Enakmen Original


NEGERI SARAWAK

ORDINAN 43 TAHUN 2001
ORDINAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM, 2001


Tarikh Dipersetujui :10 Disember 2001
Tarikh disiarkan dalam Warta :27 Disember 2001
Tarikh mula berkuatkuasa :1 Disember 2004 [Swk. L.N. 154/2004]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Tajuk panjang & Mukadimah

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa.
Seksyen 2. Tafsiran.
Seksyen 3. Pemakaian.
Seksyen 4. Kriterium bagi memutuskan sama ada seseorang itu orang Islam.
Seksyen 5. Perkahwinan yang masih berterusan hendaklah disifatkan sebagai didaftarkan di bawah Ordinan ini dan boleh dibubarkan hanya di bawah Ordinan ini.

BAHAGIAN II - PERKAHWINAN

Seksyen 6. Orang yang boleh mengakadnikahkan perkahwinan dan pelantikan wali Hakim.
Seksyen 7. Umur minimum untuk perkahwinan.
Seksyen 8. Pertalian yang melarang perkahwinan.
Seksyen 9. Perkahwinan tak sah.
Seksyen 10. Perkahwinan yang tidak boleh didaftarkan.
Seksyen 11. Persetujuan dikehendaki.
Seksyen 12. Perkahwinan seseorang perempuan.
Seksyen 13. Pertunangan.

Permulaan kepada Perkahwinan.

Seksyen 14. Permohonan untuk kebenaran berkahwin.
Seksyen 15. Mengeluarkan kebenaran untuk berkahwin.
Seksyen 16. Rujukan kepada tindakan oleh Hakim Syarie.
Seksyen 17. Kebenaran perlu sebelum akadnikah.
Seksyen 18. Tempat perkahwinan.
Seksyen 19. Mas kahwin dan pemberian.
Seksyen 20. Catatan dalam Daftar Perkahwinan.
Seksyen 21. Poligami.
Seksyen 22. Akad nikah perkahwinan di Kedutaan-kedutaan, dsb., Malaysia di luar negeri.

BAHAGIAN III - PENDAFTARAN PERKAHWINAN

Seksyen 23. Pendaftaran.
Seksyen 24. Surat perakuan nikah dan surat perakuan ta'liq.
Seksyen 25. Melaporkan perkahwinan yang tak sah atau tak legal.
Seksyen 26. Pelantikan Ketua Pendaftar, Pendaftar, Timbalan Pendaftar dan Penolong Pendaftar Perkahwinan, Penceraian dan Ruju' Orang Islam.
Seksyen 27. Buku dan Daftar hendaklah disimpan mengenai semua perkahwinan.
Seksyen 28. Salinan-salinan catatan hendaklah dihantar kepada Ketua Pendaftar.
Seksyen 29. Pendaftaran perkahwinan luar negeri oleh orang yang bermastautin dalam Negeri.
Seksyen 30. Daftar yang tidak diakui di sisi undang-undang.
Seksyen 31. Pendaftaran perkahwinan sukarela bagi orang Islam yang diakadnikahkan dahulunya di bawah mana-mana undang-undang.
Seksyen 32. Efek pendaftaran di sisi undang-undang.

BAHAGIAN IV - PENALTI DAN PELBAGAI PERUNTUKAN BERHUBUNGAN DENGAN AKADNIKAH DAN PENDAFTARAN PERKAHWINAN

Seksyen 33. Tidak hadir di hadapan Pendaftar dalam masa yang ditetapkan.
Seksyen 34. Pelanggaran terhadap seksyen 30.
Seksyen 35. Gangguan terhadap perkahwinan.
Seksyen 36. Akuan, 'iqrar atau pernyataan palsu untuk mendapatkan perkahwinan.
Seksyen 37. Akadnikah perkahwinan yang tidak dibenarkan.
Seksyen 38. Kesalahan-kesalahan berhubungan dengan akadnikah perkahwinan.
Seksyen 39. Kebenaran untuk mendakwa.
Seksyen 40. Pembetulan Ralat.
Seksyen 41. Pemeriksaan Daftar Perkahwinan dan indeks perkahwinan.
Seksyen 42. Bukti.

BAHAGIAN V - PEMBUBARAN PERKAHWINAN

Seksyen 43. Takat kuasa untuk membuat sesuatu perintah.
Seksyen 44. Pertukaran agama.
Seksyen 45. Perceraian dengan talaq atau dengan perintah.
Seksyen 46. Timbangtara oleh Hakam.
Seksyen 47. Perceraian khul' atau cerai tebus talaq.
Seksyen 48. Perceraian di bawah ta'liq atau janji.
Seksyen 49. Perceraian dengan cara li'an.
Seksyen 50. Hidup semula sebagai suami isteri atau ruju'.
Seksyen 51. Perintah untuk membubarkan perkahwinan atau untuk fasakh.
Seksyen 52. Anggapan mati.
Seksyen 53. Penyenggaraan Daftar Perceraian dan Pembatalan.
Seksyen 54. Pendaftaran Perceraian.
Seksyen 55. Pendaftaran Perceraian di luar Mahkamah.
Seksyen 56. Mut'ah atau pemberian saguhati kepada perempuan yang diceraikan tanpa sebab yang patut.
Seksyen 57. Hak terhadap mas kahwin, dsb., tidak akan tersentuh.
Seksyen 58. Kuasa Mahkamah untuk memerintahkan pembahagian harta sepencarian.

BAHAGIAN VI - NAFKAH ISTERI, ANAK DAN LAIN-LAIN

Seksyen 59. Kuasa Mahkamah untuk memerintahkan nafkah bagi isteri, dan akibat nusyuz.
Seksyen 60. Kuasa Mahkamah untuk memerintahkan nafkah bagi orang-orang tertentu.
Seksyen 61. Pentaksiran nafkah.
Seksyen 62. Kuasa Mahkamah untuk memerintahkan cagaran diberi bagi nafkah.
Seksyen 63. Mengkompaun nafkah.
Seksyen 64. Lamanya tempoh perintah nafkah.
Seksyen 65. Hak terhadap nafkah atau pemberian selepas perceraian.
Seksyen 66. Kuasa Mahkamah untuk mengubah perintah nafkah.
Seksyen 67. Kuasa Mahkamah untuk mengubah perjanjian nafkah.
Seksyen 68. Nafkah di bawah perintah Mahkamah tidak boleh diserah hak atau dipindah milik.
Seksyen 69. Menuntut tunggakan nafkah.
Seksyen 70. Nafkah sementara.
Seksyen 71. Hak tempat tinggal.
Seksyen 72. Kewajipan untuk menanggung nafkah anak.
Seksyen 73. Kuasa Mahkamah untuk memerintahkan nafkah bagi anak-anak.
Seksyen 74. Kuasa Mahkamah untuk memerintahkan cagaran diberi bagi nafkah seseorang anak.
Seksyen 75. Kuasa Mahkamah untuk mengubah perintah penjagaan atau nafkah seseorang anak.
Seksyen 76. Kuasa Mahkamah untuk mengubah perjanjian penjagaan atau nafkah seseorang anak.
Seksyen 77. Menuntut tunggakan nafkah seseorang anak.
Seksyen 78. Kewajipan menanggung nafkah kanak-kanak yang diterima sebagai ahli keluarga.
Seksyen 79. Lamanya tempoh perintah nafkah seseorang anak.
Seksyen 80. Kewajipan untuk menanggung nafkah anak-anak tak sah taraf.
Seksyen 81. Kuasa Mahkamah untuk membuat suatu perintah tahanan pendapatan-tenaga.
Seksyen 82. Jenis perintah tahanan pendapatan-tenaga.
Seksyen 83. Kesan perintah tahanan pendapatan-tenaga.
Seksyen 84. Kewajipan pihak kena tuntut dan majikan supaya mematuhi perintah tahanan pendapatan-tenaga.

BAHAGIAN VII - PENJAGAAN

Hadanah atau Penjagaan Kanak-kanak

Seksyen 85. Orang yang berhak menjaga anak-anak.
Seksyen 86. Kelayakan-kelayakan yang perlu untuk penjagaan.
Seksyen 87. Bagaimana hak penjagaan hilang.
Seksyen 88. Jangka masa penjagaan.
Seksyen 89. Penjagaan anak-anak tak sah taraf.
Seksyen 90. Kuasa Mahkamah untuk membuat perintah penjagaan.
Seksyen 91. Perintah tertakluk kepada syarat-syarat.

Penjagaan ke atas Orang dan Harta

Seksyen 92. Orang yang berhak kepada penjagaan.
Seksyen 93. Kuasa ke atas harta tak alih dan harta alih.
Seksyen 94. Pelantikan penjaga-penjaga oleh Mahkamah.
Seksyen 95. Pelantikan ibu sebagai penjaga melalui wasiat.
Seksyen 96. Penjaga bersama dengan ibu.
Seksyen 97. Perubahan kuasa penjaga harta.
Seksyen 98. Pemecatan penjaga.
Seksyen 99. Cagaran hendaklah diberi.
Seksyen 100. Had kuasa bagi penjaga yang dilantik oleh Mahkamah.
Seksyen 101. Penjaga tidak boleh memberi akuan penyelesaian mengenai harta modal.
Seksyen 102. Penjaga boleh menanggung kanak-kanak dari pendapatan.
Seksyen 103. Perintah khas mengenai harta kecil.
Seksyen 104. Permohonan untuk mendapatkan pendapat, dsb.
Seksyen 105. Perintah larangan oleh Mahkamah.
Seksyen 106. Penjaga bagi anak yatim.
Seksyen 107. Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang nasihat pegawai-pegawai kebajikan, dsb.
Seksyen 108. Kuasa Mahkamah untuk menghalang anak dibawa keluar dari Malaysia.

Relief-relief Lain

Seksyen 109. Kuasa Mahkamah untuk membatalkan dan menahan perpindahan-perpindahan yang dimaksudkan untuk mengecewakan tuntutan-tuntutan nafkah.
Seksyen 110. Injunksi terhadap gangguan.
Seksyen 111. Tegahan melupuskan harta sepencarian.

BAHAGIAN VIII - PELBAGAI

Seksyen 112. Pengiktirafan perkahwinan orang Islam yang dilakukan di luar Negeri.
Seksyen 113. Pengiktirafan perkahwinan yang dilakukan di Kedutaan-Kedutaan, dsb., di dalam Negeri.

Kesahtarafan Anak

Seksyen 114. Siapakah yang dikaitkan sebagai bapa.
Seksyen 115. Kelahiran lebih empat tahun selepas pembubaran perkahwinan.
Seksyen 116. Kelahiran selepas akuan bahawa 'iddah telah tamat.
Seksyen 117. Persetubuhan syubhah.
Seksyen 118. Syarat-syarat bagi pengakuan yang sah.
Seksyen 119. Anggapan daripada pengakuan boleh dipatahkan.
Seksyen 120. Pengakuan oleh perempuan yang sedang dalam iddah.
Seksyen 121. Mengakui seseorang lain sebagai ibu atau bapa.
Seksyen 122. Pengakuan selain sebagai anak, ibu atau bapa.
Seksyen 123. Pengakuan tidak boleh dibatalkan.

Perintah supaya Hidup Bersama Semula

Seksyen 124. Permohonan oleh isteri yang ditinggal langsung.

Wasiat

Seksyen 125. Wasiat harta kepada anak angkat.

BAHAGIAN IX - RAYUAN

Seksyen 126. Rayuan.

BAHAGIAN X - PENALTI

Seksyen 127. Poligami tanpa kebenaran Mahkamah.
Seksyen 128. Perceraian di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah.
Seksyen 129. Tidak membuat laporan.
Seksyen 130. Meninggal langsung isteri.
Seksyen 131. Menganiaya isteri atau suami.
Seksyen 132. Tidak memberi keadilan yang sewajarnya kepada isteri.
Seksyen 133. Isteri tidak menurut perintah.
Seksyen 134. Persetubuhan luar nikah antara orang-orang bercerai.
Seksyen 135. Kecuaian dengan sengaja untuk mematuhi perintah.
Seksyen 136. Percubaan dan subahat.

BAHAGIAN XI - AM

Seksyen 137. Kuasa untuk membuat kaedah-kaedah.
Seksyen 138. Hukuman bagi kesalahan-kesalahan yang tiada diperuntukkan hukumannya.
Seksyen 139. Rujukan kepada Undang-Undang Islam.
Seksyen 140. Penalti kerana tidak mematuhi perintah tahanan pendapatan-tenaga dan kerana memberi notis atau kenyataan palsu.

BAHAGIAN XII - PEMANSUHAN DAN PERUNTUKAN PERKECUALIAN

Seksyen 141. Pemansuhan dan peruntukan perkecualian.

JADUAL
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.