Enakmen Original

NEGERI SELANGOR

ENAKMEN 1 TAHUN 1988
ENAKMEN UGAMA BUKAN ISLAM (KAWALAN PENGEMBANGAN DI KALANGAN ORANG ISLAM) 1988


Tarikh Persetujuan DiRaja :28 Jun 1988
Tarikh disiarkan dalam Warta :7 Julai 1988
Tarikh mula berkuatkuasa :7 Julai 1988
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Tajuk Panjang & Mukadimah

Seksyen 1. Tajuk ringkas.
Seksyen 2. Tafsiran.
Seksyen 3. Kriteria bagi memutuskan sama ada seseorang itu orang Islam.
Seksyen 4. Kesalahan memujuk, mempengaruhi, atau menghasut orang berugama Islam supaya mengubah keimanan.
Seksyen 5. Kesalahan mendedahkan orang belum dewasa berugama Islam kepada pengaruh ugama bukan Islam.
Seksyen 6. Kesalahan mendekati orang Islam untuk mendedahkannya kepada apa-apa ucapan atau pertunjukan sesuatu mengenai ugama bukan Islam.
Seksyen 7. Kesalahan menghantar atau menyerahkan terbitan-terbitan mengenai apa-apa ugama bukan Islam kepada orang berugama Islam.
Seksyen 8. Kesalahan membahagikan di tempat awam terbitan mengenai ugama bukan Islam kepada orang berugama Islam.
Seksyen 9. Kesalahan berhubung dengan penggunaan perkataan-perkataan dan perbahasan tertentu yang bersumber Islam.
Seksyen 10. Tauliah untuk menjalankan kuasa-kuasa pegawai bertauliah.
Seksyen 11. Kesalahan boleh tangkap dan kes boleh tangkap.
Seksyen 12. Kuasa untuk menyiasat dan menangkap.
Seksyen 13. Kuasa untuk memerintah saksi-saksi hadir.
Seksyen 14. Pemeriksaan saksi.

JADUAL
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.