Enakmen Original

NEGERI PERAK

ENAKMEN 13 TAHUN 1984
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1984


Tarikh Persetujuan DiRaja :22 Januari 1985
Tarikh disiarkan dalam Warta :14 Disember 1985
Tarikh mula berkuatkuasa :1 Februari 1989 [Pk. G.N. 84A/1989]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas, pemakaian dan mula berkuatkuasa
Seksyen 2. Tafsiran
Seksyen 3. Kecualian prerogatif
Seksyen 4. Pemakaian
Seksyen 5. Perkahwinan yang masih berterusan hendaklah disifatkan sebagai didaftarkan di bawah Enakmen ini dan boleh dibubarkan hanya di bawah Enakmen ini.

BAHAGIAN II - PERKAHWINAN

Seksyen 6. Orang-orang yang boleh mengakadnikahkan perkahwinan
Seksyen 7. Perkahwinan yang dilarang.
Seksyen 8. Orang-orang dari agama lain
Seksyen 9. Perkahwinan tak sah
Seksyen 10. Perkahwinan yang tidak boleh didaftarkan
Seksyen 11. Persetujuan dikehendaki
Seksyen 12. Perkahwinan seorang perempuan
Seksyen 13. Pertunangan
Seksyen 14. Permohonan untuk kebenaran berkahwin
Seksyen 15. Mengeluarkan pengesahan berkahwin
Seksyen 16. Rujukan kepada dan tindakan oleh Hakim Syariah
Seksyen 17. Kebenaran perlu sebelum berkahwin
Seksyen 18. Tempat perkahwinan
Seksyen 19. Mas kahwin dan pemberian
Seksyen 20. Catatan dalam Daftar Perkahwinan
Seksyen 21. Poligami
Seksyen 22. Akadnikah perkahwinan di Kedutaan-kedutaan, dsb. Malaysia di luar negeri

BAHAGIAN III - PENDAFTARAN PERKAHWINAN

Seksyen 23. Pendaftaran
Seksyen 24. Surat perakuan nikah
Seksyen 25. Melaporkan perkahwinan yang tak sah atau tak legal
Seksyen 26. Perlantikan Ketua Pendaftar, Pendaftar dan Penolong Pendaftar Perkahwinan
Seksyen 27. Buku dan Daftar hendaklah disimpan mengenai semua perkahwinan
Seksyen 28. Salinan-salinan catatan hendaklah dihantar kepada Ketua Pendaftar
Seksyen 29. Pendaftaran perkahwinan luar negeri oleh orang yang bermastautin dalam Negeri Perak
Seksyen 30. Daftar yang tidak diakui di sisi undang-undang
Seksyen 31. Pendaftaran sukarela perkahwinan-perkahwinan orang Islam yang diakadnikahkan dahulunya di bawah mana-mana undang-undang
Seksyen 32. Efek pendaftaran di sisi undang-undang

BAHAGIAN IV - PENALTI DAN PELBAGAI PERUNTUKAN BERHUBUNGAN DENGAN AKADNIKAH DAN PENDAFTARAN PERKAHWINAN

Seksyen 33. Tidak hadir di hadapan Pendaftar dalam masa yang ditetapkan
Seksyen 34. Pelanggaran terhadap seksyen 30
Seksyen 35. Gangguan terhadap perkahwinan
Seksyen 36. Akuan atau pernyataan palsu untuk mendapatkan perkahwinan
Seksyen 37. Akadnikah perkahwinan yang tidak dibenarkan
Seksyen 38. Kesalahan-kesalahan berhubungan dengan akadnikah perkahwinan
Seksyen 39. Membetulkan kesilapan
Seksyen 40. Pemeriksaan Daftar Perkahwinan dan indeks perkahwinan
Seksyen 41. Bukti

BAHAGIAN V - PEMBUBARAN PERKAHWINAN

Seksyen 42. Takat kuasa untuk membuat sesuatu perintah
Seksyen 43. Pertukaran agama
Seksyen 44. Perceraian dengan talaq atau dengan perintah
Seksyen 45. Timbangtara oleh Hakam
Seksyen 46. Perceraian tebus talaq
Seksyen 47. Perceraian di bawah ta'liq
Seksyen 48. Ruju'
Seksyen 49. Fasakh
Seksyen 50. Taat balik
Seksyen 51. Penyenggaraan Daftar Perceraian dan Pembatalan
Seksyen 52. Mut'ah atau pemberian saguhati kepada perempuan yang diceraikan tanpa sebab yang patut
Seksyen 53. Hak terhadap mas kahwin, dsb., tidak akan tersentuh
Seksyen 54. Kuasa Mahkamah memerintah pembahagian harta sepencarian

BAHAGIAN IV - NAFKAH ISTERI, ANAK DAN LAIN-LAIN

Seksyen 55. Kuasa Mahkamah memerintah nafkah bagi isteri, dan akibat nusyuz
Seksyen 56. Kuasa Mahkamah memerintah nafkah bagi seseorang tertentu
Seksyen 57. Pentaksiran nafkah
Seksyen 58. Kuasa Mahkamah untuk memerintahkan cagaran diberi bagi nafkah
Seksyen 59. Mengkompaun nafkah
Seksyen 60. Lamanya tempoh perintah nafkah
Seksyen 61. Hak terhadap nafkah atau pemberian selepas perceraian
Seksyen 62. Kuasa Mahkamah untuk mengubah perintah nafkah
Seksyen 63. Kuasa Mahkamah untuk mengubah perjanjian nafkah
Seksyen 64. Nafkah yang kena dibayar di bawah perintah Mahkamah tidak boleh dipindahkan hakmiliknya
Seksyen 65. Menuntut tunggakan nafkah
Seksyen 66. Nafkah sementara
Seksyen 67. Hak tempat tinggal
Seksyen 68. Kewajipan menanggung nafkah anak
Seksyen 69. Kuasa Mahkamah memerintahkan nafkah bagi kanak-kanak
Seksyen 70. Kuasa bagi Mahkamah memerintahkan cagaran bagi nafkah seseorang anak
Seksyen 71. Kuasa bagi Mahkamah mengubah perintah mengenai penjagaan atau nafkah seseorang anak
Seksyen 72. Kuasa bagi Mahkamah mengubah perjanjian penjagaan atau nafkah seseorang anak
Seksyen 73. Menuntut tunggakan nafkah seseorang anak
Seksyen 74. Kewajipan menanggung nafkah kanak-kanak yang diterima sebagai ahli keluarga
Seksyen 75. Lamanya tempoh perintah bagi nafkah anak
Seksyen 76. Kewajipan menanggung nafkah anak-anak tak sahtaraf

BAHAGIAN VII - PENJAGAAN

Seksyen 77. Orang-orang yang berhak menjaga kanak-kanak
Seksyen 78. Kelayakan-kelayakan yang perlu untuk penjagaan
Seksyen 79. Bagaimana hak penjagaan hilang
Seksyen 80. Lamanya penjagaan
Seksyen 81. Penjagaan anak-anak tak sahtaraf
Seksyen 82. Kuasa Mahkamah membuat perintah mengenai penjagaan
Seksyen 83. Perintah tertakluk kepada syarat-syarat

Bab 1 - Penjagaan ke atas Orang dan Harta

Seksyen 84. Orang-orang yang berhak kepada penjagaan
Seksyen 85. Kuasa ke atas harta takalih dan harta alih
Seksyen 86. Perlantikan penjaga-penjaga oleh Mahkamah
Seksyen 87. Perlantikan ibu sebagai penjaga melalui wasiat
Seksyen 88. Penjaga bersama dengan ibu
Seksyen 89. Perubahan kuasa penjaga harta
Seksyen 90. Pemecatan penjaga
Seksyen 91. Cagaran hendaklah diberi
Seksyen 92. Had kuasa bagi penjaga yang dilantik oleh Mahkamah
Seksyen 93. Penjaga tidak boleh memberi akuan penyelesaian mengenai harta modal
Seksyen 94. Penjaga boleh menanggung kanak-kanak dari pendapatan
Seksyen 95. Perintah khas mengenai harta kecil
Seksyen 96. Permohonan untuk mendapatkan pendapat, dsb.
Seksyen 97. Perintah larangan oleh Mahkamah
Seksyen 98. Penjaga bagi anak yatim
Seksyen 99. Akta Penjagaan Kanak-Kanak 1961 tidak boleh dipakai jika berlawanan dengan agama Islam
Seksyen 100. Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang nasihat pegawai-pegawai kebajikan, dsb.
Seksyen 101. Kuasa Mahkamah untuk menghalang anak dibawa keluar dari Malaysia

Bab 2 - Relif-Relif Lain

Seksyen 102. Kuasa bagi Mahkamah membatalkan dan menahan perpindahan-perpindahan yang dimaksud untuk mengecewakan tuntutan-tuntutan nafkah
Seksyen 103. Tegahan terhadap gangguan

BAHAGIAN VIII - PELBAGAI

Seksyen 104. Pengiktirafan perkahwinan orang Islam yang dilakukan di luar Negeri Perak
Seksyen 105. Pengiktirafan perkahwinan-perkahwinan yang dilakukan di Kedutaan-kedutaan, dsb., di Negeri Perak

Bab 1 - Kesahtarafan Anak

Seksyen 106. Siapakah yang dikaitkan sebagai bapa
Seksyen 107. Kelahiran lebih empat tahun selepas pembubaran perkahwinan
Seksyen 108. Kelahiran selepas pengakuan bahawa 'iddah telah tamat
Seksyen 109. Persetubuhan syubhah
Seksyen 110. Syarat-syarat bagi pengakuan
Seksyen 111. Anggapan dari pengakuan boleh dipatahkan
Seksyen 112. Pengakuan oleh perempuan yang sedang dalam 'iddah
Seksyen 113. Mengakui seseorang lain sebagai ibu atau bapa
Seksyen 114. Pengakuan lain daripada sebagai anak, ibu, atau bapa
Seksyen 115. Pengakuan tidak boleh dibatalkan

Bab 2 - Perintah Supaya Hidup Bersama Semula

Seksyen 116. Permohonan oleh isteri yang ditinggal langsung

Bab 3 - Perkahwinan yang Tertakluk kepada Undang-Undang Negara Asing

Seksyen 117. Perkahwinan yang tertakluk kepada undang-undang negara asing atau yang diakadnikahkan di luar negeri di bawah Enakmen ini.

BAHAGIAN IX - PENALTI

Seksyen 118. Poligami tanpa pengesahan Kadi
Seksyen 119. Perceraian di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah
Seksyen 120. Tidak membuat laporan
Seksyen 121. Meninggal langsung isteri
Seksyen 122. Menganiaya isteri
Seksyen 123. Tidak memberi keadilan yang sewajarnya kepada isteri
Seksyen 124. Isteri tidak menurut perintah
Seksyen 125. Jadi murtad untuk membatalkan perkahwinan
Seksyen 126. Persetubuhan luar nikah antara orang-orang bercerai
Seksyen 127. Dengan sengaja cuai mematuhi perintah nafkah
Seksyen 128. Percubaan dan syubahat
Seksyen 129. Menghina Mahkamah

BAHAGIAN X - AM

Seksyen 130. Kuasa bagi membuat kaedah-kaedah
Seksyen 131. Pemansuhan dan kecualian
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.