Tambahan Perundangan (Original)


NEGERI PAHANG

TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991 [EN. 3/1991]
Seksyen 116

Phg. P.U. 8/01
KAEDAH-KAEDAH MASJID (PINDAAN) 2001

Tarikh penyiaran : 13 September 2001
Tarikh mula kuat kuasa :13 September 2001
___________________________
SUSUNAN KAEDAH-KAEDAH
___________________________
Mukadimah

Kaedah 1. Nama
Kaedah 2. Pindaan kaedah 6
Kaedah 3. Pindaan kaedah 8
Kaedah 4. Kaedah baru 8A
Kaedah 5. Pindaan kaedah 9
Kaedah 6. Pindaan kaedah 10
Kaedah 7. Pindaan kaedah 15
Kaedah 8. Pindaan kaedah 16
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.