Tambahan Perundangan (Original)


NEGERI PAHANG

TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991 [EN. 3/1991]
Seksyen 116

Phg. P.U. 18/98
KEDAH-KAEDAH MASJID 1998

Tarikh penyiaran : 13 Ogos 1998
Tarikh mula kuat kuasa :14 Ogos 1998 [Phg. P.U. 16/99]
___________________________
SUSUNAN KAEDAH-KAEDAH
___________________________
Mukadimah

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Kaedah 1. Nama, mula berkuat kuasa dan pemakaian.
Kaedah 2. Tafsiran.

BAHAGIAN II - FUNGSI DAN PENGURUSAN MASJID

Kaedah 3. Pendaftaran Masjid Kariah
Kaedah 4. Fungsi masjid.
Kaedah 5. Pegawai Masjid.
Kaedah 6. Perlantikan Pegawai Masjid Kariah.
Kaedah 7. Kuasa Pegawai Masjid
Kaedah 8. Jawatankuasa Kariah.
Kaedah 9. Pemilihan anggota Jawatankuasa Kariah.
Kaedah 10. Tempoh perkhidmatan anggota Jawatankuasa Kariah.
Kaedah 11. Fungsi Jawatankuasa Kariah.
Kaedah 12. Jawatankuasa Pentadbiran Masjid Negeri dan Masjid Daerah.
Kaedah 13. Fungsi Jawatankuasa pentadbiran Masjid Negeri dan Masjid Daerah.
Kaedah 14. Fungsi Pengerusi, Timbalan Pengerusi, Setiausaha dan Bendahari.
Kaedah 15. Pemeriksa kira-kira.

BAHAGIAN III - MESYUARAT

Kaedah 16. Mesyuarat agung ahli kariah.
Kaedah 17. Mesyuarat Jawatankuasa Kariah dan Jawatankuasa Pentadbiran Masjid Negeri dan Masjid Daerah.

BAHAGIAN IV - PERUNTUKAN AM

Kaedah 18. Kuasa mentadbir harta dan pendapatan.
Kaedah 19. Kegiatan masjid.
Kaedah 20. Salah faham mengenai peruntukan Kaedah-Kaedah ini.
Kaedah 21. Kuasa Masjid memberi arahan.
Kaedah 22. Pemansuhan.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.