Tambahan Perundangan (Original)


NEGERI PAHANG

TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991 [EN. 3/1991]
Seksyen 66(2)

Phg. P.U. 12/95
PERATURAN-PERATURAN PEGUAM SYARIE 1995

Tarikh penyiaran : 3 Ogos 1995
Tarikh mula kuat kuasa :1 Januari 1992
___________________________
SUSUNAN PERATURAN
___________________________
Mukadimah

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Peraturan 1. Nama dan mula berkuatkuasa.
Peraturan 2. Tafsiran.

BAHAGIAN II - PENUBUHAN JAWATANKUASA PEGUAM SYARIE

Peraturan 3. Penubuhan Jawatankuasa.
Peraturan 4. Keanggotaan Jawatankuasa.
Peraturan 5. Menamatkan perlantikan dan perletakan jawatan.
Peraturan 6. Mesyuarat Jawatankuasa.
Peraturan 7. Fungsi Jawatankuasa.
Peraturan 8. Saraan dan elaun.

BAHAGIAN III - PEGUAM SYARIE

Peraturan 9. Kelayakan Peguam Syarie.
Peraturan 10. Permohonan.
Peraturan 11. Bantahan.
Peraturan 12. Keputusan.
Peraturan 13. Daftar Peguam Syarie.
Peraturan 14. Rayuan terhadap keputusan Jawatankuasa.
Peraturan 15. Hak-hak Peguam Syarie.

BAHAGIAN IV - TATATERTIB

Peraturan 16. Semua Peguam Syarie di bawah kawalan Jawatankuasa.
Peraturan 17. Aduan terhadap Peguam Syarie.
Peraturan 18. Kuasa Jawatankuasa untuk mengeluarkan perintah.
Peraturan 19. Rayuan terhadap perintah Jawatankuasa kepada Majlis.
Peraturan 20. Perintah Jawatankuasa hendaklah mengandungi pernyataan tentang kesimpulannua, dsb.
Peraturan 21. Peguam Syarie boleh memohon untuk dikeluarkan namanya daripada Daftar.
Peraturan 22. Jawatankuasa boleh memasukkan semula Peguam Syarie.

BAHAGIAN V - PERUNTUKAN AM

Peraturan 23. Mengemukakan Sijil Peguam Syarie dan Sijil Amalan Tahunan.
Peraturan 24. Tempoh dan pembaharuan Sijil Amalan Tahunan.
Peraturan 25. Sekatan.
Peraturan 26. Pemansuhan dan kecualian.

JADUAL

BORANG A
BORANG B
BORANG C
BORANG D
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.