Enakmen Original

NEGERI TERENGGANU

ENAKMEN 12 TAHUN 1985
ENAKMEN UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN KELUARGA ISLAM


Tarikh Persetujuan DiRaja :29 Disember 1986
Tarikh disiarkan dalam Warta :1 Januari 1987
Tarikh mula berkuatkuasa :1 Ogos 1987 [Tr.P.U. 16/87]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa.
Seksyen 2. Tafsiran.
Seksyen 3. Pengekalan hak kelebihan.
Seksyen 4. Kriterium bagi memutuskan sama ada seseorang itu orang Islam.
Seksyen 5. Perkahwinan sah yang masih berterusan hendaklah disifatkan sebagai didaftarkan di bawah Enakmen ini dan boleh dibubarkan hanya di bawah Enakmen ini.

BAHAGIAN II - PERKAHWINAN

Seksyen 6. Orang-orang yang boleh mengakadnikahkan perkahwinan.
Seksyen 7. Umur minimum untuk perkahwinan.
Seksyen 8. Pertalian yang melarang perkahwinan.
Seksyen 9. Orang-orang dari agama lain.
Seksyen 10. Perkahwinan tak sah.
Seksyen 11. Persetujuan dikehendaki.
Seksyen 12. Perkahwinan seseorang perempuan.
Seksyen 13. Pertunangan.

Permulaan kepada Perkahwinan

Seksyen 14. Permohonan untuk kebenaran berkahwin.
Seksyen 15. Mengeluarkan kebenaran berkahwin.
Seksyen 16. Rujukan kepada dan tindakan oleh Hakim Syar'i.
Seksyen 17. Kebenaran perlu sebelum akadnikah.
Seksyen 18. Tempat perkahwinan.
Seksyen 19. Mas kahwin dan pemberian.
Seksyen 20. Catatan dalam Daftar Perkahwinan.
Seksyen 21. Poligami.
Seksyen 22. Akadnikah perkahwinan di Kedutaan-Kedutaan, dsb., Malaysia di luar negeri.

BAHAGIAN III - PENDAFTARAN PERKAHWINAN

Seksyen 23. Pendaftaran.
Seksyen 24. Surat perakuan nikah dan surat perakuan ta'liq.
Seksyen 25. Melaporkan perkahwinan yang tak sah atau tak legal.
Seksyen 26. Perlantikan Ketua Pendaftar, Pendaftar, Timbalan Pendaftar, dan Penolong Pendaftar Perkahwinan, Perceraian, dan Ruju' Orang Islam dan Jurunikah.
Seksyen 27. Buku dan Daftar hendaklah disimpan mengenai semua perkahwinan.
Seksyen 28. Salinan-salinan catatan hendaklah dihantar kepada Ketua Pendaftar.
Seksyen 29. Pendaftaran perkahwinan luar negeri oleh orang yang bermastautin di Terengganu.
Seksyen 30. Daftar yang tidak diakui di sisi undang-undang.
Seksyen 31. Pendaftaran sukarela perkahwinan-perkahwinan orang Islam yang diakadnikahkan dahulunya di bawah mana-mana undang-undang.
Seksyen 32. Efek pendaftaran di sisi undang-undang.

BAHAGIAN IV - HUKUMAN DAN PELBAGAI PERUNTUKAN BERHUBUNGAN DENGAN AKADNIKAH DAN PENDAFTARAN PERKAHWINAN

Seksyen 33. Tidak hadir di hadapan Pendaftar dalam masa yang ditetapkan.
Seksyen 34. Pelanggaran terhadap seksyen 30.
Seksyen 35. Gangguan terhadap perkahwinan.
Seksyen 36. Akuan atau pernyataan palsu untuk mendapatkan perkahwinan.
Seksyen 37. Akadnikah perkahwinan yang tidak dibenarkan.
Seksyen 38. Kesalahan-kesalahan berhubungan dengan akadnikah perkahwinan.
Seksyen 39. Membetulkan kesilapan.
Seksyen 40. Pemeriksaan Daftar Perkahwinan.
Seksyen 41. Bukti.

BAHAGIAN V - PEMBUBARAN PERKAHWINAN

Seksyen 42. Takat kuasa untuk membuat sesuatu perintah.
Seksyen 43. Pertukaran agama.
Seksyen 44. Perceraian dengan talaq atau dengan perintah.
Seksyen 45. Timbangtara oleh hakam.
Seksyen 46. Perceraian khulu' atau cerai tebus talaq.
Seksyen 47. Perceraian di bawah ta'liq atau janji.
Seksyen 48. Hidup semula sebagai suami isteri atau ruju.
Seksyen 49. Perintah untuk membubarkan perkahwinan atau fasakh.
Seksyen 50. Anggapan mati.
Seksyen 51. Penyenggaraan Daftar Perceraian dan Pembatalan.
Seksyen 52. Perintah perceraian tidak boleh didaftarkan melainkan perintah mengenai nafkah, penjagaan, dsb., telah dibuat.
Seksyen 53. Membetulkan kesilapan.
Seksyen 54. Pemeriksaan Daftar Perceraian dan Pembatalan.
Seksyen 55. Mut'ah atau pemberian saguhati kepada perempuan yang diceraikan tanpa sebab yang patut.
Seksyen 56. Hak terhadap mas kahwin, dsb., tidak akan tersentuh.
Seksyen 57. Kuasa Mahkamah memerintah pembahagian harta sepencarian.

BAHAGIAN VI - NAFKAH ISTERI, ANAK, DAN ORANG LAIN

Seksyen 58. Kuasa Mahkamah memerintah nafkah bagi isteri, dan efek nusyuz.
Seksyen 59. Kuasa Mahkamah memerintah nafkah bagi orang-orang tertentu.
Seksyen 60. Pentaksiran nafkah.
Seksyen 61. Kuasa Mahkamah untuk memerintahkan cagaran diberi bagi nafkah.
Seksyen 62. Mengkompaun nafkah.
Seksyen 63. Lamanya tempoh perintah nafkah.
Seksyen 64. Hak terhadap nafkah atau pemberian selepas perceraian.
Seksyen 65. Kuasa Mahkamah untuk mengubah perintah nafkah.
Seksyen 66. Kuasa Mahkamah untuk mengubah perjanjian nafkah.
Seksyen 67. Nafkah yang kena dibayar di bawah perintah Mahkamah tidak boleh dipindahkan hak miliknya.
Seksyen 68. Menuntut tunggakan nafkah.
Seksyen 69. Nafkah sementara.
Seksyen 70. Hak tempat tinggal.
Seksyen 71. Kewajipan menanggung nafkah anak.
Seksyen 72. Kuasa bagi Mahkamah memerintahkan nafkah bagi kanak-kanak.
Seksyen 73. Kuasa bagi Mahkamah memerintahkan cagaran bagi nafkah seseorang anak.
Seksyen 74. Kuasa bagi Mahkamah mengubah perintah mengenai penjagaan atau nafkah seseorang anak.
Seksyen 75. Kuasa bagi Mahkamah mengubah perjanjian penjagaan atau nafkah seseorang anak.
Seksyen 76. Menuntut tunggakan nafkah seseorang anak.
Seksyen 77. Kewajipan menanggung nafkah kanak-kanak yang diterima sebagai ahli keluarga.
Seksyen 78. Lamanya tempoh perintah bagi nafkah anak.
Seksyen 79. Kewajipan menanggung nafkah anak-anak tak sahtaraf.

BAHAGIAN VII - PENJAGAAN

Hadanah atau Penjagaan Kanak-kanak

Seksyen 80. Orang-orang yang berhak menjaga kanak-kanak.
Seksyen 81. Kelayakan-kelayakan yang perlu untuk penjagaan.
Seksyen 82. Bagaimana hak penjagaan hilang.
Seksyen 83. Lamanya penjagaan.
Seksyen 84. Penjagaan anak-anak tak sahtaraf.
Seksyen 85. Kuasa Mahkamah membuat perintah mengenai penjagaan.
Seksyen 86. Perintah tertakluk kepada syarat-syarat.

Penjagaan ke atas Diri dan Harta

Seksyen 87. Orang-orang yang berhak kepada penjagaan.
Seksyen 88. Kuasa ke atas harta takalih dan harta alih.
Seksyen 89. Perlantikan penjaga-penjaga oleh Mahkamah.
Seksyen 90. Perlantikan ibu sebagai penjaga melalui wasiat.
Seksyen 91. Penjaga bersama dengan ibu.
Seksyen 92. Perubahan kuasa penjaga harta.
Seksyen 93. Pemecatan penjaga.
Seksyen 94. Cagaran hendaklah diberi.
Seksyen 95. Had kuasa bagi penjaga yang dilantik oleh Mahkamah.
Seksyen 96. Penjaga tidak boleh memberi akuan penyelesaian mengenai harta modal.
Seksyen 97. Penjaga boleh menanggung kanak-kanak dari pendapatan.
Seksyen 98. Perintah khas mengenai harta kanak-kanak.
Seksyen 99. Permohonan untuk mendapatkan pendapat, dsb.
Seksyen 100. Perintah larangan oleh Mahkamah.
Seksyen 101. Penjaga bagi anak yatim.
Seksyen 102. Akta Penjagaan Kanak-Kanak 1961 tidak boleh dipakai jika berlawanan dengan Agama Islam.
Seksyen 103. Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang nasihat pegawai-pegawai kebajikan, dsb.
Seksyen 104. Kuasa Mahkamah untuk menghalang anak dibawa keluar dari Malaysia.

Legaan-Legaan Lain

Seksyen 105. Kuasa bagi Mahkamah membatalkan dan menahan perpindahan-perpindahan yang dimaksud untuk mengecewakan tuntutan-tuntutan nafkah.
Seksyen 106. Tegahan terhadap gangguan.

BAHAGIAN VIII - PELBAGAI

Seksyen 107. Pengiktirafan perkahwinan orang Islam yang dilakukan di luar Terengganu.
Seksyen 108. Pengiktirafan perkahwinan-perkahwinan yang dilakukan di Kedutaan-Kedutaan, dsb., di Malaysia.

Kesahtarafan Anak

Seksyen 109. Siapakah yang dikaitkan sebagai bapa.
Seksyen 110. Kelahiran selepas pengakuan bahawa 'iddah telah tamat.
Seksyen 111. Anak dari persetubuhan syubhat.
Seksyen 112. Syarat-syarat bagi pengakuan yang sah.
Seksyen 113. Anggapan dari pengakuan boleh dipatahkan.
Seksyen 114. Pengakuan oleh perempuan yang sedang dalam 'iddah.
Seksyen 115. Mengakui seorang lain sebagai ibu atau bapa.
Seksyen 116. Pengakuan lain daripada sebagai anak, ibu, atau bapa.
Seksyen 117. Pengakuan tidak boleh dibatalkan.

Perintah supaya Hidup Bersama Semula

Seksyen 118. Permohonan oleh isteri yang ditinggal langsung.

Rayuan

Seksyen 119. Rayuan.

BAHAGIAN IX - KESALAHAN DAN HUKUMAN

Seksyen 120. Poligami tanpa kebenaran Hakim Syar'i.
Seksyen 121. Perceraian di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah.
Seksyen 122. Tidak membuat laporan.
Seksyen 123. Meninggal langsung isteri.
Seksyen 124. Menganiaya isteri.
Seksyen 125. Tidak memberi keadilan yang sewajarnya kepada isteri.
Seksyen 126. Isteri tidak menurut perintah.
Seksyen 127. Jadi murtad untuk membatalkan perkahwinan.
Seksyen 128. Bersekedudukan semula dalam tempoh 'iddah raj'i.
Seksyen 129. Ruju' tanpa persetujuan isteri.
Seksyen 130. Dengan sengaja cuai mematuhi perintah nafkah.
Seksyen 131. Percubaan dan syubahat.

BAHAGIAN X - AM

Seksyen 132. Kuasa bagi membuat kaedah-kaedah.
Seksyen 133. Pemansuhan.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.