Enakmen Original

NEGERI PULAU PINANG

ENAKMEN 5 TAHUN 1996
ENAKMEN KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH (NEGERI PULAU PINANG) 1996


Tarikh Persetujuan DiRaja :1997
Tarikh disiarkan dalam Warta :10 April 1997
Tarikh mula berkuatkuasa :12 Mac 1997
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Tajuk Panjang & Mukadimah

BAHAGIAN I - KERELEVANAN

BAB 1 - PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa.
Seksyen 2. Pemakaian.
Seksyen 3. Tafsiran.
Seksyen 4. Anggapan.

BAB 2 - QARINAH

Peruntukan Am

Seksyen 5. Keterangan boleh diberikan mengenai fakta persoalan dan qarinah.
Seksyen 6. Fakta yang menjadi sebahagian daripada transaksi yang sama adalah qarinah.
Seksyen 7. Fakta yang menjadi punca, sebab atau kesan bagi fakta persoalan atau fakta relevan.
Seksyen 8. Motif, persediaan dan kelakuan yang dahulu atau yang kemudian.
Seksyen 9. Fakta yang perlu untuk menghuraikan atau mengemukakan fakta persoalan atau fakta relevan.
Seksyen 10. Apa-apa yang dikatakan atau dilakukan oleh seseorang yang pekomplot berkenaan dengan rancangan bersama.
Seksyen 11. Bila fakta boleh menjadi qarinah.
Seksyen 12. Dalam guaman bagi mendapatkan gantirugi fakta yang membolehkan Mahkamah menentukan amaun gantirugi adalah qarinah.
Seksyen 13. Fakta yang menjadi qarinah apabila hak atau urf dipersoalkan.
Seksyen 14. Fakta yang menunjukkan wujudnya keadaan akal fikiran atau keadaan tubuh atau perasaan tubuh adalah qarinah.
Seksyen 15. Fakta berkenaan dengan soal sama ada perbuatan dilakukan dengan tak sengaja atau dengan sengaja.
Seksyen 16. Bilakah wujudnya perjalanan urusan menjadi qarinah.

Iqrar

Seksyen 17. Iqrar ditakrifkan.
Seksyen 18. Kebolehterimaan iqrar.
Seksyen 19. Iqrar yang dibuat dalam keadaan marad al-maut.

Pernyataan Oleh Orang Yang Tidak Boleh Dipanggil Sebagai Saksi

Seksyen 20. Hal-hal dalam mana pernyataan mengenai fakta relevan oleh orang yang telah mati atau yang tidak dijumpai dsb. adalah qarinah.
Seksyen 21. Kerelevanan keterangan tertentu bagi membuktikan dalam prosiding kemudiannya tentang kebenaran fakta yang tersebut di dalamnya.

Pernyataan Yang Dibuat Dalam Hal Keadaan Khas

Seksyen 22. Bila catatan dalam buku akaun adalah qarinah.
Seksyen 23. Bila catatan yang dibuat dalam rekod awam pada melaksanakan kewajipan adalah qarinah.
Seksyen 24. Pernyataan dalam peta, carta, dan pelan adalah qarinah.
Seksyen 25. Pernyataan mengenai fakta daripada jenis awam yang terkandung dalam perundangan atau pemberitahuan tertentu adalah qarinah.
Seksyen 26. Pernyataan mengenai mana-mana undang-undang yang terkandung dalam buku undang-undang adalah qarinah.

Sebanyak Mana Pernyataan Dikehendaki Dibuktikan

Seksyen 27. Apa keterangan dikehendaki diberi apabila pernyataan ialah sebahagian daripada percakapan, dokumen, buku atau siri surat atau kertas.

Bila Penghakiman Mahkamah Adalah Qarinah

Seksyen 28. Penghakiman dahulu adalah relevan bagi menghalang guaman atau perbicaraan yang kedua.
Seksyen 29. Bila sesuatu penghakiman dalam bidangkuasa probet, dsb. adalah qarinah.
Seksyen 30. Bila penghakiman, perintah atau dekri adalah qarinah.
Seksyen 31. Bila penghakiman dsb., tidak qarinah.
Seksyen 32. Fraud atau pakat-sulit bagi mendapatkan penghakiman atau ketakkompetan Mahkamah boleh dilakukan.

Bila Pendapat Orang Ketiga Adalah Qarinah

Seksyen 33. Pendapat pakar.
Seksyen 34. Fakta mengenai pendapat pakar.
Seksyen 35. Bila pendapat tentang tulisan tangan adalah qarinah.
Seksyen 36. Bila pendapat tentang kewujudan hak atau 'urf adalah qarinah.
Seksyen 37. Bila pendapat tentang kelaziman kepercayaan dsb., adalah qarinah.
Seksyen 38. Bila pendapat mengenai pertalian adalah qarinah.
Seksyen 39. Bila alasan pendapat adalah qarinah.

Bila Watak Adalah Qarinah

Seksyen 40. Dalam kes mal, watak bagi membuktikan kelakuan yang ditohmahkan tidaklah qarinah.
Seksyen 41. Dalam kes jenayah watak baik dahulu adalah qarinah.
Seksyen 42. Watak buruk dahulu tidaklah qarinah kecuali bagi menjawab.

BAHAGIAN II - PEMBUKTIAN

BAB 3 - FAKTA YANG TIDAK PERLU DIBUKTIKAN

Seksyen 43. Fakta yang diberi pengiktirafan kehakiman tidak perlu dibuktikan.
Seksyen 44. Fakta yang Mahkamah mesti memberi pengiktirafan kehakiman.
Seksyen 45. Fakta yang diakui tidak perlu dibuktikan.

BAB 4 - KETERANGAN LISAN

Seksyen 46. Penghakiman fakta dengan keterangan lisan.
Seksyen 47. Keterangan lisan mestilah secara langsung.

BAB 5 - KETERANGAN DOKUMENTAR

Seksyen 48. Pembuktian kandungan dokumen.
Seksyen 49. Keterangan primer.
Seksyen 50. Keterangan sekunder.
Seksyen 51. Pembuktian dokumen dengan keterangan primer.
Seksyen 52. Hal-hal dalam mana keterangan sekunder berhubungan dengan dokumen boleh diberikan.
Seksyen 53. Kaedah-kaedah tentang notis untuk mengemukakan.
Seksyen 54. Bukti tandatangan dan tulisan tangan orang yang dikatakan telah menandatangani atau menulis dokumen yang dikemukakan.
Seksyen 55. Pengakuan mengenai tulisan, tandatangan atau meterai.
Seksyen 56. Pembuktian dokumen.

Dokumen Awam

Seksyen 57. Dokumen awam.
Seksyen 58. Dokumen persendirian.
Seksyen 59. Salinan diperakui bagi dokumen awam.
Seksyen 60. Pembuktian dokumen dengan mengemukakan salinan diperakui.
Seksyen 61. Bukti bagi dokumen rasmi tertentu.

Anggapan Tentang Dokumen

Seksyen 62. Anggapan mengenai ketulenan salinan diperakui.
Seksyen 63. Anggapan tentang dokumen yang dikemukakan sebagai rekod keterangan.
Seksyen 64. Anggapan tentang Warta akhbar, dsb.
Seksyen 65. Anggapan tentang peta atau pelan yang dibuat dengan kuasa Kerajaan.
Seksyen 66. Anggapan tentang koleksi undang-undang atau laporan keputusan.
Seksyen 67. Anggapan tentang surat kuasa wakil.
Seksyen 68. Anggapan tentang salinan diperakui bagi rekod kehakiman negara asing.
Seksyen 69. Anggapan tentang buku, peta dan carta.
Seksyen 70. Anggapan tentang perutusan telegraf.
Seksyen 71. Anggapan tentang penyempurnaan wajar, dsb., mengenai dokumen yang tidak dikemukakan.

BAHAGIAN III - PENGEMUKAAN DAN KESAN KETERANGAN

BAB 6 - BABAN MEMBUKTIKAN

Seksyen 72. Beban mengemukakan keterangan dalam kes mal.
Seksyen 73. Beban membuktikan.
Seksyen 74. Pada siapa letaknya beban membuktikan.
Seksyen 75. Beban membuktikan fakta tertentu.
Seksyen 76. Beban membuktikan fakta yang perlu dibuktikan supaya keterangan boleh diterima.
Seksyen 77. Beban membuktikan bahawa kes orang yang dituduh adalah termasuk dalam kecualian.
Seksyen 78. Beban membuktikan fakta yang diketahui secara khas.
Seksyen 79. Beban membuktikan kematian orang yang diketahui masih hidup dalam masa 30 tahun.
Seksyen 80. Beban membuktikan seseorang yang tidak didengar khabar selama 4 tahun masih hidup.
Seksyen 81. Beban membuktikan tentang pemunyaan.
Seksyen 82. Mahkamah boleh menganggap kewujudan fakta tertentu.

BAB 7 - SAKSI

Seksyen 83. Siapa yang boleh memberi keterangan sebagai saksi.
Seksyen 84. Saksi bisu.
Seksyen 85. Keterangan suami, isteri, ibu bapa dan anak.
Seksyen 86. Bilangan saksi.
Seksyen 87. Cara memberi keterangan.
Seksyen 88. Keterangan oleh seorang saksi dan sumpah plaintif.

BAB 8 - PEMERIKSAAN SAKSI

Seksyen 89. Susunan pengemukaan dan pemeriksaan saksi.
Seksyen 90. Mahkamah akan memutuskan kebolehterimaan keterangan.
Seksyen 91. Pemeriksaan utama, pemeriksaan balas, dan pemeriksaan semula.
Seksyen 92. Susunan pemeriksaan dan arahan mengenai pemeriksaan semula.
Seksyen 93. Pemeriksaan balas orang yang dipanggil supaya mengemukakan sesuatu dokumen.
Seksyen 94. Saksi-saksi berkenaan dengan watak.
Seksyen 95. Soalan-soalan memimpin.
Seksyen 96. Bila soalan-soalan memimpin tidak boleh ditanya.
Seksyen 97. Bila soalan-soalan memimpin boleh ditanya.
Seksyen 98. Keterangan tentang perkara-perkara bertulis.
Seksyen 99. Pemeriksaan balas tentang pernyataan bertulis yang dahulu.
Seksyen 100. Soalan-soalan yang sah dalam pemeriksaan balas.
Seksyen 101. Mahkamah akan memutuskan bila soalan-soalan hendak ditanya dan bila saksi boleh dipaksa menjawab.
Seksyen 102. Soalan tidak boleh ditanya tanpa alasan-alasan yang munasabah.
Seksyen 103. Prosedur Mahkamah sekiranya soalan ditanya tanpa alasan-alasan yang munasabah.
Seksyen 104. Soalan lucah dan bersifat skandal.
Seksyen 105. Soalan-soalan yang bertujuan untuk menghina atau menggusar.
Seksyen 106. Penyingkiran keterangan bagi menyangkal jawapan-jawapan kepada soalan-soalan yang menguji kebenaran.
Seksyen 107. Soalan oleh pihak kepada saksinya sendiri.
Seksyen 108. Mencabar kebolehpercayaan saksi.
Seksyen 109. Soalan-soalan yang boleh menyokong keterangan mengenai fakta relevan boleh diterima.
Seksyen 110. Pernyataan-pernyataan dahulu oleh saksi boleh dibuktikan bagi menyokong testimoni yang kemudian tentang fakta yang sama.
Seksyen 111. Perkara-perkara yang boleh dibuktikan berkaitan dengan pernyataan terbukti yang qarinah di bawah seksyen 20 dan 21.
Seksyen 112. Memperingatkan semula.
Seksyen 113. Testimoni mengenai fakta-fakta yang dinyatakan dalam dokumen yang tersebut dalam seksyen 112.
Seksyen 114. Hak pihak menentang ke atas tulisan yang digunakan untuk memperingatkan semula.
Seksyen 115. Pengemukaan dokumen-dokumen dan terjemahannya.
Seksyen 116. Memberikan sebagai keterangan dokumen yang diminta dan dikemukakan setelah notis diberikan.
Seksyen 117. Menggunakan sebagai keterangan dokumen yang telah enggan dikemukakan setelah notis diberi.
Seksyen 118. Kuasa Hakim bagi menanya soalan atau memerintahkan pengemukaan.

BAB 9 - PERUNTUKAN KHAS BERHUBUNGAN DENGAN TESTIMONI SAKSI

Seksyen 119. Menentukan bahawa saksi adil.
Seksyen 120. Saksi hendaklah diperiksa melalui pihak yang ada hubungan dengannya.
Seksyen 121. Pemeriksaan rahsia.
Seksyen 122. Bilangan pemeriksa rahsia.
Seksyen 123. Pemeriksaan terbuka.
Seksyen 124. Testimoni dalam pemeriksaan terbuka menjadi sebahagian daripada syahadah.
Seksyen 125. Bila saksi tidak perlu diperiksa.
Seksyen 126. Penafian (ta'in) ke atas saksi.
Seksyen 127. Bila pemeriksa saksi-saksi berbeza pendapat.
Seksyen 128. Saksi meninggal dunia atau hidup.
Seksyen 129. Bila saksi dikehendaki mengangkat sumpah.

BAB 10 - PERUNTUKAN AM

Seksyen 130. Rujukan muktamad.
Seksyen 131. Pemberhentian pemakaian Akta Keterangan 1950.
Seksyen 132. Terhenti pemakaian Undang-Undang Pentadbiran.

JADUAL
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.