Enakmen Original

TERENGGANU

ENAKMEN 4 TAHUN 2002
ENAKMEN KESALAHAN JENAYAH SYARIAH (HUDUD DAN QISAS) TERENGGANU 1423H/2002M


Tarikh Persetujuan DiRaja :2 September 2002
Tarikh disiarkan dalam Warta :25 September 2003
Tarikh mula berkuatkuasa :27 Oktober 2003 [Tr. P.U. 10/2003]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah

BAHAGIAN I

Seksyen 1. Tajuk Ringkas dan Permulaan Kuat kuasa.
Seksyen 2. Tafsiran.
Seksyen 3. Jenis-Jenis Kesalahan.
Seksyen 4. Kesalahan-kesalahan Hudud.

BAHAGIAN II - SYURB

Seksyen 5. Syurb.
Seksyen 6. Bilakah Hukuman Hudud Kerana Kesalahan Syurb Tidak Boleh Dikenakan.

BAHAGIAN III - QAZAF

Seksyen 7. Qazaf.
Seksyen 8. Hukuman qazaf.
Seksyen 9. Kesalahan Yang Dikira Kesalahan Qazaf.
Seksyen 10. Al-li'an.
Seksyen 11. Akibat Al-li'an.

BAHAGIAN IV - ZINA

Seksyen 12. Zina.
Seksyen 13. Hukuman Zina.
Seksyen 14. Liwat.
Seksyen 15. Hukuman liwat.
Seksyen 16. Membuktikan liwat.
Seksyen 17. Bilakah Hukuman Hudud Zina tidak boleh dikenakan.
Seksyen 18. Zina Mahram.

BAHAGIAN V - SARIQAH

Seksyen 19. Sariqah.
Seksyen 20. Hukuman Kerana Melakukan Sariqah.
Seksyen 21. Bilakah Hukuman Hudud Sariqah Tidak Boleh Dikenakan.

BAHAGIAN VI - HIRABAH

Seksyen 22. Hirabah.
Seksyen 23. Hukuman hirabah.
Seksyen 24. Bilakan Hukuman Hudud Hirabah Boleh atau Tidak Boleh Dikenakan.

BAHAGIAN VII - IRTIDAD ATAU RIDDAH

Seksyen 25. Irtidad atau Riddah.
Seksyen 26. Hukuman Bagi Kesalahan Irtidad atau Riddah.

BAHAGIAN VIII - QISAS

Seksyen 27. Qisas.
Seksyen 28. Jenis Kesalahan Menyebabkan Kematian.
Seksyen 29. Qatlul-al-'amd
Seksyen 30. Hukuman Bagi Kesalahan Qatlul-al-'amd
Seksyen 31. Pengampunan.
Seksyen 32. Ganti Kepada Hukuman Qisas.
Seksyen 33. Qatlul-syibhu-al-'amd.
Seksyen 34. Hukuman Qatlul-syibhu-al-'amd.
Seksyen 35. Qatlul-al-khata'
Seksyen 36. Hukuman Qatlul-al-khata'
Seksyen 37. Menyebabkan Kecederaan Badan.
Seksyen 38. Hukuman Kerana Menyebabkan Kecederaan badan.
Seksyen 39. Jenis-Jenis Kecederaan Badan.
Seksyen 40. Bilakah Hukuman Qisas Tidak Boleh Dikenakan.
Seksyen 41. Akibat Apabila Hukuman Qisas Tidak Dikenakan.

BAHAGIAN IX - KETERANGAN

Seksyen 42. Bagaimana Membuktikan Kesalahan.
Seksyen 43. Bilangan Saksi.
Seksyen 44. Syarat-Syarat Kelayakan Menjadi Saksi.
Seksyen 45. Kualiti Keterangan.
Seksyen 46. Menarik Balik Keterangan.
Seksyen 47. Iqrar.
Seksyen 48. Menarik Balik Iqrar.
Seksyen 49. Keterangan Qarinah.
Seksyen 50. Takzir Sebagai Ganti Hukuman Hudud Apabila Keterangan Tidak Memenuhi Syarat-Syarat untuk Membuktikan Kesalahan Hudud.

BAHAGIAN X - BAGAIMANA HUKUMAN DIJALANKAN

Seksyen 51. Hukuman Hudud Tidak Boleh Diubah.
Seksyen 52. Pengesahan Hukuman Sebelum Pelaksanaan.
Seksyen 53. Pemeriksaan Pegawai Perubatan Sebelum Dilaksanakan Hukuman.
Seksyen 54. Cara Hendak Melaksanakan Hukuman Bagi Kesalahan Berbilang.
Seksyen 55. Cara Memotong Tangan Dan Kaki.
Seksyen 56. Cara Melaksanakan Hukuman Sebat.
Seksyen 57. Hukuman Rejam Ditangguhkan Bagi Perempuan Yang Hamil dan Yang Menyusukan Anak.
Seksyen 58. Hukuman Sebat ke atas Perempuan Hamil.

BAHAGIAN XI - PERUNTUKAN UMUM

Seksyen 59. Pemakaian Enakmen Ini.
Seksyen 60. Persubahatan Atau Komplot.
Seksyen 61. Niat Bersama.
Seksyen 62. Sariqah Berkumpulan.
Seksyen 63. Mencuba Melakukan Kesalahan.
Seksyen 64. Prosiding di Bawah Kanun Keseksaan Tidak Boleh Diambil.
Seksyen 65. Pemakaian Hukum Syarak Dalam Tafsiran.
Seksyen 65A. Kuasa Am Untuk Membuat Kaedah dan Peraturan.

BAHAGIAN XII - MAHKAMAH

Seksyen 66. Mahkamah Bicara Syariah Khas.
Seksyen 67. Mahkamah Rayuan Syariah Khas.

JADUAL I
JADUAL II
JADUAL III
JADUAL IV
JADUAL V
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.