Enakmen Original

NEGERI TERENGGANU

ENAKMEN 12 TAHUN 1986
ENAKMEN PENTADBIRAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM 1986


Tarikh Persetujuan DiRaja :11 Mac 1987
Tarikh disiarkan dalam Warta :26 Mac 1987
Tarikh mula berkuatkuasa :1 Ogos 1987 [Tr. P.U. 15/87]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah.

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa.
Seksyen 2. Tafsiran.
Seksyen 3. Pengekalan hak kelebihan.

BAHAGIAN II - PERLANTIKAN PEGAWAI-PEGAWAI DAN PENUBUHAN MAJLIS

Seksyen 4. Perlantikan.
Seksyen 5. Penubuhan Majlis dan penggunaan meterai.
Seksyen 6. Tempoh perlantikan ahli-ahli Majlis.
Seksyen 7. Pembatalan Perlantikan.
Seksyen 8. Perlantikan sementara.
Seksyen 9. Syarat-syarat perlantikan ahli.
Seksyen 10. Perlantikan hendaklah diwartakan.
Seksyen 11. Prosedur Majlis.
Seksyen 12. Kuasa-kuasa Majlis.
Seksyen 13. Kewajipan Majlis mengenai kemajuan sosio-ekonomi orang-orang Islam.
Seksyen 14. Kuasa untuk menubuhkan perbadanan-perbadanan.
Seksyen 15. Kuasa meminjam.
Seksyen 16. Ahli-ahli dan setiausaha menjadi penjawat awam.
Seksyen 17. Akta Perlindungan Pihak Berkuasa Awam 1948.
Seksyen 18. Kerahsiaan.
Seksyen 19. Majlis boleh menubuhkan jawatankuasa.
Seksyen 20. Peraturan-peraturan tetap dan perintah-perintah tetap.
Seksyen 21. Undang-Undang yang hendak diperhatikan.
Seksyen 22. Hartabenda yang terletakhak sebelum tarikh yang ditetapkan.
Seksyen 23. Penurunan kuasa.
Seksyen 24. Jawatankuasa Fatwa.
Seksyen 25. Fatwa.
Seksyen 26. Kuasa-kuasa yang kena diikut.
Seksyen 27. Kuasa menegah penerbitan.

BAHAGIAN III - MAHKAMAH SYAR'IAH

Seksyen 28. Perlantikan.
Seksyen 29. Penubuhan Mahkamah.
Seksyen 30. Pendaftar-Pendaftar.
Seksyen 31. Bidangkuasa Mahkamah dan kuasa Qadi Besar dan Qadi-Qadi.
Seksyen 32. Takat bidangkuasa.
Seksyen 33. Apil kepada Mahkamah Tinggi Syar'iah.
Seksyen 34. Keanggotaan Mahkamah Apil Syar'iah.
Seksyen 35. Apil kepada Mahkamah Apil Syar'iah.

Prosedur Apil Jenayah

Seksyen 36. Prosedur apil jenayah.
Seksyen 37. Menghantar rekod apil.
Seksyen 38. Apil dibenarkan dalam perkara-perkara tertentu.
Seksyen 39. Penggantungan pelaksanaan sementara menunggu keputusan apil.
Seksyen 40. Memasukkan apil dalam senarai.
Seksyen 41. Prosedur perbicaraan.
Seksyen 42. Yang menentang tidak hadir.
Seksyen 43. Menangkap yang menentang dalam hal tertentu.
Seksyen 44. Keputusan atas apil.
Seksyen 45. Perintah mengambil keterangan lanjut.
Seksyen 46. Keputusan.
Seksyen 47. Sijil dan akibat keputusan.
Seksyen 48. Apil jenayah kepada Mahkamah Apil Syar'iah.

Prosedur Apil Mal

Seksyen 49. Apil mal.
Seksyen 50. Notis apil.
Seksyen 51. Rekod apil.
Seksyen 52. Menggantungkan pelaksanaan sementara menunggu keputusan apil.
Seksyen 53. Pelaksanaan keputusan atas apil.
Seksyen 54. Apil silang.
Seksyen 55. Menetapkan tarikh perbicaraan apil.
Seksyen 56. Apil mal kepada Mahkamah Apil Syar'iah.
Seksyen 57. Keputusan apil muktamad.

Kuasa Menyemak

Seksyen 58. Kuasa menyemak rekod Mahkamah Tinggi Syar'iah dan Mahkamah Rendah Syar'iah.
Seksyen 59. Kuasa memerintah penyiasatan lanjut.
Seksyen 60. Kuasa dalam hal penyemakan.
Seksyen 61. Mendengar pihak-pihak dalam penyemakan.
Seksyen 62. Perintah di atas penyemakan.

Peruntukan Am

Seksyen 63. Surat-surat akuan pesaka.
Seksyen 64. Meterai.
Seksyen 65. Bahasa dan rekod.
Seksyen 66. Peguam Syar'i.
Seksyen 67. Kehadiran dalam prosiding.

Proses untuk Memaksa Kehadiran - Kes Jenayah

Seksyen 68. Saman dan penyerahan.
Seksyen 69. Penyerahan saman.
Seksyen 70. Prosedur bila serahan sendiri tidak dapat dijalankan.
Seksyen 71. Bukti serahan.

Waran Tangkap

Seksyen 72. Bentuk waran tangkap.
Seksyen 73. Mahkamah boleh mengarahkan pembebasan atas cagaran.
Seksyen 74. Kepada siapa waran diarahkan.
Seksyen 75. Memberitahu isi kandungan waran.
Seksyen 76. Orang yang ditangkap hendaklah dibawa ke hadapan Mahkamah dengan segera.
Seksyen 77. Prosedur atas penangkapan orang yang terhadapnya waran dikeluarkan.

Kaedah-Kaedah Lain Berhubung dengan Saman dan Waran Tangkap

Seksyen 78. Pengeluaran waran sebagai ganti atau tambahan kepada saman.
Seksyen 79. Saman untuk hadir dan waran tangkap boleh dilaksanakan di mana-mana bahagian Negeri.
Seksyen 80. Kuasa mengambil bon untuk hadir.
Seksyen 81. Penangkapan kerana melanggar bon untuk hadir.

Proses untuk Memaksa Kehadiran - Kes Mal

Seksyen 82. Prosedur penyerahan saman.
Seksyen 83. Keengganan menerima penyerahan.
Seksyen 84. Penyerahan ke atas peguam.
Seksyen 85. Penyerahan di alamat untuk serahan.
Seksyen 86. Tarikh kembalian saman.
Seksyen 87. Tarikh kembalian lain-lain prosiding.
Seksyen 88. Tempat dan masa penyerahan.
Seksyen 89. Hal-hal istimewa.
Seksyen 90. Serahan ganti.
Seksyen 91. Bukti penyerahan.
Seksyen 92. Pengubahan perintah.
Seksyen 93. Penyerahan berkaitan dengan Negeri-Negeri lain.
Seksyen 94. Keterangan.
Seksyen 95. Hukuman terus kerana berdusta dalam mahkamah terbuka.
Seksyen 96. Saman kerana memberi keterangan atau mengemukakan suratan.
Seksyen 97. Penangguhan dan perubahan tempat.
Seksyen 98. Waktu.
Seksyen 99. Mahkamah hendaklah terbuka kepada orang ramai.
Seksyen 100. Kuasa Mahkamah Tinggi Syar'iah memindah kes.

Prosedur dalam Perbicaraan Jenayah

Seksyen 101. Izin mendakwa.
Seksyen 102. Pengaduan.
Seksyen 103. Saman dan waran.
Seksyen 104. Pegawai Penguatkuasa Syar'iah.
Seksyen 105. Kuasa untuk menghendaki kehadiran saksi-saksi.
Seksyen 106. Pemeriksaan saksi-saksi.
Seksyen 107. Tangkap tanpa waran.
Seksyen 108. Waran geledah.
Seksyen 109. Pengekalan kuasa.
Seksyen 110. Jaminan dan tahanan.
Seksyen 111. Pendakwaan.
Seksyen 112. Pertuduhan.
Seksyen 113. Perbicaraan.
Seksyen 114. Hukuman penjara.
Seksyen 115. Hukuman denda.
Seksyen 116. Amaran dan ikat jamin.
Seksyen 117. Keampunan.
Seksyen 118. Pelupusan hartabenda.
Seksyen 119. Salah aturan.
Seksyen 120. Perkara-perkara yang tidak diperuntukkan.

Prosedur dalam Prosiding Mal

Seksyen 121. Pernyataan tuntutan.
Seksyen 122. Mencantum dan menyatukan.
Seksyen 123. Saman dan penyampaian.
Seksyen 124. Orang-orang yang sudah mati atau hilang upaya.
Seksyen 125. Pembelaan.
Seksyen 126. Prosiding sambilan.
Seksyen 127. Menarik balik dan berselesai.
Seksyen 128. Perbicaraan atau pendengaran.
Seksyen 129. Hukuman.
Seksyen 130. Perbelanjaan.
Seksyen 131. Pelaksanaan.
Seksyen 132. Merakamkan keterangan sebelum perbicaraan.
Seksyen 133. Prosedur tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam mahkamah.
Seksyen 134. Orang-orang miskin.
Seksyen 135. Perkara-perkara yang tidak diperuntukkan.
Seksyen 136. Perlindungan pegawai kehakiman.
Seksyen 137. Nafkah.

BAHAGIAN IV - PERKARA-PERKARA KEWANGAN

Kumpulan Wang Majlis

Seksyen 138. Kumpulan Wang Majlis.
Seksyen 139. Bait-ul-Mal.
Seksyen 140. Tanggungjawab Pentadbir Tanah Daerah.
Seksyen 141. Surat akuan Yang Dipertua boleh diterima sebagai keterangan.
Seksyen 142. Deposit.
Seksyen 143. Wakaf dan nazar.
Seksyen 144. Perletakan hak.
Seksyen 145. Saraan.
Seksyen 146. Pendapatan daripada wakaf dan nazar am.
Seksyen 147. Modal wakaf dan nazar am.
Seksyen 148. Pengertian suratcara.

Akaun

Seksyen 149. Penyata tahunan.
Seksyen 150. Audit.
Seksyen 151. Harta wakaf dan nazar.
Seksyen 152. Anggaran pendapatan dan perbelanjaan.
Seksyen 153. Perbelanjaan mengurus.
Seksyen 154. Banker.

Zakat dan Fitrah

Seksyen 155. Kuasa-kuasa Jabatan.
Seksyen 156. Pengawal, Timbalan Pengawal, Nazir dan Amil.
Seksyen 157. Taksiran zakat.
Seksyen 158. Tanggungan membayar zakat.
Seksyen 159. Tanggungan membayar fitrah.
Seksyen 160. Pembayaran zakat.
Seksyen 161. Pembayaran fitrah.
Seksyen 162. Resit-resit dan kira-kira.
Seksyen 163. Kaedah-Kaedah.
Seksyen 164. Pungutan-pungutan kerana khairat.

BAHAGIAN V - MASJID

Seksyen 165. Majlis sebagai pemegang amanah.
Seksyen 166. Pesuruhjaya hendaklah menyenggara daftar masjid.
Seksyen 167. Sekatan bagi mendirikan atau menggunakan mana-mana bangunan sebagai, dan larangan penggunaan, masjid.
Seksyen 168. Sembahyang Jumaat di tempat-tempat yang tidak dibenarkan.
Seksyen 169. Bertindak sebagai Imam, Khatib atau Bilal dalam sembahyang Jumaat.
Seksyen 170. Pesuruhjaya boleh mengarahkan bahawa khutbah yang dikeluarkan oleh Jabatan hendaklah dibaca.
Seksyen 171. Penyenggaraan masjid.
Seksyen 172. Menutup atau merombak.
Seksyen 173. Sempadan-sempadan mukim masjid.
Seksyen 174. Daftar pegawai-pegawai masjid.
Seksyen 175. Kekosongan jawatan Ketua Imam, Imam, Khatib, atau Bilal.
Seksyen 176. Perlantikan Imam Besar, Ketua Imam, atau Imam.
Seksyen 177. Kelakuan pegawai masjid.
Seksyen 178. Kuasa dan kewajipan pegawai masjid.
Seksyen 179. Kehadiran di masjid.
Seksyen 180. Masjid-masjid di mana sembahyang Jumaat boleh diadakan.

BAHAGIAN VI - ORANG YANG MEMELUK AGAMA ISLAM

Seksyen 181. Memeluk Agama Islam.
Seksyen 182. Melaporkan orang yang memeluk Agama Islam.
Seksyen 183. Daftar orang-orang yang memeluk Agama Islam.
Seksyen 184. Kawalan pendaftaran.
Seksyen 185. Sekatan pendaftaran.
Seksyen 186. Bantuan kepada pemeluk Agama Islam.

BAHAGIAN VII - KESALAHAN-KESALAHAN

Seksyen 187. Pemakaian.
Seksyen 188. Tidak menunaikan sembahyang Jumaat.
Seksyen 189. Minuman yang memabukkan.
Seksyen 190. Tidak berpuasa.
Seksyen 191. Anggapan.
Seksyen 192. Khalwat.
Seksyen 193. Perbuatan-perbuatan sumbang.
Seksyen 194. Menyimpan wang dengan tidak ada sebab-sebab.
Seksyen 195. Pungutan salah untuk maksud-maksud khairat.
Seksyen 196. Meninggalkan kewajipan berkanun.
Seksyen 197. Memecah rahsia.
Seksyen 198. Hukuman kerana melanggar seksyen-seksyen 167 dan 168.
Seksyen 199. Pengajaran agama.
Seksyen 200. Bertindak salah sebagai Imam, Khatib, atau Bilal dalam sembahyang Jumaat.
Seksyen 201. Mengembang iktikad atau kepercayaan agama.
Seksyen 202. Syarahan-syarahan di dalam masjid.
Seksyen 203. Menampal bil-bil atau sebaliknya mencacatkan masjid.
Seksyen 204. Ajaran palsu.
Seksyen 205. Fatwa.
Seksyen 206. Menghina Ayat-ayat Quran, dsb.
Seksyen 207. Menghina pihak-pihak berkuasa agama.
Seksyen 208. Penyiasatan oleh Pesuruhjaya.
Seksyen 209. Menghina agama.
Seksyen 210. Erti "membuat hina".
Seksyen 211. Hasutan meninggalkan kewajipan agama.
Seksyen 212. Kesalahan-kesalahan berkait dengan Bait-ul-Mal.
Seksyen 213. Tidak membayar zakat dan fitrah, dan membayar dan memungutnya secara tak sah.
Seksyen 214. Menceroboh atau secara haram menduduki harta wakaf.
Seksyen 215. Menjual, memberi, atau menyerah anak.
Seksyen 216. Tidak menghiraukan titah perintah mengenai awal Ramadan dan dua Hari Raya.
Seksyen 217. Mencetak, menerbit, mengedar, dan memiliki penerbitan haram.
Seksyen 218. Cuba atau bersubahat.
Seksyen 219. Hukuman yang tidak ditentukan.
Seksyen 220. Kuasa mengkompaun.

BAHAGIAN VIII - PELBAGAI

Seksyen 221. Penyeliaan pegawai-pegawai.
Seksyen 222. Kelihatan bulan.
Seksyen 223. Perlindungan Majlis dan ahli-ahli dan orang-orang gajinya.
Seksyen 224. Menunjukkan kad pengenalan kuasa.
Seksyen 225. Kaedah-kaedah.
Seksyen 226. Pemansuhan, dan pengekalan kaedah-kaedah dan perlanttikan.
Seksyen 227. Perkara-perkara yang belum selesai.

JADUAL PERTAMA
JADUAL KEDUA
JADUAL KETIGA
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.