Tambahan Perundangan (Terkini)NEGERI PULAU PINANG

TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN PENTADBIRAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM (PULAU PINANG)1993 [ENAKMEN 9 TAHUN 1993]


Pg. P.U. 4/97
KAEDAH-KAEDAH JAWATANKUASA QARYAH DAN PEGAWAI MASJID (PULAU PINANG) 1997
mengandungi pindaan terkini - Pg. P.U. 12/2001

Tarikh penyiaran : 27 Mac 1997
Tarikh mula kuat kuasa :27 Mac 1997
___________________________
SUSUNAN KAEDAH
___________________________
Mukadimah.

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Kaedah 1. Nama dan mula berkuatkuasa.
Kaedah 2. Tafsiran.

BAHAGIAN II - PENTADBIRAN QARYAH MASJID

Kaedah 3. Jawatankuasa Qaryah dan Pegawai Masjid.

BAHAGIAN Ill - PEMILIHAN JAWATANKUASA QARYAH

Kaedah 4. Pemilihan ahli Jawatankuasa Qaryah.
Kaedah 5. Kelayakan menjadi ahli.
Kaedah 6. Tempoh jawatan.
Kaedah 7. Kekosongan jawatan.

BAHAGIAN IV - FUNGSI JAWATANKUASA QARYAH DAN PEGAWAI MASJID

Kaedah 8. Fungsi Jawatankuasa Qaryah dan Pegawai Masjid.
Kaedah 9. Tugas-tugas Pengerusi.
Kaedah 10. Tugas-tugas Timbalan Pengerusi.
Kaedah 11. Tugas-tugas Setiausaha.
Kaedah 12. Tugas-tugas Bendahari.
Kaedah 13. Tugas-tugas Pemeriksa Kira-kira.
Kaedah 14. Tugas-tugas ahli lain Jawatankuasa Qaryah.
Kaedah 15. Tugas-tugas Imam.
Kaedah 16. Tugas-tugas Khatib.
Kaedah 17. Tugas-tugas Pembantu Khatib.
Kaedah 18. Tugas-tugas Bilal.
Kaedah 19. Tugas-tugas Pembantu Bilal.
Kaedah 20. Imam boleh membaca khutbah bagi solat fardhu dan solat-solat lain.

BAHAGIAN V - BIRO-BIRO

Kaedah 21. Penubuhan biro.

BAHAGIAN VI - MESYUARAT

Kaedah 22. Mesyuarat Jawatankuasa Qaryah.
Kaedah 23. Mesyuarat khas Jawatankuasa Qaryah.
Kaedah 24. Mesyuarat agung tahunan.
Kaedah 25. Mesyuarat agung khas.
Kaedah 26. Pegawai Masjid boleh menghadiri mesyuarat Jawatankuasa Qaryah.

BAHAGIAN VII - KEWANGAN

Kaedah 27. Sagu Hati Pegawai Masjid dan Siak.
Kaedah 28. Akaun, penyata kewangan dan wang masjid.
Kaedah 29. Pengerusi boleh meluluskan perbelanjaan untuk perkara penting dan serta-merta.
Kaedah 30. Pengauditan akaun.

BAHAGIAN VIII - PENGAWALAN

Kaedah 31. Pemeriksaan oleh pegawai MAINPP atau JAIPP.
Kaedah 32. Tindakan ahli Jawatankuasa Qaryah dan Pegawai Masjid yang tidak berpatutan.
Kaedah 33. Penggantungan atau penamatan jawatan.
Kaedah 34. Pertelingkahan hendaklah dirujuk kepada MAINPP dan keputusan MAINPP muktamad.

BAHAGIAN IX - PELBAGAI

Kaedah 35. Fungsi masjid.
Kaedah 36. Surat-menyurat dengan MAINPP.
Kaedah 37. Pemansuhan.
Kaedah 38. Pengecualian bagi ahli Jawatankuasa Qaryah yang dilantik di bawah Peraturan termansuh.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.