Enakmen Original

NEGERI KEDAH

ENAKMEN 9 TAHUN 1980
ENAKMEN MAHKAMAH SYARIAH 1979


Tarikh Persetujuan DiRaja :6 Oktober 1980
Tarikh disiarkan dalam Warta :9 Oktober 1980
Tarikh mula berkuatkuasa :
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah.

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Sekyen 1. Tajuk ringkas dan tarikh kuatkuasa.
Sekyen 2. Tafsiran.

BAHAGIAN II - AM

Sekyen 3. Mahkamah.
Sekyen 4. Meteri Mahkamah.
Sekyen 5. Proses Mahkamah.
Sekyen 6. Bahasa dan Rekod.
Sekyen 7. Pendaftar dan Penolong Pendaftar.
Sekyen 8. Peguam.
Sekyen 9. Pegawai Rendah Mahkamah.

BAHAGIAN III - MAHKAMAH RAYUAN

Sekyen 10. Penubuhan dan Keanggotaan.
Sekyen 11. Perlantikan Kadi Besar dan Timbalan Kadi Besar.
Sekyen 12. Persidangan Mahkamah.
Sekyen 13. Keputusan.
Sekyen 14. Bidangkuasa Pengawasan dan Penyemakan.
Sekyen 15. Bidangkuasa Rayuan.
Sekyen 16. Kuasa Kadi Besar dan Timbalannya.

BAHAGIAN IV - MAHKAMAH KADI

Sekyen 17. Penubuhan dan Bidangkuasa.
Sekyen 18. Perlantikan Kadi.
Sekyen 19. Persidangan.
Sekyen 20. Bidangkuasa Jenayah.
Sekyen 21. Bidangkuasa Mal.
Sekyen 22. Perakuan feraid.

BAHAGIAN V - PELBAGAI

Sekyen 23. Tempat perbicaraan terbuka dan tertutup.
Sekyen 24. Perlindungan kepada Pegawai-pegawai.
Sekyen 25. Hukum Syarak.
Sekyen 26. Kesan perintah Mahkamah.
Sekyen 27. Kuasa-kuasa tambahan.
Sekyen 28. Pemansuhan.

JADUAL PERTAMA.
JADUAL KEDUA.
JADUAL KETIGA.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.