Tambahan Perundangan (Original)


NEGERI SELANGOR

TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN PENTADBIRAN PERUNDANGAN ISLAM 1989 [EN. 2/1989]
Seksyen 64

SEL. P.U. 3/2002
KAEDAH-KAEDAH PEGAWAI MASJID DAN JAWATANKUASA KARIAH (NEGERI SELANGOR) (PINDAAN) 2001

Tarikh penyiaran : 14 Februari 2002
Tarikh mula kuat kuasa :14 Februari 2002
___________________________
SUSUNAN KAEDAH
___________________________
Mukadimah

Kaedah 1. Nama dan permulaan kuat kuasa.
Kaedah 2. Pindaan kaedah 2.
Kaedah 3. Pindaan kaedah 3.
Kaedah 4. Pindaan kaedah 4.
Kaedah 5. Pindaan kaedah 5.
Kaedah 6. Pindaan kaedah 6.
Kaedah 7. Pindaan kaedah 7.
Kaedah 8. Pindaan kaedah 8.
Kaedah 9. Pindaan Kaedah 9.
Kaedah 10. Pindaan kaedah 12.
Kaedah 11. Pindaan kaedah 13.
Kaedah 12. Pindaan kaedah 15.
Kaedah 13. Pindaan kaedah 17.
Kaedah 14. Pindaan kaedah 19.
Kaedah 15. Pindaan kaedah 23.
Kaedah 16. Pindaan kaedah 24.
Kaedah 17. Pindaan kaedah 26.
Kaedah 18. Pindaan kaedah 29.
Kaedah 19. Kaedah baru 33A.
Kaedah 20. Pindaan kaedah 37.
Kaedah 21. Pindaan kaedah.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.