Tambahan Perundangan (Original)


NEGERI PAHANG

TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002 [EN. 9/2002]
Seksyen 247

Phg. P.U. 19/05
KAEDAH-KAEDAH TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH (SULH) 2005

Tarikh penyiaran : 7 Julai 2005
Tarikh mula kuat kuasa :[Belum Berkuat kuasa]
___________________________
SUSUNAN KAEDAH-KAEDAH
___________________________
Mukadimah

Kaedah 1. Nama dan permulaan kuat kuasa
Kaedah 2. Pemakaian
Kaedah 3. Tafsiran
Kaedah 4. Penetapan tarikh sulh
Kaedah 5. Katidakhadiran pihak-pihak, dsb.
Kaedah 6. Tatacara Sulh
Kaedah 7. Penghakiman pengakuan atau persetujuan
Kaedah 8. Jika tiada penyelesaian, dsb.
Kaedah 9. Pendengaran.
Kaedah 10. Tiada kos.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.