Enakmen Original

NEGERI SABAH

ENAKMEN 8 TAHUN 2004
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 2004


Tarikh Persetujuan DiRaja :30 Ogos 2004
Tarikh disiarkan dalam Warta :14 Oktober 2004
Tarikh mula berkuatkuasa :1 Jun 2005 [G.N. 611/2005]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa
Seksyen 2. Tafsiran.
Seksyen 3. Kecualian prerogatif
Seksyen 4. Pemakaian
Seksyen 5. Kriterium bagi memutuskan sama ada seseorang itu Islam
Seksyen 6. Perkahwinan yang masih berterusan hendaklah disifatkan sebagai didaftarkan di bawah Enakmen ini dan boleh dibubarkan hanya di bawah Enakmen ini

BAHAGIAN II - PERKAHWINAN

Seksyen 7. Orang yang boleh mengakadnikahkan perkahwinan
Seksyen 8. Umur minimum untuk perkahwinan
Seksyen 9. Pertalian yang melarang perkahwinan
Seksyen 10. Orang dari agama lain
Seksyen 11. Perkahwinan tak sah
Seksyen 12. Perkahwinan yang tidak boleh didaftarkan
Seksyen 13. Persetujuan dikehendaki
Seksyen 14. Perkahwinan seseorang perempuan
Seksyen 15. Pertunangan

Permulaan kepada Perkahwinan

Seksyen 16. Permohonan untuk kebenaran berkahwin
Seksyen 17. Mengeluarkan kebenaran berkahwin
Seksyen 18. Rujukan kepada dan tindakan oleh Hakim Syar'ie
Seksyen 19. Kebenaran perlu sebelum akad nikah
Seksyen 20. Tempat perkahwinan
Seksyen 21. Mas kahwin dan pemberian
Seksyen 22. Catatan dalam Daftar Perkahwinan
Seksyen 23. Poligami
Seksyen 24. Akad nikah perkahwinan di Kedutaan-Kedutaan, dsb., Malaysia di luar negeri

BAHAGIAN III - PENDAFTARAN PERKAHWINAN

Seksyen 25. Pendaftaran
Seksyen 26. Surat perakuan nikah dan surat perakuan ta'liq
Seksyen 27. Melaporkan perkahwinan yang tak sah atau tak legal
Seksyen 28. Perlantikan Ketua Pendaftar, Pendaftar, Timbalan dan Penolong Pendaftar Perkahwinan, Penceraian dan Ruju' Orang Islam
Seksyen 29. Buku dan Daftar hendaklah disimpan mengenai semua perkahwinan
Seksyen 30. Salinan-salinan catatan hendaklah dihantar kepada Ketua Pendaftar
Seksyen 31. Pendaftaran perkahwinan luar negeri oleh orang yang bermastautin dalam Negeri Sabah
Seksyen 32. Daftar yang tidak diakui di sisi undang-undang
Seksyen 33. Pendaftaran sukarela perkahwinan-perkahwinan orang Islam yang diakadnikahkan dahulunya di bawah mana-mana undang-undang
Seksyen 34. Efek pendaftaran di sisi undang-undang

BAHAGIAN IV - PENALTI DAN PELBAGAI PERUNTUKAN BERHUBUNGAN DENGAN AKAD NIKAH DAN PENDAFTARAN PERKAHWINAN

Seksyen 35. Tidak hadir di hadapan Pendaftar dalam masa yang ditetapkan
Seksyen 36. Pelanggaran terhadap seksyen 32
Seksyen 37. Gangguan terhadap perkahwinan
Seksyen 38. Akuan atau pernyataan palsu untuk mendapatkan perkahwinan
Seksyen 39. Akad nikah perkahwinan yang tidak dibenarkan
Seksyen 40. Kesalahan-kesalahan berhubungan dengan akad nikah perkahwinan
Seksyen 41. Kebenaran untuk mendakwa
Seksyen 42. Membetulkan kesilapan
Seksyen 43. Pemeriksaan Daftar Perkahwinan dan indeks perkahwinan
Seksyen 44. Bukti

BAHAGIAN V - PEMBUBARAN PERKAHWINAN

Seksyen 45. Takat kuasa untuk membuat sesuatu perintah
Seksyen 46. Pertukaran agama
Seksyen 47. Penceraian dengan talaq atau dengan perintah
Seksyen 48. Timbangtara oleh Hakam
Seksyen 49. Penceraian khul' atau cerai tebus talaq
Seksyen 50. Penceraian di bawah ta'liq atau janji
Seksyen 51. Penceraian dengan li'an
Seksyen 52. Hidup semula sebagai suami isteri atau ruju'
Seksyen 53. Perintah untuk mebubarkan perkahwinan atau untuk fasakh
Seksyen 54. Anggapan mati
Seksyen 55. Penyenggaraan Daftar Penceraian dan Pembatalan
Seksyen 56. Pendaftaran penceraian
Seksyen 57. Pendaftaran penceraian di luar Mahkamah
Seksyen 58. Mut'ah atau pemberian sagu hati kepada perempuan yang diceraikan tanpa sebab yang patut
Seksyen 59. Hak terhadap mas kahwin. dsb., tidak akan tersentuh

BAHAGIAN VI - NAFKAH ISTERI, ANAK DAN LAIN-LAIN

Seksyen 60. Kuasa Mahkamah memerintah nafkah bagi isteri, dan efek nusyuz
Seksyen 61. Kuasa Mahkamah untuk memerintah nafkah bagi seseorang tertentu
Seksyen 62. Pentaksiran nafkah
Seksyen 63. Kuasa Mahkamah untuk memerintahkan cagaran diberi bagi nafkah
Seksyen 64. Mengkompaun nafkah
Seksyen 65. Lamanya tempoh perintah nafkah
Seksyen 66. Hak terhadap nafkah atau pemberian selepas penceraian
Seksyen 67. Kuasa Mahkamah untuk mengubah perintah nafkah
Seksyen 68. Kuasa Mahkamah untuk mengubah perjanjian nafkah
Seksyen 69. Nafkah yang kena dibayar di bawah perintah Mahkamah tidak boleh dipindahkan hak miliknya
Seksyen 70. Menuntut tunggakan nafkah
Seksyen 71. Nafkah sementara
Seksyen 72. Hak tempat tinggal
Seksyen 73. Kewajipan menanggung nafkah anak
Seksyen 74. Kuasa Mahkamah memerintahkan nafkah bagi anak
Seksyen 75. Kuasa bagi Mahkamah memerintahkan cagaran bagi nafkah seseorang anak
Seksyen 76. Kuasa bagi Mahkamah mengubah perintah mengenai penjagaan atau nafkah seseorang anak
Seksyen 77. Kuasa bagi Mahkamah mengubah perjanjian penjagaan atau nafkah seseorang anak
Seksyen 78. Menuntut tunggakan nafkah seseorang anak
Seksyen 79. Kewajipan menanggung nafkah kanak-kanak yang diterima sebagai ahli keluarga
Seksyen 80. Lamanya tempoh perintah bagi nafkah anak
Seksyen 81. Kewajipan menanggung nafkah anak-anak tak sahtaraf

BAHAGIAN VII - PENJAGAAN

Hadhanah atau Penjagaan Kanak-kanak

Seksyen 82. Orang yang berhak menjaga kanak-kanak
Seksyen 83. Kelayakan-kelayakan yang perlu untuk penjagaan
Seksyen 84. Bagaimana hak penjagaan hilang
Seksyen 85. Lamanya penjagaan
Seksyen 86. Penjagaan anak-anak tak sahtaraf
Seksyen 87. Kuasa Mahkamah membuat perintah mengenai penjagaan
Seksyen 88. Perintah tertakluk kepada syarat-syarat

Penjagaan ke atas Orang dan Harta

Seksyen 89. Orang yang berhak kepada penjagaan
Seksyen 90. Kuasa ke atas harta tak alih dan harta alih
Seksyen 91. Perlantikan penjaga-penjaga oleh Mahkamah
Seksyen 92. Pelantikan ibu sebagai penjaga melalui wasiat
Seksyen 93. Penjaga bersama dengan ibu
Seksyen 94. Perubahan kuasa penjaga harta
Seksyen 95. Pemecatan penjaga
Seksyen 96. Cagaran hendaklah diberi
Seksyen 97. Had kuasa bagi penjaga yang dilantik oleh Mahkamah
Seksyen 98. Penjaga tidak boleh memberi akuan penyelesaian mengenai harta modal
Seksyen 99. Penjaga boleh menanggung kanak-kanak dari pendapatan
Seksyen 100. Perintah khas mengenai harta kecil
Seksyen 101. Permohonan untuk mendapatkan pendapat, dsb.
Seksyen 102. Perintah larangan oleh Mahkamah
Seksyen 103. Penjaga bagi anak yatim
Seksyen 104. Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang nasihat pegawai-pegawai kebajikan dsb.
Seksyen 105. Kuasa Mahkamah untuk menghalang anak dibawa keluar dari Malaysia

Relif-relif lain

Seksyen 106. Kuasa bagi Mahkamah membatalkan dan menahan perpindahan-perpindahan yang dimaksudkan untuk mengecewakan tuntutan-tuntutan nafkah
Seksyen 107. Perintah Tegahan

BAHAGIAN VIII - PELBAGAI

Seksyen 108. Perintah tegahan melupuskan harta sepencarian
Seksyen 109. Pengiktirafan perkahwinan orang Islam yang dilakukan di luar Negeri Sabah
Seksyen 110. Pengiktirafan perkahwinan-perkahwinan yang dilakukan di Kedutaan-Kedutaan, dsb., di Negeri Sabah

Kesahtarafan Anak

Seksyen 111. Siapakah yang dikaitkan sebagai bapa
Seksyen 112. Kelahiran lebih empat tahun selepas pembubaran perkahwinan
Seksyen 113. Kelahiran selepas pengakuan bahawa 'iddah telah tamat
Seksyen 114. Persetubuhan syubhah
Seksyen 115. Syarat-syarat bagi pengakuan yang sah
Seksyen 116. Anggapan dari pengakuan boleh dipatahkan
Seksyen 117. Pengakuan oleh perempuan yang sedang dalam 'iddah
Seksyen 118. Mengakui seseorang yang lain sebagai ibu atau bapa
Seksyen 119. Pengakuan lain daripada sebagai anak, ibu atau bapa
Seksyen 120. Pengakuan tidak boleh dibatalkan

Perintah Supaya Hidup Bersama Semula

Seksyen 121. Permohonan oleh isteri yang ditinggal langsung

Pembahagian Harta Sepencarian

Seksyen 122. Kuasa Mahkamah memerintah pembahagian harta sepencarian

Rayuan

Seksyen 123. Rayuan

BAHAGIAN IX - PENALTI

Seksyen 124. Poligami tanpa kebenaran Mahkamah
Seksyen 125. Penceraian di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah
Seksyen 126. Tidak membuat laporan
Seksyen 127. Meninggal langsung isteri
Seksyen 128. Menganiaya isteri atau suami
Seksyen 129. Tidak memberi keadilan yang sewajarnya kepada isteri
Seksyen 130. Isteri tidak menurut perintah
Seksyen 131. Percubaan menjadi murtad untuk membatalkan perkahwinan
Seksyen 132. Persetubuhan luar nikah antara orang yang bercerai
Seksyen 133. Kecuaian dengan sengaja untuk mematuhi perintah
Seksyen 134. Percubaan dan subahat

BAHAGIAN X - AM

Seksyen 135. Kuasa bagi membuat kaedah-kaedah

JADUAL
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.