Enakmen Original

NEGERI KEDAH

ENAKMEN 8 TAHUN 1988
ENAKMEN PENGAWALAN SEKOLAH-SEKOLAH AGAMA ISLAM 1988


Tarikh Persetujuan DiRaja :16 Oktober 1988
Tarikh disiarkan dalam Warta :22 Disember 1988
Tarikh mula berkuatkuasa :1 Oktober 1988 [K.P.U. 12/88]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Tajuk panjang & mukadimah.

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa.
Seksyen 2. Tafsiran.

BAHAGIAN II - PENDAFTAR DAN TIMBALAN-TIMBALAN PENDAFTAR

Seksyen 3. Perlantikan Pendaftar dan Timbalan-timbalan Pendaftar.
Seksyen 4. Tugas-tugas Pendaftar.

BAHAGIAN III - JEMAAH PENGURUSAN

Seksyen 5. Jemaah Pengurusan.
Seksyen 6. Jemaah Pengurusan adalah tertakluk kepada kawalan Pendaftar.
Seksyen 7. Tugas-tugas Jemaah.
Seksyen 8. Kuasa-kuasa Jemaah.
Seksyen 9. Kumpulan Wang.
Seksyen 10. Laporan.
Seksyen 11. Jemaah hendaklah mematuhi kurikulum yang dibuat oleh Majlis.

BAHAGIAN IV - PENDAFTAR SEKOLAH ISLAM

Seksyen 12. Pendaftaran.
Seksyen 13. Permohonan untuk Pendaftaran.
Seksyen 14. Syarat-syarat memberi kelulusan.
Seksyen 15. Pembatalan pendaftaran.
Seksyen 16. Rayuan.

BAHAGIAN V - NAZIR SEKOLAH AGAMA

Seksyen 17. Perlantikan Nazir-nazir Sekolah.
Seksyen 18. Majlis boleh membenarkan mana-mana orang untuk menjalankan tugas-tugas Nazir Sekolah.
Seksyen 19. Jemaah Pengurusan, guru-guru dan pekerja-pekerja hendaklah membantu Nazir Sekolah.

BAHAGIAN VI - PELBAGAI

Seksyen 20. Jemaah hendaklah memberi bantuan.
Seksyen 21. Pengecualian oleh Majlis.
Seksyen 22. Kesalahan dan penalti.
Seksyen 23. Bidang kuasa untuk membicarakan kesalahan.
Seksyen 24. Pengarah Pendakwa boleh mengarahkan pendakwaan.
Seksyen 25. Kuasa untuk memasuki premis.
Seksyen 26. Akta Perlindungan Pihak-pihak Berkuasa Awam 1948.
Seksyen 27. Pegawai-pegawai disifatkan sebagai pengkhidmat-pengkhidmat awam.
Seksyen 28. Kaedah-kaedah.
Seksyen 29. Enakmen-Enakmen tersebut tidak konsisten dengan Enakmen ini.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.