Tambahan Perundangan (Original)


NEGERI PAHANG

TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1987 [EN. 3/1987]
Seksyen 136 (3)

Phg. P.U. 8/88
KAEDAH-KAEDAH UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (BORANG DAN FEE) 1988

Tarikh penyiaran : 28 April 1988
___________________________
SUSUNAN KAEDAH-KAEDAH
___________________________
Mukadimah

Kaedah 1. Nama dan mula berkuatkuasa.
Kaedah 2. Borang dalam Jadual Pertama.
Kaedah 3. Fee dalam Jadual Kedua.
Kaedah 4. Ketidakpatuhan.

JADUAL PERTAMA
Borang 1.
Borang 2.
Borang 3.
Borang 4.
Borang 5.
Borang 6.
Borang 7.
Borang 8.

JADUAL KEDUA
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.