Tambahan Perundangan (Original)


NEGERI KEDAH DARUL AMAN

TAMBAHAN PERUNDANGAN

UNDANG PENTADBIRAN UGAMA ISLAM TAHUN 1962 [EN 9/1962]
Sekshen 172

K. P.U. 11/1972
KAEDAH˛ PENTADBIRAN UGAMA ISLAM (MENDAFTAR ORANG˛ MASOK UGAMA ISLAM) TAHUN 1972

Tarikh penyiaran : 16 Mac 1972
Tarikh mula kuat kuasa :16 Mac 1972
___________________________
SUSUNAN KAEDAH
___________________________
Mukadimah

Kaedah 1. Tajok ringkas.
Kaedah 2. Ta'arif.
Kaedah 3. Pengislaman.
Kaedah 4. Laporan pengislaman kapada Kadhi.
Kaedah 5. Daftar Orang˛ Masok Islam oleh Setia Usaha Majlis.
Kaedah 6. Kad Kenyataan Orang Masok Islam.
Kaedah 7. Jagaan dan pengajaran Orang˛ Yang Masok Islam.

Jadual

Borang I
Borang 2
Copyright © PNMB-LawNet. All rights reserved.