Enakmen Original

NEGERI JOHOR

ENAKMEN 17 TAHUN 2003
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI JOHOR) 2003


Tarikh Persetujuan DiRaja :22 Disember 2003
Tarikh disiarkan dalam Warta :25 Disember 2003
Tarikh mula berkuatkuasa :1 April 2004 [G.N. 578/2004]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah

BAHAGIAN 1 - PERMULAAN

Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuatkuasa
Fasal 2. Tafsiran
Fasal 3. Kecualian keistimewaan
Fasal 4. Pemakaian
Fasal 5. Ciri-ciri bagi memutuskan sama ada seseorang itu orang Islam
Fasal 6. Perkahwinan yang masih berterusan hendaklah disifatkan sebagai didaftarkan di bawah Enakmen ini dan boleh dibubarkan hanya di bawah Enakmen ini

BAHAGIAN II - PERKAHWINAN

Fasal 7. Orang yang boleh mengakadnikahkan perkahwinan
Fasal 8. Umur minimum untuk perkahwinan
Fasal 9. Pertalian yang melarang perkahwinan
Fasal 10. Orang dari agama lain
Fasal 11. Perkahwinan tak sah
Fasal 12. Perkahwinan yang tidak boleh didaftarkan
Fasal 13. Persetujuan dikehendaki
Fasal 14. Perkahwinan seseorang perempuan
Fasal 15. Pertunangan

Permulaan Kepada Perkahwinan

Fasal 16. Permohonan untuk kebenaran berkahwin
Fasal 17. Mengeluarkan kebenaran berkahwin
Fasal 18. Rujukan kepada dan tindakan oleh Hakim Syarie
Fasal 19. Kebenaran perlu sebelum akad nikah
Fasal 20. Tempat perkahwinan
Fasal 21. Mas kahwin dan pemberian
Fasal 22. Catatan dalam Daftar Perkahwinan
Fasal 23. Poligami
Fasal 24. Akad nikah perkahwinan di Kedutaan-Kedutaan, dsb., Malaysia di luar negeri

BAHAGIAN III - PENDAFTARAN PERKAHWINAN

Fasal 25. Pendaftaran
Fasal 26. Surat perakuan nikah dan surat perakuan ta’liq
Fasal 27. Melaporkan perkahwinan yang tak sah atau tak legal
Fasal 28. Pelantikan Ketua Pendaftar, Pendaftar, Timbalan dan Penolong Pendaftar Perkahwinan, Perceraian dan Ruju’ Orang Islam
Fasal 29. Buku dan Daftar hendaklah disimpan mengenai semua perkahwinan
Fasal 30. Salinan-salinan catatan hendaklah dihantar kepada Ketua Pendaftar
Fasal 31. Pendaftaran perkahwinan luar negeri oleh orang yang bermastautin dalam Negeri Johor
Fasal 32. Daftar yang tidak diakui di sisi undang-undang
Fasal 33. Pendaftaran sukarela perkahwinan-perkahwinan orang Islam yang diakadnikahkan dahulunya di bawah mana-mana undang-undang
Fasal 34. Kesan pendaftaran di sisi undang-undang

BAHAGIAN IV - PENALTI DAN PELBAGAI PERUNTUKAN BERHUBUNGAN DENGAN AKAD NIKAH DAN PENDAFTARAN PERKAHWINAN

Fasal 35. Tidak hadir di hadapan Pendaftar dalam masa yang ditetapkan
Fasal 36. Pelanggaran terhadap seksyen 32
Fasal 37. Gangguan terhadap perkahwinan
Fasal 38. Akuan atau pernyataan palsu untuk mendapatkan perkahwinan
Fasal 39. Akad nikah perkahwinan yang tidak dibenarkan
Fasal 40. Kesalahan-kesalahan berhubungan dengan akad nikah perkahwinan
Fasal 41. Kebenaran untuk mendakwa
Fasal 42. Membetulkan kesilapan
Fasal 43. Pemeriksaan Daftar Perkahwinan dan indeks perkahwinan
Fasal 44. Bukti

BAHAGIAN V - PEMBUBARAN PERKAHWINAN

Fasal 45. Takat kuasa untuk membuat sesuatu perintah
Fasal 46. Pertukaran Agama atau murtad
Fasal 47. Perceraian dengan talaq atau dengan perintah
Fasal 48. Timbangtara oleh Hakam
Fasal 49. Perceraian khul’ atau cerai tebus talaq
Fasal 50. Perceraian di bawah ta’liq atau janji
Fasal 51. Perceraian dengan li’an
Fasal 52. Hidup semula sebagai suami isteri atau ruju’
Fasal 53. Perintah untuk membubarkan perkahwinan atau untuk fasakh
Fasal 54. Anggapan mati
Fasal 55. Penyelenggaraan Daftar Perceraian dan Pembatalan
Fasal 56. Pendaftaran perceraian
Fasal 57. Pendaftaran perceraian di luar Mahkamah
Fasal 58. Mut’ah atau pemberian saguhati kepada perempuan yang diceraikan tanpa sebab yang patut
Fasal 59. Hak terhadap mas kahwin, dsb., tidak akan tersentuh

BAHAGIAN VI - NAFKAH ISTERI, ANAK DAN LAIN-LAIN

Fasal 60. Kuasa Mahkamah memerintah nafkah bagi isteri, dan efek nusyuz
Fasal 61. Kuasa Mahkamah untuk memerintah nafkah bagi seseorang tertentu
Fasal 62. Pentaksiran nafkah
Fasal 63. Kuasa Mahkamah untuk memerintahkan cagaran diberi bagi nafkah
Fasal 64. Mengkompaun nafkah
Fasal 65. Lamanya tempoh perintah nafkah
Fasal 66. Hak terhadap nafkah atau pemberian selepas perceraian
Fasal 67. Kuasa Mahkamah untuk mengubah perintah nafkah
Fasal 68. Kuasa mahkamah untuk mengubah perjanjian nafkah
Fasal 69. Nafkah yang kena dibayar di bawah perintah Mahkamah tidak boleh dipindahkan hakmiliknya
Fasal 70. Menuntut tunggakan nafkah
Fasal 71. Nafkah sementara
Fasal 72. Hak tempat tinggal
Fasal 73. Kewajipan menanggung nafkah anak
Fasal 74. Kuasa Mahkamah memerintahkan nafkah bagi kanak-kanak
Fasal 75. Kuasa bagi Mahkamah memerintahkan cagaran bagi nafkah seseorang anak
Fasal 76. Kuasa bagi Mahkamah mengubah perintah mengenai penjagaan atau nafkah seseorang anak
Fasal 77. Kuasa bagi Mahkamah mengubah perjanjian penjagaan atau nafkah seseorang anak
Fasal 78. Menuntut tunggakan nafkah seseorang anak
Fasal 79. Kewajipan menanggung nafkah kanak-kanak yang diterima sebagai ahli keluarga
Fasal 80. Lamanya tempoh perintah bagi nafkah anak
Fasal 81. Kewajipan menanggung nafkah anak-anak tak sahtaraf

BAHAGIAN VII - PENJAGAAN

Hadhanah atau Penjagaan Kanak-Kanak

Fasal 82. Orang yang berhak menjaga kanak-kanak
Fasal 83. Kelayakan-kelayakan yang perlu untuk penjagaan
Fasal 84. Bagaimana hak penjagaan hilang
Fasal 85. Lamanya penjagaan
Fasal 86. Penjagaan anak-anak tak sahtaraf
Fasal 87. Kuasa Mahkamah membuat perintah mengenai penjagaan
Fasal 88. Perintah tertakluk kepada syarat-syarat

Penjagaan ke atas Orang Dan Harta

Fasal 89. Orang yang berhak kepada penjagaan
Fasal 90. Kuasa ke atas harta tak alih dan harta alih
Fasal 91. Pelantikan penjaga-penjaga oleh Mahkamah
Fasal 92. Pelantikan ibu sebagai penjaga melalui wasiat
Fasal 93. Penjaga bersama dengan ibu
Fasal 94. Perubahan kuasa penjaga harta
Fasal 95. Pemecatan penjaga
Fasal 96. Cagaran hendaklah diberi
Fasal 97. Had kuasa bagi penjaga yang dilantik oleh Mahkamah
Fasal 98. Penjaga tidak boleh memberi akuan penyelesaian mengenai harta modal
Fasal 99. Penjaga boleh menanggung kanak-kanak dari pendapatan
Fasal 100. Perintah khas mengenai harta kecil
Fasal 101. Permohonan untuk mendapatkan pendapat, dsb.
Fasal 102. Perintah larangan oleh Mahkamah
Fasal 103. Penjaga bagi anak yatim
Fasal 104. Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang nasihat pegawai-pegawai kebajikan, dsb.
Fasal 105. Kuasa Mahkamah untuk menghalang anak dibawa keluar dari Malaysia

Relif-Relif Lain

Fasal 106. Kuasa bagi Mahkamah membatalkan dan menahan perpindahan-perpindahan yang dimaksudkan untuk mengecewakan tuntutan-tuntutan nafkah
Fasal 107. Perintah Tegahan
Fasal 108. Perintah tegahan melupuskan harta sepencarian

BAHAGIAN VIII - PELBAGAI

Fasal 109. Pengiktirafan perkahwinan orang Islam yang dilakukan di luar Negeri Johor
Fasal 110. Pengiktirafan perkahwinan-perkahwinan yang dilakukan di Kedutaan-Kedutaan, dsb., di Negeri Johor

Kesahtarafan Anak

Fasal 111. Siapakah yang dikaitkan sebagai bapa
Fasal 112. Kelahiran lebih empat tahun selepas pembubaran perkahwinan
Fasal 113. Kelahiran selepas pengakuan bahawa ‘iddah telah tamat
Fasal 114. Persetubuhan syubhah
Fasal 115. Syarat-syarat bagi pengakuan yang sah
Fasal 116. Anggapan dari pengakuan boleh dipatahkan
Fasal 117. Pengakuan oleh perempuan yang sedang dalam ‘iddah
Fasal 118. Mengakui seorang lain sebagai ibu atau bapa
Fasal 119. Pengakuan lain daripada sebagai anak, ibu atau bapa
Fasal 120. Pengakuan tidak boleh dibatalkan

Perintah Supaya Hidup Bersama Semula

Fasal 121. Permohonan oleh isteri yang ditinggal langsung

Pembahagian Harta Sepencarian

Fasal 122. Kuasa Mahkamah memerintah pembahagian harta sepencarian

Rayuan

Fasal 123. Rayuan

BAHAGIAN IX - PENALTI

Fasal 124. Poligami tanpa kebenaran Mahkamah
Fasal 125. Perceraian di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah
Fasal 126. Tidak membuat laporan
Fasal 127. Meninggal langsung isteri
Fasal 128. Menganiaya isteri atau suami
Fasal 129. Tidak memberi keadilan yang sewajarnya kepada isteri
Fasal 130. Isteri tidak menurut perintah
Fasal 131. Percubaan menjadi murtad untuk membatalkan perkahwinan
Fasal 132. Persetubuhan luar nikah antara orang yang bercerai
Fasal 133. Kecuaian dengan sengaja untuk mematuhi perintah
Fasal 134. Percubaan dan subahat

BAHAGIAN X - AM

Fasal 135. Kuasa bagi membuat kaedah-kaedah
Fasal 136. Pemansuhan

JADUAL.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.