Enakmen Original

NEGERI PERLIS

ENAKMEN 4 TAHUN 1992
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1991


Tarikh Persetujuan DiRaja :20 Julai 1992
Tarikh disiarkan dalam Warta :24 September 1992
Tarikh mula berkuatkuasa :8 November 2006 [Ps. P.U. 2/07]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah.

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas pemakaian dan mula berkuatkuasa.
Seksyen 2. Tafsiran.
Seksyen 3. Kecualian prerogatif.
Seksyen 4. Pemakaian.
Seksyen 5. Kriterium bagi memutuskan sama ada seseorang itu orang Islam.
Seksyen 6. Perkahwinan yang masih berterusan hendaklah disifatkan sebagai didaftarkan di bawah Enakmen ini dan boleh dibubarkan hanya di bawah Enakmen ini.

BAHAGIAN II - PERKAHWINAN

Seksyen 7. Orang-orang yang boleh mengakadnikahkan perkahwinan.
Seksyen 8. Umur minimum untuk perkahwinan.
Seksyen 9. Pertalian yang melarang perkahwinan.
Seksyen 10. Orang-orang dari agama lain.
Seksyen 11. Perkahwinan tak sah.
Seksyen 12. Perkahwinan yang tidak boleh didaftarkan.
Seksyen 13. Persetujuan dikehendaki.
Seksyen 14. Perkahwinan seseorang perempuan.
Seksyen 15. Pertunangan.

PERMULAAN KEPADA PERKAHWINAN

Seksyen 16. Permohonan untuk kebenaran berkahwin.
Seksyen 17. Mengeluarkan kebenaran berkahwin.
Seksyen 18. Rujukan kepada dan tindakan oleh Hakim Syariah.
Seksyen 19. Kebenaran perlu sebelum diakadnikah.
Seksyen 20. Tempat perkahwinan.
Seksyen 21. Mas kahwin dan pemberian.
Seksyen 22. Catatan dalam Daftar Perkahwinan.
Seksyen 23. Poligami.
Seksyen 24. Akadnikah perkahwinan di Kedutaan-kedutaan,dsb., Malaysia di luar negeri.

BAHAGIAN III - PENDAFTARAN PERKAHWINAN

Seksyen 25. Pendaftaran.
Seksyen 26. Surat perakuan nikah.
Seksyen 27. Melaporkan perkahwinan yang taksah atau tak legal.
Seksyen 28. Perlantikan Ketua Pendaftar, Timbalan dan Penolong Pendaftar Perkahwinan, Perceraian dan Rujuk Orang Islam.
Seksyen 29. Buku dan Daftar hendaklah disimpan mengenai semua perkahwinan.
Seksyen 30. Salinan-salinan catatan hendaklah dihantar kepada Ketua Pendaftar.
Seksyen 31. Pendaftaran perkahwinan luar negeri oleh orang yang bermastautin dalam Negeri Perlis.
Seksyen 32. Daftar yang tidak diakui di sisi Undang-undang.
Seksyen 33. Pendaftaran sukarela perkahwinan-perkahwinan orang Islam yang diakadnikahkan dahulunya di bawah mana-mana Undang-undang.
Seksyen 34. Kesan pendaftaran di sisi Undang-undang.

BAHAGIAN IV - PENALTI DAN PELBAGAI PERUNTUKAN PERHUBUNGAN DENGAN AKADNIKAH DAN PENDAFTARAN PERKAHWINAN

Seksyen 35. Tidak hadir di hadapan Pendaftar dalam masa yang ditetapkan.
Seksyen 36. Pelanggaran terhadap Seksyen 32.
Seksyen 37. Gangguan terhadap perkahwinan.
Seksyen 38. Akuan atau pernyataan palsu untuk mendapatkan perkahwinan.
Seksyen 39. Akadnikah perkahwinan yang tidak dibenarkan.
Seksyen 40. Kesalahan-kesalahan berhubungan dengan akadnikah perkahwinan.
Seksyen 41. Kebenaran untuk mendakwa.
Seksyen 42. Membetulkan kesilapan.
Seksyen 43. Pemeriksaan Daftar Perkahwinan dan indeks perkahwinan.
Seksyen 44. Bukti.

BAHAGIAN V - PEMBUBARAN PERKAHWINAN

Seksyen 45. Had kuasa untuk membuat sesuatu perintah.
Seksyen 46. Pertukaran agama.
Seksyen 47. Perceraian dengan talak atau dengan perintah.
Seksyen 48. Timbangtara oleh Hakam.
Seksyen 49. Perceraian khuluk atau cerai tebus talak.
Seksyen 50. Perceraian bersumpah secara lain.
Seksyen 51. Hidup semula sebagai suami isteri atau rujuk.
Seksyen 52. Perintah untuk membubarkan perkahwinan atau untuk fasakh.
Seksyen 53. Anggapan mati.
Seksyen 54. Penyenggaraan Daftar Perceraian dan Pembatalan.
Seksyen 55. Perintah perceraian tidak boleh didaftarkan melainkan perintah mengenainya telah dibuat oleh Mahkamah.
Seksyen 56. Mutaah atau pemberian saguhati kepada perempuan yang diceraikan tanpa sebab yang patut.
Seksyen 57. Hak terhadap mas kahwin, dsb., tidak akan tersentuh.
Seksyen 58. Kuasa Mahkamah memerintah pembahagian harta sepencarian.

BAHAGIAN VI - NAFKAH ISTERI, ANAK DAN LAIN-LAIN

Seksyen 59. Kuasa Mahkamah memerintah nafkah bagi isteri dan kesan nusyuz.
Seksyen 60. Kuasa Mahkamah memerintah nafkah bagi seseorang tertentu.
Seksyen 61. Pentaksiran nafkah.
Seksyen 62. Kuasa Mahkamah untuk memerintahkan cagaran diberi bagi nafkah.
Seksyen 63. Penyelesaian nafkah.
Seksyen 64. Lamanya tempoh perintah nafkah.
Seksyen 65. Hak terhadap nafkah atau pemberian selepas perceraian.
Seksyen 66. Kuasa Mahkamah untuk mengubah perintah nafkah.
Seksyen 67. Kuasa Mahkamah untuk mengubah perjanjian nafkah.
Seksyen 68. Nafkah yang kena dibayar di bawah perintah Mahkamah tidak boleh dipindahkan hak miliknya.
Seksyen 69. Menuntut tunggakan nafkah.
Seksyen 70. Nafkah sementara.
Seksyen 71. Hak tempat tinggal.
Seksyen 72. Kewajipan menanggung nafkah anak.
Seksyen 73. Kuasa Mahkamah memerintahkan nafkah bagi kanak-kanak.
Seksyen 74. Kuasa bagi Mahkamah memerintahkan cagaran bagi nafkah seseorang anak.
Seksyen 75. Kuasa bagi Mahkamah mengubah perintah mengenai penjagaan atau nafkah seseorang anak.
Seksyen 76. Kuasa bagi Mahkamah mengubah perjanjian penjagaan atau nafkah seseorang anak.
Seksyen 77. Menuntut tunggakan nafkah seseorang anak.
Seksyen 78. Kewajipan menanggung nafkah Kanak-kanak yang diterima sebagai ahli keluarga.
Seksyen 79. Lamanya tempoh perintah bagi nafkah anak.
Seksyen 80. Kewajipan menanggung nafkah anak-anak tak sahtaraf.

BAHAGIAN VII - PENJAGAAN

Hadanah atau penjagaan kanak-kanak

Seksyen 81. Orang-orang yang berhak menjaga kanak-kanak.
Seksyen 82. Kelayakan-kelayakan yang perlu untuk penjagaan.
Seksyen 83. Bagaimana hak penjagaan hilang.
Seksyen 84. Tempoh penjagaan.
Seksyen 85. Penjagaan anak-anak tak sahtaraf.
Seksyen 86. Kuasa Mahkamah membuat perintah mengenai penjagaan.
Seksyen 87. Perintah tertakluk kepada syarat-syarat.

PENJAGAAN KE ATAS ORANG DAN HARTA

Seksyen 88. Orang-orang yang berhak kepada penjagaan.
Seksyen 89. Kuasa ke atas harta takalih dan harta alih.
Seksyen 90. Perlantikan penjaga-penjaga oleh Mahkamah.
Seksyen 91. Perlantikan ibu sebagai penjaga melalui wasiat.
Seksyen 92. Penjaga bersama dengan ibu.
Seksyen 93. Perubahan kuasa penjaga harta.
Seksyen 94. Pemecatan penjaga.
Seksyen 95. Cagaran hendaklah diberi.
Seksyen 96. Had kuasa bagi penjaga yang dilantik oleh Mahkamah.
Seksyen 97. Penjaga tidak boleh memberi akuan penyelesaian mengenai harta modal.
Seksyen 98. Penjaga boleh menanggung kanak-kanak dari pendapatan.
Seksyen 99. Perintah khas mengenai harta kecil.
Seksyen 100. Permohonan untuk mendapatkan pendapat, dsb.
Seksyen 101. Perintah larangan oleh Mahkamah.
Seksyen 102. Penjaga bagi anak yatim.
Seksyen 103. Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang nasihat pegawai-pegawai kebajikan dsg.
Seksyen 104. Kuasa Mahkamah untuk menghalang anak dibawa keluar dari Malaysia.

PEMBELAAN-PEMBELAAN LAIN

Seksyen 105. Kuasa bagi Mahkamah membatalkan dan menahan perpindahan-perpindahan yang dimaksud untuk mengecewakan tuntutan-tuntutan nafkah.
Seksyen 106. Tegahan terhadap gangguan.

BAHAGIAN VIII - PELBAGAI

Seksyen 107. Pengiktirafan perkahwinan orang Islam yang dilakukan di luar Negeri Perlis.
Seksyen 108. Pengiktirafan perkahwinan-perkahwinan yang dilakukan di Kedutaan-kedutaan, dsb di Negeri Perlis.

KESAHTARAFAN ANAK

Seksyen 109. Siapakah yang dikaitkan sebagai bapa.
Seksyen 110. Kelahiran lebih satu tahun selepas pembubaran perkahwinan.
Seksyen 111. Kelahiran selepas pengakuan bahawa iddah telah tamat.
Seksyen 112. Persetubuhan syubhah.
Seksyen 113. Syarat-syarat bagi mengakuan yang sah.
Seksyen 114. Anggapan dari pengakuan boleh dipatahkan.
Seksyen 115. Pengakuan oleh perempuan yang sedang dalam iddah.
Seksyen 116. Mengakui seorang lain sebagai ibu atau bapa.
Seksyen 117. Pengakuan lain daripada sebagai anak, ibu atau bapa.
Seksyen 118. Pengakuan tidak boleh dibatalkan.

PERINTAH SUPAYA HIDUP BERSAMA SEMULA

Seksyen 119. Permohonan oleh isteri yang ditinggal langsung.

RAYUAN

Seksyen 120. Rayuan.

BAHAGIAN IX - PENALTI

Seksyen 121. Poligami tanpa kebenaran Mahkamah.
Seksyen 122. Perceraian di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah.
Seksyen 123. Tidak membuat laporan.
Seksyen 124. Meninggal langsung isteri.
Seksyen 125. Menganiaya isteri.
Seksyen 126. Tidak memberi keadilan yang sewajarnya kepada isteri.
Seksyen 127. Isteri tidak menurut perintah.
Seksyen 128. Jadi murtad untuk membatalkan perkahwinan.
Seksyen 129. Persetubuhan luarnikah antara orang-orang bercerai.
Seksyen 130. Dengan sengaja cuai mematuhi perintah.
Seksyen 131. Percubaan dan subahat.

BAHAGIAN X - AM

Seksyen 132. Kuasa bagi membuat kaedah-kaedah.
Seksyen 133. Pemansuhan pemakaian Enakmen Perlis No.3/64.

JADUAL
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.