Enakmen Original

KELANTAN

ENAKMEN 4 TAHUN 1994
ENAKMEN MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN 1994


Tarikh Persetujuan DiRaja :31 Mac 1994
Tarikh disiarkan dalam Warta :12 Mei 1994
Tarikh mula berkuatkuasa :1 Ogos 1994 [Kn. P.U. 14/94]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa.
Seksyen 2. Tafsiran.
Seksyen 3. Pemakaian.
Seksyen 4. Pengecualian Prerogatif.

BAHAGIAN II - MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

Seksyen 5. Penubuhan dan memperbadankan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan.
Seksyen 6. Kuasa dan kewajipan Majlis.
Seksyen 7. Kewajipan Majlis mengenai kemajuan sosio-ekonomi orang-orang Islam.
Seksyen 8. Kuasa untuk menubuhkan perbadanan-perbadanan.
Seksyen 9. Keahlian Majlis.
Seksyen 10. Perlantikan dan tanggungjawab Setiausaha.
Seksyen 11. Cuti.
Seksyen 12. Perlantikan sementara.
Seksyen 13. Pembatalan perlantikan.
Seksyen 14. Tidak layak menjadi ahli.
Seksyen 15. Tamat perlantikan.
Seksyen 16. Perlantikan dan pembatalan diwartakan.
Seksyen 17. Kuasa melantik pegawai dan pekerja.
Seksyen 18. Kuasa menggunakan agen.
Seksyen 19. Hadir dalam mahkamah.
Seksyen 20. Undang-undang hendaklah dipatuhi.

MESYUARAT MAJLIS

Seksyen 21. Mempengerusikan mesyuarat.
Seksyen 22. Cukup korum.
Seksyen 23. Kehadiran bukan ahli Majlis.
Seksyen 24. Memanggil mesyuarat.
Seksyen 25. Kuasa pengerusi.
Seksyen 26. Susunan mesyuarat dan pengundian.
Seksyen 27. Undi terbanyak.
Seksyen 28. Minit-minit mesyuarat.
Seksyen 29. Bertindak dalam perkara tergempar.
Seksyen 30. Perwakilan kuasa dan tugas-tugas.
Seksyen 31. Rahsia.
Seksyen 32. Penjawat Awam.[N.M.B. Bab 45.]

JAMAAH ULAMA'

Seksyen 33. Penubuhan Jamaah Ulama'.
Seksyen 34. Mesyuarat Jamaah Ulama'.
Seksyen 35. Pemakaian peruntukan yang sama.
Seksyen 36. Fatwa.
Seksyen 37. Rujukan yang mesti diikuti.
Seksyen 38. Adat istiadat yang tidak berlawanan.
Seksyen 39. Fatwa yang diakui.

DEWAN SYURA

Seksyen 40. Penubuhan Dewan Syura.

BAHAGIAN III - HARTABENDA-HARTABENDA AMANAH DAN KEWANGAN MAJLIS

BAITULMAL

Seksyen 41. Penubuhan Baitulmal.
Seksyen 42. Kuasa ke atas harta Baitulmal.
Seksyen 43. Sumber Baitulmal.
Seksyen 44. Perlantikan pegawai-pegawai untuk Baitulmal.
Seksyen 45. Tanggungjawab pemegang wasiat.
Seksyen 46. Permohonan melepaskan tanggungan.
Seksyen 47. Kuasa menghendaki kehadiran seseorang.
Seksyen 48. Hak Baitulmal boleh dituntut.
Seksyen 49. Tanggungan Pegawai Pesaka.
Seksyen 50. Perakuan Yang Dipertua boleh diterima menjadi keterangan.

ZAKAT DAN FITRAH

Seksyen 51. Kuasa mengenai zakat dan fitrah.
Seksyen 52. Kewajipan membayar zakat dan fitrah.
Seksyen 53. Perlantikan dan tanggungjawab amil.
Seksyen 54. Bayaran zakat dan fitrah.
Seksyen 55. Kuasa-kuasa amil.
Seksyen 56. Bantahan mengenai taksiran zakat dan fitrah.
Seksyen 57. Zakat biji-bijian.
Seksyen 58. Fitrah.
Seksyen 59. Pungutan zakat harta, galian, rikaz dan lain-lain.
Seksyen 60. Habuan kepada amil.

WAKAF DAN NAZAR

Seksyen 61. Wakaf dan nazar.
Seksyen 62. Perletakhakan.
Seksyen 63. Sekatan membuat amanah khairat.
Seksyen 64. Pendapatan daripada wakaf khas.
Seksyen 65. Harta modal wakaf am dan nazar am.
Seksyen 66. Pengertian suratcara.

PUNGUTAN KHAIRAT

Seksyen 67. Pungutan khairat.

KUMPULAN WANG PENTADBIRAN AM DAN KUMPULAN WANG ZAKAT DAN FITRAH

Seksyen 68. Kumpulan Wang Pentadbiran Am dan Kumpulan Wang Zakat dan Fitrah.
Seksyen 69. Sumbangan Kerajaan dan lain-lain.
Seksyen 70. Kuasa-kuasa terhadap hartabenda di bawah kelolaan Majlis.
Seksyen 71. Bantuan pengajian.

KEWANGAN

Seksyen 72. Penyata tahunan.
Seksyen 73. Juruaudit.
Seksyen 74. Harta-harta wakaf dan nazar.
Seksyen 75. Anggaran.
Seksyen 76. Perbelanjaan-perbelanjaan Majlis.
Seksyen 77. Bank.
Seksyen 78. Penyata kewangan.
Seksyen 79. Pemakaian Akta Badan Berkanun (Akaun dan Laporan Tahunan) 1980.

BAHAGIAN IV - MASJID

Seksyen 80. Majlis hendaklah menjadi pemegang amanah masjid.
Seksyen 81. Sekatan membina masjid.
Seksyen 82. Mendirikan sembahyang Jumaat dengan kebenaran.
Seksyen 83. Membaiki dan menyelia masjid-masjid.
Seksyen 84. Menutup dan merobohkan masjid.
Seksyen 85. Sempadan mukim masjid.
Seksyen 86. Daftar pegawai masjid.
Seksyen 87. Perlantikan pegawai masjid.
Seksyen 88. Melucutkan jawatan pegawai masjid.
Seksyen 89. Kuasa-kuasa dan tugas-tugas pegawai masjid.
Seksyen 90. Hadir sembahyang Jumaat.

BAHAGIAN V - JAMINAN DAN KAWALAN TERHADAP AGAMA ISLAM

Seksyen 91. Pengajaran Agama Islam hendaklah dengan tauliah.
Seksyen 92. Mengelola dan menyelia guru agama.
Seksyen 93. Larangan terhadap ajaran yang bertentangan dengan Hukum Syarak.
Seksyen 94. Kewajipan Mufti mengenai penentuan awal bulan dan anak bulan.
Seksyen 95. Takwim Islam.
Seksyen 96. Pendaftaran dan pengawalan sekolah-sekolah agama dan institusi-institusi pengajian agama.
Seksyen 97. Mengisytiharkan bahan terbitan yang ditegah.

BAHAGIAN VI - MEMELUK AGAMA ISLAM

Seksyen 98. Daftar orang yang memeluk Agama Islam.
Seksyen 99. Kawalan.
Seksyen 100. Cara mengislamkan seseorang.
Seksyen 101. Kuasa perlindungan.
Seksyen 102. Pengesahan seseorang Islam.

BAHAGIAN VII - KESALAHAN

Seksyen 103. Masjid yang tidak diluluskan oleh undang-undang.
Seksyen 104. Tidak sembahyang Jumaat.
Seksyen 105. Sembahyang Jumaat tanpa kebenaran.
Seksyen 106. Tidak membayar zakat atau fitrah.
Seksyen 107. Memungut dan membayar zakat dan fitrah tanpa mengikut peraturan.
Seksyen 108. Enggan memberi maklumat taksiran zakat dan fitrah.
Seksyen 109. Kesalahan-kesalahan amil.
Seksyen 110. Makanan haram.
Seksyen 111. Menggunakan hartabenda wakaf tanpa kebenaran.
Seksyen 112. Enggan menjelaskan hak Baitulmal.
Seksyen 113. Hasutan meninggalkan amalan fardhu.
Seksyen 114. Mengeluarkan fatwa.
Seksyen 115. Percetakan agama dan lain-lain.
Seksyen 116. Memiliki buku-buku, majalah-majalah dan lain-lain bertentangan dengan Hukum Syarak.
Seksyen 117. Mengajar tanpa kebenaran.
Seksyen 118. Mengelola atau menyelia guru agama tanpa kebenaran.
Seksyen 119. Ajaran salah.
Seksyen 120. Mencerca agama.
Seksyen 121. Mengeji pihak berkuasa atau pegawai Majlis.
Seksyen 122. Mempersendakan upacara agama.
Seksyen 123. Engkar Perintah Kebawah DYMM Al-Sultan berkenaan awal Ramadhan dan Hari Raya.
Seksyen 124. Menyebabkan orang Islam keluar agamanya.
Seksyen 125. Menghalang kegiatan Islam.
Seksyen 126. Mengaku wali.
Seksyen 127. Pemujaan salah.
Seksyen 128. Memungut khairat tanpa kebenaran.
Seksyen 129. Kesalahan menggunakan wang atau harta.
Seksyen 130. Bersubahat.
Seksyen 131. Percubaan.
Seksyen 132. Memecahkan rahsia.
Seksyen 133. Engkar menurut perintah.
Seksyen 134. Kesalahan-kesalahan yang tidak ditentukan hukumannya.
Seksyen 135. Enggan mendaftar sekolah dan institusi pengajian agama.
Seksyen 136. Menyalahgunakan ayat-ayat suci.
Seksyen 137. Mengkompaun kesalahan-kesalahan.

BAHAGIAN VIII - PERKARA AM

Seksyen 138. Sanksi.
Seksyen 139. Kuasa menjalankan tugas penguatkuasaan.
Seksyen 140. Perutusan.
Seksyen 141. Salinan ketetapan yang diperakui.
Seksyen 142. Pemakaian Akta Perlindungan Pihak Berkuasa Awam 1948.
Seksyen 143. Pengecualian kaedah-kaedah dan perlantikan.
Seksyen 144. Perlindungan ahli Majlis dan kakitangan.
Seksyen 145. Kaedah-kaedah.
Seksyen 146. Pemansuhan dan pengecualian.

JADUAL PERTAMA
JADUAL KEDUA
JADUAL KETIGA
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.