


Tarikh Persetujuan DiRaja :21 April 1991
Tarikh disiarkan dalam Warta :30 Mei 1991
Tarikh mula berkuatkuasa :21 April 1991 [K.P.U. 6/1991]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa.
Seksyen 2. Pindaan seksyen 35.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.