Enakmen Original


KELANTAN

ENAKMEN 9 TAHUN 1983
ENAKMEN ACARA JENAYAH SYARIAH 1983


Tarikh Persetujuan DiRaja :28 November 1983
Tarikh disiarkan dalam Warta :22 Disember 1983
Tarikh mula berkuatkuasa :1 Mac 1984
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Tajuk Panjang & Mukadimah

BAHAGIAN I - PERMULAAN

BAB I

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa.
Seksyen 2. Tafsiran.
Seksyen 3. Pembicaraan kesalahan-kesalahan oleh Mahkamah.
Seksyen 4. Pengecualian prerogatif.

BAHAGIAN II - PERUNTUKAN-PERUNTUKAN AM MENGENAI MAHKAMAH-MAHKAMAH JENAYAH

BAB II - MAHKAMAH-MAHKAMAH JENAYAH

Seksyen 5. Mahkamah-mahkamah.
Seksyen 6. Mahkamah hendaklah terbuka.
Seksyen 7. Mengeluarkan orang awam di dalam kes-kes yang tertentu.
Seksyen 8. Bidangkuasa Jenayah Qadhi.
Seksyen 9. Bila orang awam mesti menolong Qadhi, Penyelia Ugama dan Polis.
Seksyen 10. Orang awam dikehendaki memberi maklumat atas perkara-perkara yang tertentu.

BAB III - DARIHAL MENANGKAP, MELARIKAN DIRI DAN MENANGKAP SEMULA

Seksyen 11. Cara menangkap.
Seksyen 12. Memeriksa tempat yang dimasuki oleh orang yang hendak ditangkap.
Seksyen 13. Memeriksa orang yang berada dalam mana-mana tempat yang digeledah dengan waran.
Seksyen 14. Kuasa memecahkan mana-mana tempat untuk melepaskan dirinya.
Seksyen 15. Ditegah menahan secara berlebih-lebihan dan peraturan memeriksa seseorang.
Seksyen 16. Memeriksa orang-orang yang kena tangkap.
Seksyen 17. Kuasa merampas senjata yang merbahaya.
Seksyen 18. Memeriksa orang kerana mendapatkan nama dan alamat.
Seksyen 19. Menangkap tanpa waran.
Seksyen 20. Orang-orang yang telah ditangkap oleh Pegawai Masjid, Pegawai, Penghulu atau Guru Ugama yang bertauliah, tindakan terhadapnya.
Seksyen 21. Memburu pesalah-pesalah.
Seksyen 22. Bagaimana tindakan terhadap orang telah ditangkap dan tahan yang lebih dua puluh empat jam.
Seksyen 23. Melepaskan orang yang telah ditangkap.
Seksyen 24. Kesalahan yang dilakukan di hadapan Qadhi.
Seksyen 25. Tangkapan oleh atau di hadapan Qadhi.
Seksyen 26. Kuasa untuk memburu dan menangkap semula.
Seksyen 27. Peruntukan-peruntukan Seksyen 12 dan 14 untuk tangkapan di bawah Seksyen 26.

BAB IV - PROSES MAHKAMAH UNTUK MEMAKSA KEHADIRAN

SAMAN

Seksyen 28. Bentuk saman dan penyampaian.
Seksyen 29. Bagaimana saman disampaikan.
Seksyen 30. Bukti penyampaian.

WARAN TANGKAP

Seksyen 31. Bentuk waran tangkap.
Seksyen 32. Mahkamah boleh arahkan endorsmen di atas waran jaminan yang akan diambil.
Seksyen 33. Waran kepada siapa diarahkan.
Seksyen 34. Pemberitahu tentang isi kandungan waran.
Seksyen 35. Orang yang ditangkap dibawa ke Mahkamah tanpa kelewatan.
Seksyen 36. Prosedur untuk menangkap orang yang terhadapnya waran telah dikeluarkan.

KAEDAH-KAEDAH LAIN MENGENAI DENGAN SAMAN UNTUK HADIR DAN WARAN TANGKAP

Seksyen 37. Pengeluaran waran sebagai ganti atau tambahan kepada saman.
Seksyen 38. Saman untuk hadir boleh dilaksanakan di dalam mana-mana tempat dalam Malaysia.
Seksyen 39. Kuasa untuk mengambil bon untuk kehadiran.
Seksyen 40. Penangkapan atas pelanggaran bon kehadiran.

BAB V - PROSES MAHKAMAH UNTUK MEMAKSA MENGEMUKAKAN DOKUMEN DAN LAIN-LAIN HARTA ALIH DAN UNTUK MELEPASKAN ORANG TERSALAH TAHAN

Seksyen 41. Saman untuk mengeluarkan dokumen atau benda-benda lain.
Seksyen 42. Peruntukan di dalam seksyen 28 -30 digunakan.

WARAN GELEDAH

Seksyen 43. Bila waran geledah dikeluarkan.
Seksyen 44. Kuasa untuk menghadkan waran geledah.
Seksyen 45. Qadhi bolehlah mengeluarkan waran memberi kuasa menggeledah untuk mendapatkan keterangan mengenai kesalahan.
Seksyen 46. Bentuk waran geledah.
Seksyen 47. Menggeledah orang tersalah tahan.
Seksyen 48. Orang yang menjaga tempat tertutup untuk membenarkan penggeledahan.
Seksyen 49. Qadhi yang mengeluarkan waran geledah bolehlah hadir ketika ianya dilaksanakan.
Seksyen 50. Qadhi boleh arahkan penggeledahan di hadapannya.
Seksyen 51. Senarai benda-benda yang dirampas hendaklah dibuat dan ditandatangani.
Seksyen 52. Penghuni hendaklah hadir ketika penggeledahan.

BAHAGIAN III - MAKLUMAT KEPADA PENYELIA UGAMA DAN KUASA-KUASA MEREKA MENYIASAT

BAB VI

Seksyen 53. Maklumat.
Seksyen 54. Prosedur.
Seksyen 55. Penerimaan salinan maklumat yang diakui sah sebagai keterangan.
Seksyen 56. Prosedur jika kesalahan disyaki.
Seksyen 57. Kuasa menghendaki kehadiran saksi-saksi.
Seksyen 58. Pemeriksaan saksi-saksi oleh Penyelia Ugama.
Seksyen 59. Kenyataan kepada Penyelia Ugama tidak boleh diterima dalam keterangan.
Seksyen 60. Hendaklah tiada apa-apa dorongan diberi.
Seksyen 61. Kuasa merekod kenyataan dan pengakuan salah.
Seksyen 62. Penggeledahan oleh Penyelia Ugama.
Seksyen 63. Penyelia Ugama boleh menghendaki bon untuk hadir pengadu dan saksi-saksi.
Seksyen 64. Buku harian mengenai tindakan dalam penyiasatan.
Seksyen 65. Laporan Penyelia Ugama.

BAHAGIAN IV - PROSIDING DALAM PENDUAAN

BAB VII

DARIHAL BIDANGKUASA MAHKAMAH-MAHKAMAH JENAYAH DALAM PENYIASATAN DAN PEMBICARAAN

Seksyen 66. Tempat biasa bagi penyiasatan dan pembicaraan.
Seksyen 67. Yang dituduh dibicarakan di tempat di mana perbuatan dilakukan atau akibatnya terjadi.
Seksyen 68. Tempat pembicaraan jika perbuatan menjadi suatu kesalahan oleh sebab perkaitan dengan kesalahan lain.
Seksyen 69. Jika tempat kejadian kesalahan tidak dapat ditentukan dan lain-lain.
Seksyen 70. Kesalahan dilakukan dalam suatu perjalanan.
Seksyen 71. Apabila timbul apa-apa keraguan Qadhi Besar hendaklah memutuskan.

SYARAT-SYARAT YANG DIKEHENDAKI BAGI MEMULAKAN PEMBICARAAN

Seksyen 72. Qadhi mengambil ketahui kesalahan-kesalahan.
Seksyen 73. Sanski mendakwa daripada Majlis.

BAB VIII - DARIHAL ADUAN KEPADA QADHI

Seksyen 74. Pemeriksaan pengadu.
Seksyen 75. Penangguhan pengeluaran proses Mahkamah.
Seksyen 76. Menolak aduan.
Seksyen 77. Pengeluaran proses Mahkamah.

BAB IX - DARIHAL PERTUDUHAN

Seksyen 78. Bentuk Pertuduhan.
Seksyen 79. Butir-butir mengenai masa, tempat dan orang.
Seksyen 80. Bila cara melakukan kesalahan itu mesti dinyatakan.
Seksyen 81. Pengertian perkataan-perkataan yang digunakan dalam pertuduhan untuk menyatakan kesalahan itu.
Seksyen 82. Akibat daripada kesilapan.
Seksyen 83. Mahkamah boleh mengubah atau menambah pertuduhan.
Seksyen 84. Bila pembicaraan boleh diteruskan serta-merta selepas perubahan atau tambahan.
Seksyen 85. Bila pembicaraan baharu boleh diarahkan atau pembicaraan digantung.
Seksyen 86. Menggantung pembicaraan jika pendakwaan terhadap kesalahan yang diubah memerlukan sanksi dahulu.
Seksyen 87. Memanggil balik saksi-saksi apabila pertuduhan itu diubah.
Seksyen 88. Pertuduhan yang berasingan bagi kesalahan yang berlainan.
Seksyen 89. Tiga kesalahan yang sama jenisnya dalam tempoh dua belas bulan boleh dituduh bersama-sama.
Seksyen 90. Pembicaraan terhadap lebih daripada satu kesalahan.
Seksyen 91. Bila diragui tentang apakah kesalahan yang dilakukan.
Seksyen 92. Bila seorang yang dituduh dengan satu kesalahan boleh disabitkan dengan kesalahan lain.
Seksyen 93. Seseorang yang dituduh atas sesuatu kesalahan boleh disabitkan salah kerana cuba melakukannya.
Seksyen 94. Bila kesalahan dibuktikan dimasukkan di dalam kesalahan yang dipertuduhkan.
Seksyen 95. Bila orang-orang boleh dituduh bersama-sama.
Seksyen 96. Menarik balik pertuduhan atas sabitan satu daripada beberapa pertuduhan.
Seksyen 97. Kesalahan yang belum dibicarakan.
Seksyen 98. Pertuduhan mengikut Borang 4B dalam Jadual Pertama.

BAB X - DARIHAL PEMBICARAAN

Seksyen 99. Prosedur-prosedur dalam pembicaraan.
Seksyen 100. Kuasa melepaskan tuduhan dengan bersyarat atau tanpa syarat.
Seksyen 101. Ucapan.
Seksyen 102. Kuasa untuk memberi pampasan.
Seksyen 103. Bukti-bukti yang hendak direkodkan.
Seksyen 104. Pemindahan Kes-kes.

BAB XI - PERUNTUKAN-PERUNTUKAN AM DENGAN PENYIASATAN DAN PEMBICARAAN

Seksyen 105. Prosedur bila ada sabit kesalahan yang dahulu.
Seksyen 106. Pendakwa bolehlah berhenti daripada mendakwa selanjutnya pada mana-mana peringkat.
Seksyen 107. Hak yang dituduh untuk dibela 3/83
Seksyen 108. Mahkamah bolehlah mengemukakan soalan-soalan kepada yang dituduh.
Seksyen 109. Kes pendakwaan diterangkan oleh Mahkamah kepada yang dituduh yang tidak dibela.
Seksyen 110. Prosedur bila tiada faham prosiding.
Seksyen 111. Kuasa menangguhkan pembicaraan.
Seksyen 112. Penukaran Qadhi dalam mada penyiasatan atau pembicaraan.
Seksyen 113. Menahan pesalah-pesalah yang hadir di Mahkamah.
Seksyen 114. Hari minggu atau hari kelepasan am.

BAB XII - CARA MENGAMBIL DAN MEREKODKAN KETERANGAN DALAM PENYIASATAN DAN PEMBICARAAN

Seksyen 115. Keterangan hendaklah diambil di hadapan yang dituduh.
Seksyen 116. Merekodkan keterangan.
Seksyen 117. Rekod dalam kes-kes yang lain.
Seksyen 118. Cara merekodkan keterangan.
Seksyen 119. Menterjemahkan keterangan kepada yang dituduh.
Seksyen 120. Pendapat mengenai kelakuan saksi.
Seksyen 121. Orang-orang lain boleh juga diberi kuasa mencatatkan nota keterangan.

BAB XIII - DARIHAL KEPUTUSAN

Seksyen 122. Cara menyampaikan keputusan.
Seksyen 123. Keputusan dalam pilihan.
Seksyen 124. Keputusan tidak boleh diubah.
Seksyen 125. Keputusan hendaklah diterangkan kepada yang dituduh dan salinannya diberi kepadanya.
Seksyen 126. Keputusan itu hendaklah difailkan bersama-sama dengan rekod.

BAB XIV - DARIHAL HUKUMAN DAN MENJALANKANNYA

Seksyen 127. Peruntukan-peruntukan mengenai perlaksanaan hukuman penjara.
Seksyen 128. Peruntukan-peruntukan mengenai hukuman denda.
Seksyen 129. Siapa yang boleh mengeluarkan waran.
Seksyen 130. Mula berkuatkuasa hukuman penjara di atas banduan yang telah sedia menjalani hukuman penjara.
Seksyen 131. Pesalah remaja.
Seksyen 132. Pesalah pertama kali.
Seksyen 133. Syarat-syarat bon.
Seksyen 134. Pemulangan waran.

BAB XV - DARIHAL PENGGANTUNGAN, PENGURANGAN DAN PERINGANAN HUKUMAN-HUKUMAN

Seksyen 135. Kuasa untuk menggantungkan atau mengurangkan hukuman-hukuman.
Seksyen 136. Kuasa untuk meringankan hukuman.

BAB XVI - DARIHAL KEBEBASAN-KEBEBASAN ATAU SABITAN-SABITAN YANG DAHULU

Seksyen 137. Seorang yang telah disabitkan atau dibebaskan tidak boleh dibicarakan lagi bagi kesalahan yang sama.
Seksyen 138. Akuan dari pembebasan atau sabitan dahulu.

BAHAGIAN V - DARIHAL RAYUAN DAN PENYEMAKAN

BAB XVII - MENGENAI RAYUAN-RAYUAN KE MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

Seksyen 139. Apabila akuan salah menghadkan hak rayuan.
Seksyen 140. Rayuan terhadap pembebasan.
Seksyen 141. Prosedur untuk rayuan.
Seksyen 142. Menghantaran rekod rayuan.
Seksyen 143. Kebenaran khas untuk merayu di dalam kes-kes yang tertentu.
Seksyen 144. Menggantungkan dari perlaksanaan sementara menunggu rayuan.
Seksyen 145. Memasukkan rayuan-rayuan ke dalam senarai.
Seksyen 146. Prosedur pada masa pembicaraan.
Seksyen 147. Ketidakhadiran pihak menentang.
Seksyen 148. Menahan pihak menentang didalam kes-kes yang tertentu.
Seksyen 149. Keputusan atas rayuan.
Seksyen 150. Perintah mengambil keterangan lanjutan.
Seksyen 151. Keputusan.
Seksyen 152. Perakuan dan akibat keputusan.
Seksyen 153. Kematian pihak-pihak yang merayu.
Seksyen 154. Kos.

BAB XVIII - DARIHAL PENYEMAKAN

Seksyen 155. Kuasa untuk meminta rekod dari Mahkamah bawahan.
Seksyen 156. Kuasa untuk memerintah penyiasat lanjut.
Seksyen 157. Kuasa Qadhi Besar atas Penyemakan.
Seksyen 158. Kebenaran untuk pihak-pihak hadir.
Seksyen 159. Perintah penyemakan.

BAB XIX - TINDAKAN MENGENAI BEBERAPA KESALAHAN-KESALAHAN BERKENAAN PENTADBIRAN KEADILAN

Seksyen 160. Prosedur mengenai kesalahan dilakukan di hadapan Mahmakah.
Seksyen 161. Rekod fakta kesalahan.
Seksyen 162. Prosedur ganti.
Seksyen 163. Kuasa mengurangkan hukuman.
Seksyen 164. Keengganan memberi keterangan.
Seksyen 165. Rayuan.
Seksyen 166. Qadhi tidak boleh membicarakan kesalahan dilakukan di hadapannya.

BAHAGIAN VI - PERUNTUKAN-PERUNTUKAN TAMBAHAN

BAB XX - DARIHAL PENDAKWA

Seksyen 167. Pendakwa.
Seksyen 168. Tiada siapa boleh hadir bagi pihak Pendakwa.
Seksyen 170. Pengambilan peguam.

BAB XXI - DARIHAL JAMINAN

Seksyen 171. Bila seorang boleh dilepaskan atas jaminan.
Seksyen 172. Jumlah bon.
Seksyen 173. Perlaksanaan bon.
Seksyen 174. Orang hendak dilepaskan.
Seksyen 175. Bila waran tangkap boleh dikeluarkan terhadap orang yang dijamin.

BAB XXII - PERUNTUKAN-PERUNTUKAN KHAS BERHUBUNG DENGAN KETERANGAN

Seksyen 178. Prosedur apabila orang yang boleh memberi keterangan mustahak sakit tenat.
Seksyen 179. Di mana orang yang terikat memberi keterangan berniat untuk meninggalkan Malaysia.
Seksyen 180. Laporan-laporan orang-orang tertentu.
Seksyen 181. Bagaimana sabitan atau pembebasan yang dahulu boleh dibuktikan.
Seksyen 182. Laporan keterangan di dalam ketidakhadiran yang dituduh.

BAB XXIII - PERUNTUKAN-PERUNTUKAN MENGENAI BON

Seksyen 183. Deposit selain daripada bon.
Seksyen 184. Prosedur merampas bon.
Seksyen 185. Rayuan dari perintah.

BAB XXIV - PELUPUSAN EXHIBIT DAN HARTA YANG MENJADI SABJEK KESALAHAN

Seksyen 186. Mahkamah hendaklah menimbang cara melupuskan exhibit.
Seksyen 187. Perintah pelupusan harta atas mana kesalahan yang telah dilakukan.

BAB XXV - DARIHAL PERPINDAHAN KES-KES JENAYAH

Seksyen 188. Kuasa Qadhi Besar pindahkan kes-kes.
Seksyen 189. Permohonan untuk perpindahan mesti disokong oleh afidavit.

BAB XXVI - DARIHAL SALAH ATURAN DALAM PEMBICARAAN

Seksyen 190. Salah tempat pembicaraan dan lain-lain.
Seksyen 191. Prosedur apabila pengakuan salah diambil dengan salah aturan.
Seksyen 192. Ketiadaan rangkaan pertuduhan.
Seksyen 193. Salah aturan tidak merosakkan pembicaraan.

BAHAGIAN VII - AM

Seksyen 194. Perlindungan pegawai-pegawai.
Seksyen 195. Penghinaan terhadap Mahkamah.
Seksyen 196. Maklumat keterangan atau pengakuan palsu.
Seksyen 197. Menandatangani afidavit.
Seksyen 198. Kuasa Mahkamah memanggil dan memeriksa seseorang.
Seksyen 199. Perintah membayar kos pendakwaan dan pampasan.
Seksyen 200. Peruntukan-peruntukan untuk membayar wang sebagai kos atau pampasan.
Seksyen 201. Salinan rekod pembicaraan.
Seksyen 202. Orang yang dibebaskan atas jaminan hendaklah memberi alamatnya.
Seksyen 203. Pampasan oleh kerana tuduhan dibuat tanpa alasan.
Seksyen 204. Qadhi tidak harus bertindak jika mempunyai kepentingan.
Seksyen 205. Borang-borang.
Seksyen 206. Penggunaan denda.
Seksyen 207. Pemansuhan.

JADUAL
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.