Enakmen Original

NEGERI KEDAH

ENAKMEN 4 TAHUN 1994
ENAKMEN MAHKAMAH SYARIAH 1993


Tarikh Persetujuan DiRaja :23 Februari 1994
Tarikh disiarkan dalam Warta :3 Mac 1994
Tarikh mula berkuatkuasa :1 Januari 1996 [K.P.U. 23/1996]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Tajuk panjang & mukadimah

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa.
Seksyen 2. Tafsiran.

BAHAGIAN II - MAHKAMAH SYARIAH
`
Seksyen 3. Penubuhan Mahkamah Syariah.
Seksyen 4. Ketua Hakim Syarie.
Seksyen 5. Hakim Mahkamah Rayuan Syariah.
Seksyen 6. Hakim Mahkamah Tinggi Syariah.
Seksyen 7. Hakim Mahkamah Rendah Syariah.
Seksyen 8. Pendaftar-pendaftar.
Seksyen 9. Bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah.
Seksyen 10. Bidang kuasa Mahkamah Rendah Syariah.
Seksyen 11. Rayuan ke Mahkamah Tinggi Syariah.
Seksyen 12. Cara dan masa untuk merayu.
Seksyen 13. Perakuan-perakuan pewarisan.
Seksyen 14. Bidang kuasa pengawasan dan penyemakan Mahkamah Tinggi Syariah.
Seksyen 15. Bidang kuasa Mahkamah Rayuan Syariah.
Seksyen 16. Bidang kuasa pengawasan dan penyemakan Mahkamah Rayuan Syariah.
Seksyen 17. Keanggotaan Mahkamah Rayuan Syariah.
Seksyen 18. Keputusan dengan majoriti.
Seksyen 19. Penerusan prosiding dalam Mahkamah Rayuan Syariah walaupun Hakim tiada.
Seksyen 20. Kaedah-kaedah rayuan.

BAHAGIAN III - PENDAKWA SYARIE DAN PEGUAM SYARIE

Seksyen 21. Perlantikan Ketua Pendakwa Syarie dan Pendakwa-pendakwa Syarie.
Seksyen 22. Perlantikan Peguam Syarie.

BAHAGIAN IV - PELBAGAI

Seksyen 23. Tempat dan cara perbicaraan.
Seksyen 24. Perlindungan kepada pegawai.
Seksyen 25. Hukum Syarak.
Seksyen 26. Kesan Perintah Mahkamah.
Seksyen 27. Kuasa tambahan.
Seksyen 28. Pertukaran nama Mahkamah Kadi.
Seksyen 29. Pertukaran nama Mahkamah Rayuan.
Seksyen 30. Sebutan perkataan "Kadi", "Kadi Besar", "Mahkamah Kadi" dan "Mahkamah Rayuan" dalam undang-undang bertulis lain.
Seksyen 31. Pemansuhan.

JADUAL
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.