Tambahan Perundangan (Original)


NEGERI TERENGGANU

TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN PENTADBIRAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM 1986 [EN. 12/1986]
Seksyen 225

Tr. P.U. 9/87
KAEDAH-KAEDAH PENTADBIRAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM (BORANG DAN FEE) 1987

Tarikh penyiaran : 16 Julai 1987
Tarikh mula kuat kuasa :1 Ogos 1987
___________________________
SUSUNAN KAEDAH
___________________________
Mukadimah

Kaedah 1. Nama dan mula berkuatkuasa.
Kaedah 2. Borang dalam Jadual Pertama.
Kaedah 3. Fee dalam Jadual Kedua.
Kaedah 4. Ketidakpatuhan.

JADUAL PERTAMA
BORANG 1
BORANG 2
BORANG 3
BORANG 4
BORANG 5
BORANG 6
BORANG 7
BORANG 8
BORANG 9
BORANG 10
BORANG 11
BORANG 12
BORANG 13
BORANG 14
BORANG 15
BORANG 16
BORANG 17
BORANG 18

JADUAL KEDUA
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.