Enakmen Original

NEGERI SELANGOR

ENAKMEN 4 TAHUN 1999
ENAKMEN WASIAT ORANG ISLAM (SELANGOR) 1999


Tarikh Persetujuan DiRaja :15 September 1999
Tarikh disiarkan dalam Warta :30 September 1999
Tarikh mula berkuatkuasa :1 Julai 2004 [Sel P.U. 9/04]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Tajuk Panjang & Mukadimah

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas, pemakaian dan mula berkuat kuasa.
Seksyen 2. Tafsiran.

BAHAGIAN II - PELAKSANAAN WASIAT

Seksyen 3. Wasiat boleh dibuat dengan lisan, tulisan, atau isyarat.
Seksyen 4. Pembuktian wasiat.
Seksyen 5. Wasiat bersyarat.
Seksyen 6. Kelayakan pewasiat.
Seksyen 7. Syarat benefisiari.
Seksyen 8. Wasiat kepada tempat-tempat ibadat dan badan kebajikan.
Seksyen 9. Syarat-syarat sesuatu yang diwasiatkan.
Seksyen 10. Wasiat atas manfaat.
Seksyen 11. Cara-cara perwasiatan.

BAHAGIAN III - PEMBATALAN WASIAT.

Seksyen 12. Wasiat terbatal.
Seksyen 13. Wasiat orang yang ditahan menguruskan hartanya.
Seksyen 14. Orang yang membunuh pewasiat tidak berhak kepada wasiat.

BAHAGIAN IV - PENARIKAN BALIK WASIAT

Seksyen 15. Menarik balik wasiat.
Seksyen 16. Perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dianggap sebagai penarikan balik wasiat.

BAHAGIAN V - PENERIMAAN DAN PENOLAKAN WASIAT

Seksyen 17. Penerimaan dan penolakan wasiat.
Seksyen 18. Tempoh penerimaan dan penolakan wasiat.
Seksyen 19. Menerima sebahagian dari wasiat.
Seksyen 20. Penolakan sebelum dan selepas pewasiat mati.
Seksyen 21. Penerimaan harta yang diwasiatkan.

BAHAGIAN VI - PERUNTUKAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN BENEFISIARI

Seksyen 22. Wasiat yang berhubungan dengan benefisiari yang belum wujud.
Seksyen 23. Wasiat kepada pihak tertentu.
Seksyen 24. Wasiat kepada anak dalam kandungan.
Seksyen 25. Wasiat kepada dua atau lebih anak dalam kandungan.

BAHAGIAN VII - PERUNTUKAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PELUPUSAN MELALUI PERWASIATAN

Seksyen 26. Wasiat kepada waris dan bukan waris.

BAHAGIAN VIII - WASIAT WAJIBAH

Seksyen 27. Wasiat kepada cucu.

BAHAGIAN IX

Seksyen 28. Hukum Syarak.
Seksyen 29. Kuasa membuat kaedah-kaedah.

JADUAL PERTAMA
JADUAL KEDUA
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.