Enakmen Original

NEGERI TERENGGANU

ENAKMEN 1 TAHUN 1980
ENAKMEN KAWALAN DAN SEKATAN PENGEMBANGAN AGAMA BUKAN ISLAM 1980


Tarikh Persetujuan DiRaja :3 Mac 1986
Tarikh disiarkan dalam Warta :28 Ogos 1980
Tarikh mula berkuatkuasa :1 April 1986 [Tr. P.U. 12/86]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah

Seksyen 1. Nama, mula berkuatkuasa, dan pemakaian.
Seksyen 2. Tafsiran.
Seksyen 3. Kriterium bagi memutuskan samada seseorang itu orang Islam.
Seksyen 4. Kesalahan memujuk, mempengaruhi, atau menghasut orang Islam supaya mengubah kepercayaan.
Seksyen 5. Kesalahan mendedahkan orang Islam berumur di bawah lapan belas tahun kepada pengaruh-pengaruh agama bukan Islam.
Seksyen 6. Kesalahan mendekati orang Islam untuk mededahkannya kepada apa-apa ucapan, atau pertunjukkan sesuatu mengenai agama bukan Islam.
Seksyen 7. Kesalahan menghantar atau menyerahkan terbitan-terbitan mengenai apa-apa agama bukan Islam kepada orang Islam.
Seksyen 8. Kesalahan membahagikan di tempat awam terbitan-terbitan mengenai agama bukan Islam kepada orang Islam.
Seksyen 9. Kesalahan berhubung dengan penggunaan perkataan-perkataan dan perbahasaan-perbahasaan tertentu yang bersumber Islam.
Seksyen 10. Tauliah untuk menjalankan kuasa-kuasa pegawai bertauliah.
Seksyen 11. Kesalahan-kesalahan boleh tangkap dan kes-kes boleh tangkap. F.M.S. Bab 6.
Seksyen 12. Kuasa untuk menyiasat dan menangkap.
Seksyen 13. Kuasa untuk memerintah saksi-saksi hadir.
Seksyen 14. Pemeriksaan saksi-saksi.

JADUAL
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.