Akta Original


LAWS OF MALAYSIA


AKTA 585
AKTA TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1998

Tarikh Persetujuan Diraja : 18 Ogos 1998
Tarikh diterbitkan dalam Warta :27 Ogos 1998
Tarikh mula berkuatkuasa :22 Oktober 1998 [P.U. (B) 440/1998]


___________________________
SUSUNAN SEKSYEN
___________________________
Tajuk panjang & mukadimah.

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas, pemakaian dan mula berkuat kuasa.
Seksyen 2. Pemakaian.
Seksyen 3. Tafsiran.
Seksyen 4. Tajuk am borang.

BAHAGIAN II - KESAN KATAKPATUHAN

Seksyen 5. Ketakpatuhan.
Seksyen 6. Permohonan untuk mengetepikan kerana tak teratur.

BAHAGIAN III - CARA MEMULAKAN PROSIDING MAL

BAB I - AM

Seksyen 7. Cara memulakan prosiding mal.

BAB 2 - SAMAN

Seksyen 8. Bentuk saman.
Seksyen 9. Salinan saman.
Seksyen 10. Pengeluaran dan penyampaian.
Seksyen 11. Masa penyampaian.
Seksyen 12. Kehilangan saman.

BAB 3 - PERMOHONAN

Seksyen 13. Bentuk permohonan.
Seksyen 14. Pemakaian seksyen 9, 10, 11 dan 12.
Seksyen 15. Permohonan penceraian.

BAB 4 - TUNTUTAN ATAU PEMBELIAN LISAN

Seksyen 16. Tuntutan atau pembelian lisan.

BAHAGIAN IV - PIHAK-PIHAK

BAB I - AM

Seksyen 17. Tafsiran.
Seksyen 18. Percantuman pihak.
Seksyen 19. Perubahan pihak.
Seksyen 20. Kesalahcantuman dan ketakcantuman pihak.
Seksyen 21. Pindaan dan penyampaian.
Seksyen 22. Pemberhentian tindakan.
Seksyen 23. Penurunan kepentingan.

BAB 2 - ORANG TAK BERKEUPAYAAN

Seksyen 24. Orang tak berkeupayaan.
Seksyen 25. Persetujuan bagi pihak orang tak berkeupayaan.
Seksyen 26. Peruntukan am tentang ketakupayaan.
Seksyen 27. Prosiding luar aturan.
Seksyen 28. Pemecatan penjaga ad litem.
Seksyen 29. Plaintif belum dewasa mencapai umur dewasa.
Seksyen 30. Defendan belum dewasa mencapai umur dewasa.

BAB 3 - ORANG MISKIN

Seksyen 31. Permohonan untuk mendakwa atau membela sebagai orang miskin.
Seksyen 32. Orang miskin tidak boleh memberhentikan, dsb, tanpa kebenaran.
Seksyen 33. Kos.

BAHAGIAN V - PEGUAM SYARIE

Seksyen 34. Wakalah.
Seksyen 35. Penyampaian kepada Peguam Syarie.
Seksyen 36. Menukar Peguam Syarie.
Seksyen 37. Pelepasan Peguam Syarie.
Seksyen 38. Pelepasan atau permohonan Peguam Syarie.
Seksyen 39. Kematian.

BAHAGIAN VI - PENYAMPAIAN

BAB 1 - PENYAMPAIAN DALAM BIDANG KUASA

Seksyen 40. Alamat bagi penyampaian.
Seksyen 41. Cara penyampaian.
Seksyen 42. Ketidakterimaan.
Seksyen 43. Penyampaian kepada Peguan Syarie.
Seksyen 44. Penyampaian di alamat bagi penyampaian.
Seksyen 45. Hari kehadiran.
Seksyen 46. Tempat dan masa penyampaian.
Seksyen 47. Kes khas.
Seksyen 48. Penyampaian ganti.
Seksyen 49. Bukti penyampaian.
Seksyen 50. Mengubah perintah.
Seksyen 51. Mengeluarkan waran sebagai ganti atau tambahan kepada saman.

BAB 2 - PENYAMPAIAN DI LUAR BIDANG KUASA

Seksyen 52. Bila dibenarkan.
Seksyen 53. Bentuk perintah.
Seksyen 54. Cara penyampaian di luar bidang kuasa di dalam Malaysia.
Seksyen 55. Mengubah perintah.

BAHAGIAN VII - INTERPLIDER

Seksyen 56. Hak mendapatkan relief dengan cara interplider.
Seksyen 57. Tuntutan untuk mendapatkan barang, dsb. yang diambil dalam pelaksanaan.
Seksyen 58. Cara membuat permohonan.
Seksyen 59. Penyampaian saman.
Seksyen 60. Kuasa Mahkamah yang mendengar saman.
Seksyen 61. Kuasa lain.
Seksyen 62. Perbicaraan isu interplider.

BAHAGIAN VIII - PLIDING

Seksyen 63. Pernyataan tuntutan.
Seksyen 64. Defendan hendaklah menyampaikan pembelaan.
Seksyen 65. Bentuk pembelaan.
Seksyen 66. Tuntutan balas.
Seksyen 67. Pembelaan terhadap tuntutan balas.
Seksyen 68. Pembelaan tawaran.
Seksyen 69. Jawapan.
Seksyen 70. Keengganan menerima pliding dan pindaan.
Seksyen 71. Butir-butir.

BAHAGIAN IX - PEMBAYARAN KE DALAM DAN DARIPADA MAHKAMAH

Seksyen 72. Pembayaran ke dalam Mahkamah.
Seksyen 73. Pembayaran daripada Mahkamah.
Seksyen 74. Penyelesaian sebahagian.
Seksyen 75. Perintah bagi pembayaran daripada Mahkamah.
Seksyen 76. Kos.
Seksyen 77. Relief lain.
Seksyen 78. Tawaran.
Seksyen 79. Tuntutan balas.

BAHAGIAN X - PINDAAN

Seksyen 80. Pindaan kepada saman atau pliding.
Seksyen 81. Pindaan kepada permohonan.
Seksyen 82. Prosiding cacat.
Seksyen 83. Cara meminda.
Seksyen 84. Keciciran atau peninggalan.

PART XI - PENZAHIRAN

Seksyen 85. Penzahiran dokumen dan fakta.
Seksyen 86. Pemeriksaan dokumen.
Seksyen 87. Komunikasi dan dokumen terlindung.
Seksyen 88. Tiada rayuan terhadap perintah.

BAHAGIAN XII - PEMINDAHAN PROSIDING

Seksyen 89. Pemindahan prosiding ke suatu Mahkamah yang lain.
Seksyen 90. Tatacara mengenai pemindahan.
Seksyen 91. Kos mengenai pemindahan.
Seksyen 92. Tatacara mengenai pemindahan daripada Mahkamah Tinggi Syariah kepada Mahkamah Rendah Syariah.
Seksyen 93. Tatacara mengenai pemindahan daripada Mahkamah Rendah Syariah kepada Mahkamah Tinggi Syariah.

BAHAGIAN XIII - PENYELESAIAN, PENARIKAN BALIK DAN PEMBERHENTIAN

Seksyen 94. Penyelesaian tindakan.
Seksyen 95. Penarikan balik tuntutan.
Seksyen 96. Kesan penarikan balik ke atas prosiding selanjutnya.
Seksyen 97. Penggantungan.
Seksyen 98. Penarikan balik pembelaan.
Seksyen 99. Sulh.

BAHAGIAN XIV - KETERANGAN

BAB 1 - AM

Seksyen 100. Keterangan hendaklah diambil secara lisan.
Seksyen 101. Keterangan melalui afidavit.

BAB 2 - SEPINA

Seksyen 102. Permintaan bagi pengeluaran sepina.
Seksyen 103. Bilangan orang dalam sepina.
Seksyen 104. Sepina supaya dokumen dikemukakan.
Seksyen 105. Meminda sepina.
Seksyen 106. Penyampaian sepina.
Seksyen 107. Jangka masa sepina.
Seksyen 108. Rekod Mahkamah.
Seksyen 109. Kehadiran banduan sebagai saksi atau pihak.
Seksyen 110. Penawaran perbelanjaan.
Seksyen 111. Afidavit mengenai penyampaian sepina.

BAB 3 - AFIDAVIT

Seksyen 112. Membuat afidavit.
Seksyen 113. Bentuk afidavit.
Seksyen 114. Salinan dokumen handaklah dilampirkan pada afidavit.
Seksyen 115. Menolak afidavit.
Seksyen 116. Pindaan.
Seksyen 117. Memfailkan afidavit.
Seksyen 118. Pemeriksaan balas.

BAHAGIAN XV - PENDENGARAN

Seksyen 119. Pendengaran di dalam Mahkamah.
Seksyen 120. Kehadiran.
Seksyen 121. Ketidakhadiran pihak-pihak.
Seksyen 122. Tuntutan balas.
Seksyen 123. Tuntutan bersama.
Seksyen 124. Nota keterangan.
Seksyen 125. Dokumen atau ekshibit.
Seksyen 126. Susunan ucapan.
Seksyen 127. Kuasa Mahkamah.
Seksyen 128. Perbicaraan belum berakhir
Seksyen 129. Penangguhan.

BAHAGIAN XVI - PENGHAKIMAN DAN PERINTAH

Seksyen 130. Penghakiman.
Seksyen 131. Penghakiman persetujuan.
Seksyen 132. Terma penghakiman atau perintah hendaklah ditetapkan oleh Mahkamah.
Seksyen 133. Bila ansuran kena dibayar.
Seksyen 134. Perintah ansuran.
Seksyen 135. Penghakiman, dsb yang mengkehendaki perbuatan dilakukan; masa untuk melakukannya.
Seksyen 136. Tarikh penghakiman atau perintah.
Seksyen 137. Penghakiman bagi harta alih.

BAHAGIAN XVII - RAYUAN

Seksyen 138. Tafsiran.
Seksyen 139. Notis rayuan.
Seksyen 140. Rayuan.
Seksyen 141. Alasan rayuan.
Seksyen 142. Rekod rayuan jika perayu diwakili.
Seksyen 143. Rekod rayuan jika perayu tidak diwakili atau merayu sebagai orang miskin.
Seksyen 144. Penggantungan pelaksanaan sementara menanti rayuan.
Seksyen 145. Penghakiman hendaklah menyatakan alasan.
Seksyen 146. Pelaksanaan penghakiman atas rayuan.

BAHAGIAN XVIII - PENGUATKUASAAN DAN PELAKSANAAN

BAB I - AM

Seksyen 147. Kewajipan mematuhi.

BAB 2 - PENGUATKUASAAN

Seksyen 148. Penguatkuasaan penghakiman, dsb, bagi pembayaran wang.
Seksyen 149. Penguatkuasaan penghakiman bagi pemilikan harta tak alih.
Seksyen 150. Penguatkuasaan penghakiman bagi penghantar-serahan harta alih.
Seksyen 151. Penguatkuasaan penghakiman untuk melakukan atau menahan diri daripada melakukan sesuatu perbuatan.
Seksyen 152. Kuasa Mahkamah untuk menetapkan masa.
Seksyen 153. Pelaksanaan oleh atau terhadap orang yang bukan pihak.

BAB 3 - PELAKSANAAN

Seksyen 154. Kebenaran untuk mengeluarkan perintah pelaksanaan.
Seksyen 155. Mengeluarkan perintah pelaksanaan.
Seksyen 156. Mengendorskan masa penyerahan.
Seksyen 157. Fi dan perbelanjaan yang akan dilevikan.
Seksyen 158. Penunaian.
Seksyen 159. Jenis pelaksanaan.
Seksyen 160. Penyitaan dan penjualan.
Seksyen 161. Hiwalah.
Seksyen 162. Wang dan harta di dalam Mahkamah.
Seksyen 163. Penyitaan dan penghantarserahan.
Seksyen 164. Deposit perbelanjaan.
Seksyen 165. Memasuki premis.
Seksyen 166. Resit.
Seksyen 167. Penggunaan hasil.
Seksyen 168. Perbelanjaan.
Seksyen 169. Penyata mengenai perintah.
Seksyen 170. Senarai inventori.
Seksyen 171. Arahan tentang pelaksanaan kewajipan bailif.
Seksyen 172. Penyerahan kepada bailif.
Seksyen 173. Pembayaran daripada Mahkamah.
Seksyen 174. Penjualan.

BAB 4 - PERUNTUKAN KHAS BERHUBUNGAN DENGAN SAMAN PENGHUTANG PENGHAKIMAN

Seksyen 175. Pemakaian.
Seksyen 176. Permohonan untuk mendapatkan saman penghutang penghakiman.
Seksyen 177. Mengeluarkan saman penghutang penghakiman.
Seksyen 178. Pemeriksaan penghutang penghakiman.
Seksyen 179. Permohonan untuk mendapatkan notis penghakiman.
Seksyen 180. Mengeluarkan notis penghakiman.
Seksyen 181. Pendengaran notis penghakiman.
Seksyen 182. Perintah pengkomitan.
Seksyen 183. Pembayaran oleh penghutang penghakiman.
Seksyen 184. Perakuan penunaian.
Seksyen 185. Tarikh perintah pengkomitan.

BAHAGIAN XIX - PEMBAHAGIAN MENGIKUT KADAR

Seksyen 186. Hasil jualan pelaksanaan hendaklah dibahagikan mengikut kadar di kalangan pemiutang penghakiman.

BAHAGIAN XX - PROSIDING INTERLOKUTORI DAN PERINTAH INTERIM

BAB I - PROSIDING INTERLOKUTORI

Seksyen 187. Cara membuat permohonan.
Seksyen 188. Notis permohonan hendaklah difailkan.
Seksyen 189. Penyampaian permohonan.
Seksyen 190. Afidavit.
Seksyen 191. Salinan dokumen.
Seksyen 192. Penangguhan.
Seksyen 193. Ketidakhadiran.
Seksyen 194. Perintah ex parte boleh diketepikan.
Seksyen 195. Permohonan dalam prosiding.

BAB 2 - PERINTAH INTERIM

Seksyen 196. Pemakaian.
Seksyen 197. Kuasa Mahkamah untuk memberikan perintah interim.
Seksyen 198. Tiada rayuan terhadap perintah interim.
Seksyen 199. Penahanan, pemeliharaan, dsb, hal perkara kausa atau perkara.
Seksyen 200. Injuksi.
Seksyen 201. Perintah interim tentang hadhanah.
Seksyen 202. Perintah interim tentang nafkah.
Seksyen 203. Kuasa untuk memerintahkan diambil sampel, dsb.
Seksyen 204. Penjualan harta mudah musnah, dsb.
Seksyen 205. Perintah bagi perbicaraan awal.
Seksyen 206. Mendapatkan kembali harta alih yang tertakluk kepada lien, dsb.
Seksyen 207. Membenarkan pendapatan daripada harta yang menjadi hal perkara prosiding.

BAHAGIAN XXI - KUASA HAKIM DAN PENDAFTAR

Seksyen 208. Kuasa Pendaftar.
Seksyen 209. Kuasa Hakim.
Seksyen 210. Rayuan kepada Hakim di dalam Kamar terhadap penghakiman, dsb. Pendaftar.

BAHAGIAN XXII - WANG DAN HARTA DI DALAM MAHKAMAH

Seksyen 211. Akaun bank Mahkamah.
Seksyen 212. Bayaran ke dalam Mahkamah.
Seksyen 213. Bayaran ke dalam bank.
Seksyen 214. Notis kepada orang yang berhak.
Seksyen 215. Pembayaran daripada Mahkamah.
Seksyen 216. Cara membayar.
Seksyen 217. Kiriman melalui pos.
Seksyen 218. Buku akaun.
Seksyen 219. Kos perkhidmatan.
Seksyen 220. Dana tak dituntut, dsb.

BAHAGIAN XXIII - KOS, ELAUN DAN FI MAHKAMAH

Seksyen 221. Fi Mahkamah.
Seksyen 222. Kos
Seksyen 223. Taksiran kos.
Seksyen 224. Saksi.
Seksyen 225. Saksi pakar.
Seksyen 226. Elaun penginapan dan perjalanan.
Seksyen 227. Kehadiran dalam lebih daripada satu prosiding.
Seksyen 228. Saksi tidak dipanggil.

BAHAGIAN XXIV - PENGHINAAN MAHKAMAH

Seksyen 229. Notis menunjukkan sebab.
Seksyen 230. Penghinaan oleh pertubuhan perbadanan.
Seksyen 231. Prosiding tanpa kebenaran.

BAHAGIAN XXV - PELBAGAI

Seksyen 232. Bahasa.
Seksyen 233. Borang.
Seksyen 234. Salinan diperakui.
Seksyen 235. Fi, deposit dan pembayaran.
Seksyen 236. Larangan ke atas pegawai Mahkamah.
Seksyen 237. Memberikan jaminan.
Seksyen 238. Memanjangkan atau memendekkan masa.
Seksyen 239. Perkara yang mengaibkan, dsb.
Seksyen 240. Kehadiran sendiri.
Seksyen 241. Penyampaian oleh Mahkamah lain.
Seksyen 242. Merekodkan keterangan sebelum pendengaran.
Seksyen 243. Surat permintaan.
Seksyen 244. Kuasa sedia ada Mahkamah.
Seksyen 245. Hukum Syarak.
Seksyen 246. Jawatankuasa Kaedah-Kaedah.
Seksyen 247. Kaedah-kaedah.
Seksyen 248. Pemberhentian pemakaian Enakmen.

JADUAL PERTAMA
JADUAL KEDUA
JADUAL KETIGA

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.