PindaanPAHANG

ENAKMEN 4 TAHUN 1989
ENAKMEN PENTADBIRAN UGAMA ISLAM DAN ADAT RESAM MELAYU PAHANG (PINDAAN) 1989


Tarikh Persetujuan DiRaja :15 April 1989
Tarikh disiarkan dalam Warta :27 April 1989
Tarikh mula berkuatkuasa :1 Januari 1990 [Phg. G.N. 1210/1989]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa
Seksyen 2. Pindaan seksyen 166
Seksyen 3. Pemotongan dan penggantian seksyen 185
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.