Pindaan
KELANTAN

ENAKMEN 2 TAHUN 1998
ENAKMEN PENTADBIRAN MAHKAMAH SYARIAH (PINDAAN) 1998


Tarikh Persetujuan DiRaja :19 Mac 1998
Tarikh disiarkan dalam Warta :26 Mac 1998
Tarikh mula berkuatkuasa :16 Julai 1998 [Kn. P.U. 11/98]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah.

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa.
Seksyen 2. Pindaan am.
Seksyen 3. Seksyen baru 11.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.