Enakmen Original

PULAU PINANG

ENAKMEN 4 TAHUN 1996
ENAKMEN ACARA JENAYAH SYARIAH (NEGERI PULAU PINANG) 1996


Tarikh Persetujuan DiRaja :1997
Tarikh disiarkan dalam Warta :10 April 1997
Tarikh mula berkuatkuasa :12 Mac 1997
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa.
Seksyen 2. Tafsiran.
Seksyen 3. Pembicaraan kesalahan oleh Mahkamah.

BAHAGIAN II - PERUNTUKAN AM MENGENAI MAHKAMAH JENAYAH

Seksyen 4. Mahkamah.
Seksyen 5. Mahkamah hendaklah terbuka.
Seksyen 6. Mengecualikan orang awam dalam kes-kes yang tertentu.
Seksyen 7. Bidangkuasa Jenayah Hakim.

BAHAGIAN III - PERUNTUKAN AM YANG LAIN

BAB 1 - MAKLUMAT KEPADA HAKIM DAN PEGAWAI PENGUATKUASA AGAMA

Seksyen 8. Bila orang awam mesti membantu Hakim, dll.
Seksyen 9. Orang awam dikehendaki memberi maklumat atas perkara-perkara yang tertentu.

BAB 2 - PENANGKAPAN, MELARIKAN DIRI DAN PENANGKAPAN SEMULA

Seksyen 10. Penangkapan: cara menangkap
Seksyen 11. Memeriksa tempat yang dimasuki oleh orang yang hendak ditangkap.
Seksyen 12. Mencari orang di tempat yang telah digeledah di bawah waran.
Seksyen 13. Kuasa memecahkan mana-mana tempat bagi maksud melepaskan diri.
Seksyen 14. Dihalang menahan secara berlebih-lebihan dan cara memeriksa seseorang.
Seksyen 15. Memeriksa orang yang kena tangkap.
Seksyen 16. Kuasa merampas senjata berbahaya.
Seksyen 17. Memeriksa orang untuk mendapatkan nama dan alamat.
Seksyen 18. Penangkapan tanpa waran.
Seksyen 19. Keengganan memberi nama dan tempat tinggal.
Seksyen 20. Orang yang ditangkap oleh Pegawai Masjid: bagaimana hendak diperlakukan.
Seksyen 21. Memburu pesalah.
Seksyen 22. Bagaimana orang yang ditangkap hendak diperlakukan dan tahanan lebih daripada dua puluh empat jam.
Seksyen 23. Melepaskan orang yang telah ditangkap.
Seksyen 24. Kesalahan yang dilakukan dalam kehadiran Hakim.
Seksyen 25. Penangkapan oleh atau dalam kehadiran Hakim.
Seksyen 26. Kuasa untuk memburu dan menangkap semula.
Seksyen 27. Peruntukan Seksyen 11 dan 13 hendaklah terpakai bagi penangkapan di bawah seksyen 26.

BAB 3 - PROSES MAHKAMAH UNTUK MEMAKSA KEHADIRAN

Saman

Seksyen 28. Bentuk saman dan penyampaian.
Seksyen 29. Saman : bagaimana disampaikan.
Seksyen 30. Prosedur bila penyampaian ke diri tidak boleh dilaksanakan.
Seksyen 31. Bukti penyampaian.

Waran Penangkapan

Seksyen 32. Bentuk waran penangkapan.
Seksyen 33. Mahkamah boleh mengarahkan dengan pengindorsan di atas waran jaminan yang diambil.
Seksyen 34. Waran : kepada siapa diarahkan.
Seksyen 35. Pemberitahuan tentang isi waran.
Seksyen 36. Orang yang ditangkap hendaklah dibawa di hadapan Mahkamah tanpa berlengah-lengah.
Seksyen 37. Prosedur apabila menangkap orang yang terhadapnya waran dikeluarkan.
Seksyen 38. Pengeluaran waran sebagai ganti atau tambahan kepada saman.
Seksyen 39. Saman untuk hadir dan waran penangkapan boleh dilaksanakan di mana-mana bahagian di Malaysia.
Seksyen 40. Kuasa untuk mengambil bon kehadiran.
Seksyen 41. Penangkapan atas pelanggaran bon untuk kehadiran.

BAB 4 - PROSES UNTUK MEMAKSA PENGEMUKAAN DOKUMEN DAN HARTA ALIH YANG LAIN DAN UNTUK PENEMUAN ORANG YANG DIKURUNG DENGAN SALAH.

Seksyen 42. Saman untuk mengemukakan dokumen atau benda-benda lain.
Seksyen 43. Peruntukkan seksyen 28 hingga 31 hendaklah terpakai.

Waran Geledah

Seksyen 44. Bila waran geledah boleh dikeluarkan.
Seksyen 45. Kuasa untuk menghadkan waran geledah.
Seksyen 46. Hakim boleh mengeluarkan waran memberi kuasa menggeledah untuk mendapatkan keterangan mengenai kesalahan.
Seksyen 47. Bentuk waran geledah.
Seksyen 48. Geledah bagi orang yang dikurung dengan salah.
Seksyen 49. Orang yang menjaga tempat tertutup hendaklah membenarkan penggeledahan.
Seksyen 50. Hakim yang mengeluarkan waran geledah bolehlah hadir ketika ianya dilaksanakan.
Seksyen 51. Hakim boleh arahkan penggeledahan dalam kehadirannya.
Seksyen 52. Senarai semua benda yang dirampas hendaklah dibuat dan ditandatangani.
Seksyen 53. Penghuni hendaklah hadir semasa penggeledahan.

BAHAGIAN IV - MAKLUMAT KEPADA PEGAWAI PENGUATKUASA AGAMA DAN KUASA MEREKA UNTUK MENYIASAT

Seksyen 54. Maklumat.
Seksyen 55. Prosedur.
Seksyen 56. Penerima masukan salinan maklumat yang diperakui sebagai keterangan.
Seksyen 57. Prosedur di mana kesalahan boleh tangkap disyaki.
Seksyen 58. Kuasa menghendaki kehadiran saksi.
Seksyen 59. Pemeriksaan saksi oleh Pegawai Penguatkuasa Agama.
Seksyen 60. Pernyataan kepada Pegawai Penguatkuasa Agama tidak boleh diterima masuk dalam keterangan.
Seksyen 61. Tiada apa-apa dorongan boleh ditawarkan.
Seksyen 62. Kuasa merekodkan pernyataan dan pengakuan salah.
Seksyen 63. Penggeledahan oleh Pegawai Penguatkuasa Agama.
Seksyen 64. Pegawai Penguatkuasa Agama boleh menghendaki bon bagi kehadiran pengadu dan saksi.
Seksyen 65. Buku catatan mengenai prosiding dalam penyiasatan.
Seksyen 66. Laporan Pegawai Penguatkuasa Agama.

BAHAGIAN V - PROSIDING DALAM PENDAKWAAN

BAB 1 - BIDANGKUASA MAHKAMAH DALAM PERBICARAAN

Seksyen 67. Tempat biasa bagi perbicaraan.
Seksyen 68. Tertuduh boleh dibicarakan di tempat di mana perbuatan dilakukan atau di mana konsekuens terjadi.
Seksyen 69. Tempat perbicaraan jika perbuatan menjadi suatu kesalahan oleh sebab berkaitan dengan kesalahan itu.
Seksyen 70. Jika tempat kejadian kesalahan tidak dapat ditentukan.
Seksyen 71. Apabila timbul keraguan, Ketua Hakim Syarie hendaklah memutuskan.

Syarat-syarat Yang Diperlukan Bagi Memulakan Perbicaraan

Seksyen 72. Hakim boleh mengambil tahu tentang kesalahan.
Seksyen 73. Sanksi mendakwa daripada Ketua Pendakwa Syarie.

BAB 2 - ADUAN KEPADA HAKIM

Seksyen 74. Pemeriksaan pengadu.
Seksyen 75. Penangguhan pengeluaran proses.
Seksyen 76. Penolakan aduan.
Seksyen 77. Pengeluaran proses.

BAB 3 - PERTUDUHAN

Seksyen 78. Bentuk pertuduhan.
Seksyen 79. Butir-butir mengenai masa, tempat dan orang.
Seksyen 80. Bila cara kesalahan itu dilakukan mesti dinyatakan.
Seksyen 81. Merekodkan perkataan-perkataan yang digunakan dalam pertuduhan untuk memperihalkan kesalahan itu.
Seksyen 82. Kesan kesilapan.
Seksyen 83. Mahkamah boleh meminda atau menambah pertuduhan.
Seksyen 84. Bila perbicaraan boleh diteruskan serta-merta selepas pindaan atau tambahan.
Seksyen 85. Bila perbicaraan baru boleh diarahkan atau perbicaraan ditangguh.
Seksyen 86. Menggantungkan perbicaraan jika pendakwaan terhadap pertuduhan yang dipinda memerlukan sanksi dahulu.
Seksyen 87. Memanggil balik saksi-saksi apabila pertuduhan dipinda atau ditambah.
Seksyen 88. Pertuduhan yang berasingan bagi kesalahan yang berlainan.
Seksyen 89. Tiga kesalahan yang sama jenisnya dalam tempoh dua belas bulan boleh dituduh bersama.
Seksyen 90. Perbicaraan terhadap lebih daripada satu kesalahan.
Seksyen 91. Bila diragui kesalahan apakah yang dilakukan.
Seksyen 92. Bila seseorang yang dituduh dengan satu kesalahan boleh disabitkan dengan kesalahan lain.
Seksyen 93. Seseorang yang dituduh dengan kesalahan boleh disabitkan kerana cuba melakukannya.
Seksyen 94. Bila kesalahan yang dibuktikan dimasukkan dalam kesalahan yang dipertuduhkan.
Seksyen 95. Bila orang boleh dipertuduhkan bersama.

BAB 4 - PERBICARAAN

Seksyen 96. Prosedur dalam perbicaraan.
Seksyen 97. Kuasa untuk melepaskan dengan syarat atau tanpa syarat.
Seksyen 98. Ucapan.
Seksyen 99. Kuasa untuk mengaward pampasan.
Seksyen 100. Butir-butir, yang hendak dicatatkan.
Seksyen 101. Pemindahan kes.

BAB 5 - PERUNTUKAN-PERUNTUKAN AM BERKENAAN DENGAN PERBICARAAN

Seksyen 102. Prosedur bila ada sabitan yang dahulu.
Seksyen 103. Pendakwa bolehlah berhenti daripada mendakwa selanjutnya pada mana-mana peringkat.
Seksyen 104. Hak tertuduh untuk dibela.
Seksyen 105. Mahkamah boleh mengemukakan soalan kepada tertuduh.
Seksyen 106. Kes pendakwaan hendaklah diterangkan oleh Mahkamah kepada tertuduh yang tidak dibela.
Seksyen 107. Kuasa menunda atau menangguhkan perbicaraan.
Seksyen 108. Penukaran Hakim semasa perbicaraan.
Seksyen 109. Penahanan pesalah-pesalah yang hadir di Mahkamah.
Seksyen 110. Hari kelepasan minggu atau hari kelepasan am.

BAB 6 - CARA MENGAMBIL DAN MEREKODKAN KETERANGAN DALAM PERBICARAAN.

Seksyen 111. Keterangan hendaklah diambil dalam kehadiran tertuduh.
Seksyen 112. Merekodkan keterangan.
Seksyen 113. Rekod dalam semua kes.
Seksyen 114. Cara mencatatkan keterangan.
Seksyen 115. Menterjemahkan keterangan kepada tertuduh.
Seksyen 116. Catatan mengenai tingkahlaku saksi.
Seksyen 117. Orang-orang lain boleh diberi kuasa mengambil nota keterangan.

BAB 7 - PENGHAKIMAN

Seksyen 118. Cara menyampaikan penghakiman.
Seksyen 119. Penghakiman hendaklah diterangkan kepada tertuduh dan salinannya dibekalkan.
Seksyen 120. Penghakiman hendaklah difailkan bersama dengan rekod.

BAB 8 - HUKUMAN DAN PELAKSANAAN

Seksyen 121. Peruntukan-peruntukan mengenai pelaksanaan hukuman penjara.
Seksyen 122. Peruntukan mengenai hukuman denda.
Seksyen 123. Penggantungan pelaksanaan dalam kes-kes tertentu.
Seksyen 124. Waran : siapa yang boleh mengeluarkannya.
Seksyen 125. Hukuman sebat.
Seksyen 126. Masa melaksanakan hukuman itu.
Seksyen 127. Permulaan hukuman penjara ke atas pesalah yang sedang menjalani pemenjaraan.
Seksyen 128. Pesalah remaja.
Seksyen 129. Pesalah pertama.
Seksyen 130. Syarat-syarat bon.
Seksyen 131. Mengembalikan waran.

BAB 9 - PENGGANTUNGAN, PEREMITAN DAN PERINGANAN HUKUMAN

Seksyen 132. Kuasa untuk menggantungkan atau meremitkan hukuman.
Seksyen 133. Kuasa untuk meringankan hukuman.

BAB 10 - PEMBEBASAN ATAU SABITAN YANG DAHULU

Seksyen 134. Seorang yang telah disabit atau dibebaskan tidak boleh dibicarakan lagi bagi kesalahan yang sama.
Seksyen 135. Pli pembebasan atau sabitan dahulu.

BAHAGIAN VI - RAYUAN DAN PENYEMAKAN

BAB 1 - RAYUAN KE MAHKAMAH TINGGI SYARIAH.

Seksyen 136. Bila akuan bersalah menghadkan hak untuk merayu.
Seksyen 137. Rayuan terhadap pembebasan.
Seksyen 138. Prosedur untuk rayuan.
Seksyen 139. Penghantaran rekod rayuan.
Seksyen 140. Kebenaran merayu dalam kes-kes tertentu.
Seksyen 141. Penggantungan pelaksanaan sementara menanti keputusan rayuan.
Seksyen 142. Menetapkan rayuan ke dalam senarai.
Seksyen 143. Prosedur semasa pendengaran.
Seksyen 144. Ketidakhadiran responden.
Seksyen 145. Penangkapan responden dalam kes yang tertentu.
Seksyen 146. Keputusan mengenai rayuan.
Seksyen 147. Perintah mengambil keterangan lanjut.
Seksyen 148. Penghakiman.
Seksyen 149. Perakuan dan akibat penghakiman.
Seksyen 150. Kematian pihak-pihak yang merayu.
Seksyen 151. Kos.

BAB 2 - RAYUAN KE MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

Seksyen 152. Bidangkuasa Mahkamah Rayuan Syariah.
Seksyen 153. Notis rayuan.
Seksyen 154. Rekod perbicaraan.
Seksyen 155. Petisyen rayuan.
Seksyen 156. Prosedur di mana perayu berada dalam penjara.
Seksyen 157. Penghantaran rekod kepada Mahkamah Rayuan Syariah.
Seksyen 158. Rayuan di luar masa yang ditetapkan dan kecatatan formal.
Seksyen 159. Tertuduh boleh ditangkap apabila ada rayuan terhadap pembebasan.
Seksyen 160. Rayuan tidak berkuatkuasa sebagai penggantungan pelaksanaan.
Seksyen 161. Notis dan masa untuk pendengaran.
Seksyen 162. Kuasa Mahkamah Rayuan Syariah.
Seksyen 163. Keterangan tambahan.
Seksyen 164. Penghakiman.
Seksyen 165. Penghakiman hendaklah diperakui kepada Mahkamah yang membicarakan.
Seksyen 166. Persoalan ditangguhkan semasa perbicaraan untuk diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah.
Seksyen 167. Rujukan kepada Mahkamah Rayuan Syariah atas rayuan daripada Mahkamah Rendah Syariah.

BAB 3 - PENYEMAKAN

Seksyen 168. Kuasa untuk menyemak.
Seksyen 169. Kuasa untuk memerintah siasatan lanjut.
Seksyen 170. Kuasa ketika menyemak.
Seksyen 171. Mendengar pihak-pihak semasa penyemakan.
Seksyen 172. Perintah penyemakan.

BAB 4 - PROSIDING DALAM KES KESALAHAN-KESALAHAN TERTENTU YANG MENJEJASKAN PENTADBIRAN KEADILAN

Seksyen 173. Prosedur mengenai kesalahan-kesalahan yang dilakukan di dalam Mahkamah.
Seksyen 174. Merekodkan fakta yang menjadikan kesalahan.
Seksyen 175. Prosedur alternatif.
Seksyen 176. Kuasa untuk meremitkan hukuman.
Seksyen 177. Keengganan memberi keterangan.
Seksyen 178. Rayuan.
Seksyen 179. Hakim tidak boleh membicarakan kesalahan tertentu yang dilakukan di hadapannya.

BAHAGIAN VII - PERUNTUKAN TAMBAHAN

BAB 1 - ORANG YANG TIDAK SIUMAN

Seksyen 180. Prosedur di mana tertuduh disyaki tidak siuman.

BAB 2 - PENDAKWAAN

Seksyen 181. Ketua Pendakwa Syarie.
Seksyen 182. Ketua Pendakwa Syarie hendaklah hadir sendiri.
Seksyen 183. Pendakwaan.
Seksyen 184. Ambil khidmat Peguam Syarie.

BAB 3 - JAMINAN

Seksyen 185. Bila seseorang boleh dilepaskan atas jaminan.
Seksyen 186. Amaun bon.
Seksyen 187. Bon hendaklah dilaksanakan.
Seksyen 188. Bila orang akan dilepaskan.
Seksyen 189. Bila waran penangkapan boleh dikeluarkan terhadap orang yang dijamin.
Seksyen 190. Penjamin boleh memohon untuk pelepasan bon.
Seksyen 191. Rayuan.

BAB 4 - PERUNTUKAN-PERUNTUKAN KHAS BERHUBUNG DENGAN KETERANGAN

Seksyen 192. Prosedur apabila orang yang boleh memberi keterangan material sakit teruk.
Seksyen 193. Jika orang yang terikat memberi keterangan berniat untuk meninggalkan Malaysia.
Seksyen 194. Laporan orang tertentu.
Seksyen 195. Bagaimana sabitan atau pembebasan yang dahulu boleh dibuktikan.
Seksyen 196. Rekod keterangan dalam ketidakhadiran tertuduh.
Seksyen 197. Notis hendaklah diberikan untuk pembelaan alibi.

BAB 5 - PERUNTUKAN MENGENAI BON

Seksyen 198. Deposit sebagai ganti bon.
Seksyen 199. Prosedur mengenai perlucuthakan bon.
Seksyen 200. Rayuan daripada perintah.

BAB 6 - PELUPUSAN EXHIBIT DAN HARTA YANG MENJADI HAL PERKARA KESALAHAN

Seksyen 201. Mahkamah hendaklah menimbang cara melupuskan exhibit.
Seksyen 202. Perintah bagi pelupusan harta yang mengenainya kesalahan telah dilakukan.

BAB 7 - PEMINDAHAN KES-KES JENAYAH

Seksyen 203. Kuasa Hakim Mahkamah Tinggi Syariah memindahkan kes.
Seksyen 204. Permohonan untuk pemindahan mesti disokong oleh afidavit.

BAB 8 - KETAKTERATURAN DALAM PROSIDING

Seksyen 205. Salah tempat prosiding dll.
Seksyen 206. Peninggalan untuk merangka pertuduhan.
Seksyen 207. Ketakteraturan tidak membatalkan prosiding.

BAHAGIAN VIII - PERKARA AM

Seksyen 208. Definisi.
Seksyen 209. Perlindungan pegawai-pegawai.
Seksyen 210. Penghinaan terhadap Mahkamah.
Seksyen 211. Maklumat, keterangan atau pengakuan palsu.
Seksyen 212. Pegawai agama mengingkari arahan undang-undang dengan niat hendak menyebabkan kecederaan atau kerugian kepada seseorang.
Seksyen 213. Peninggalan untuk mengemukakan, dll., dokumen kepada pegawai agama oleh orang yang terikat di sisi undang-undang untuk mengemukakan, dll., dokumen itu.
Seksyen 214. Enggan mengangkat sumpah apabila dikendaki untuk mengangkat sumpah dengan wajarnya oleh pegawai agama.
Seksyen 215. Enggan menjawab soalan pegawai agama yang diberi kuasa menyoal.
Seksyen 216. Enggan menandatangani pernyataan.
Seksyen 217. Sengaja menghina atau mengganggu pegawai agama yang bersidang pada mana-mana peringkat prosiding kehakiman.
Seksyen 218. Menandatangani afidavit.
Seksyen 219. Kuasa Mahkamah untuk menyaman dan memeriksa seseorang.
Seksyen 220. Perintah bagi bayaran pampasan.
Seksyen 221. Peruntukan mengenai pampasan.
Seksyen 222. Salinan rekod prosiding.
Seksyen 223. Orang yang dibebaskan atas jaminan hendaklah memberi alamat untuk penyampaian.
Seksyen 224. Pampasan di mana pertuduhan dibuat tanpa alasan.
Seksyen 225. Hakim tidak harus bertindak jika mempunyai kepentingan.
Seksyen 226. Keterangan.
Seksyen 227. Borang.
Seksyen 228. Penggunaan denda.
Seksyen 229. Kaedah-kaedah.
Seksyen 230. Hukum Syara'.
Seksyen 231. Penghentian pemakaian Undang-Undang Pentadbiran.

JADUAL

BORANG 1
BORANG 2
BORANG 3
BORANG 4
BORANG 5
BORANG 6
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.