Enakmen Original

NEGERI KEDAH

ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979


Tarikh Persetujuan DiRaja :12 Disember 1983
Tarikh disiarkan dalam Warta :5 Januari 1984
Tarikh mula berkuatkuasa :1 Januari 1985 [K.P.U. 1/85]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Tajuk panjang & Mukadimah

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa.
Seksyen 2. Tafsiran.
Seksyen 3. Pemakaian.
Seksyen 4. Pernikahan yang masih berterusan hendaklah disifatkan sebagai didaftarkan di bawah Enakmen ini dan boleh dibubarkan hanya di bawah Enakmen ini.

BAHAGIAN II - PERNIKAHAN

Seksyen 5. Orang-orang yang boleh menikahkan.
Seksyen 6. Pernikahan jika salah satu pihak kepada pernikahan di bawah umur minima.
Seksyen 7. Pernikahan yang dilarang.
Seksyen 8. Orang-orang dari ugama lain.
Seksyen 9. Pernikahan tidak sah.
Seksyen 10. Persetujuan dikehendaki.
Seksyen 11. Pernikahan seorang perempuan.
Seksyen 12. Pertunangan.
Seksyen 13. Kebenaran bertulis.
Seksyen 14. Tempat pernikahan.
Seksyen 15. Maskahwin dan pemberian.
Seksyen 16. Perakuan atau kebenaran perlu sebelum bernikah.
Seksyen 17. Poligami.
Seksyen 18. Pernikahan di Kedutaan-kedutaan Malaysia dsb. di luar Malaysia.

BAHAGIAN III - PENDAFTARAN PERNIKAHAN

Seksyen 19. Pendaftaran mengikut Enakmen ini.
Seksyen 20. Perlantikan Ketua Pendaftar, Pendaftar dan Penolong Pendaftar Nikah, Cerai dan Rujuk.
Seksyen 21. Pendaftaran.
Seksyen 22. Daftar nikah, cerai dan rujuk dalam Negeri ini hendaklah disimpan.
Seksyen 23. Pendaftaran pernikahan luar Negeri oleh orang yang bermastautin atau bermukim dalam Negeri ini.
Seksyen 24. Daftar tak sah.
Seksyen 25. Pendaftaran sukarela pernikahan orang Islam yang dinikahkan dahulunya di bawah mana-mana Undang-undang.
Seksyen 26. Kesan pendaftaran di sisi undang-undang.

BAHAGIAN IV - PENALTI DAN PELBAGAI PERUNTUKAN BERHUBUNG DENGAN AKADNIKAH DAN PENDAFTARAN PERNIKAHAN

Seksyen 27. Tidak hadir di hadapan Pendaftar pada masa yang ditetapkan.
Seksyen 28. Pelanggaran terhadap seksyen 24.
Seksyen 29. Gangguan terhadap pernikahan.
Seksyen 30. Perakuan palsu dsb. untuk mendapatkan pernikahan.
Seksyen 31. Pernikahan oleh orang yang tidak berkuasa.
Seksyen 32. Kesalahan berhubung dengan pernikahan.
Seksyen 33. Keizinan untuk mendakwa.
Seksyen 34. Membetulkan kesilapan.
Seksyen 35. Daftar Pusat.
Seksyen 36. Bukti.

BAHAGIAN V - PEMBUBARAN PERNIKAHAN

Seksyen 37. Bidangkuasa.
Seksyen 38. Bidangkuasa mengenai langkah perbicaraan oleh isteri yang suaminya tidak bermukim atau bermastautin dalam Negeri ini.
Seksyen 39. Murtad.
Seksyen 40. Penceraian dengan talak, perintah atau shiqaq.
Seksyen 41. Penceraian talak atau tebus talak.
Seksyen 42. Penceraian di bawah taklik atau janji.
Seksyen 43. Rujuk.
Seksyen 44. Perintah membubarkan pernikahan atau untuk fasakh.
Seksyen 45. Anggapan mati.
Seksyen 46. Penyelenggaraan daftar Pusat dan Daerah.
Seksyen 47. Muta'ah kepada perempuan yang diceraikan tanpa sebab yang patut.
Seksyen 48. Hak-hak terhadap maskahwin dan sebagainya tidak akan tersentuh.
Seksyen 49. Kuasa Mahkamah memerintah pembahagian harta sepencarian.

BAHAGIAN VI - NAFKAH ISTERI DAN ANAK

Seksyen 50. Kuasa Mahkamah memerintah nafkah bagi isteri dan isteri nusyuz.
Seksyen 51. Pentaksiran nafkah.
Seksyen 52. Kuasa Mahkamah untuk memerintah cagaran diberi bagi nafkah.
Seksyen 53. Penyelesaian nafkah.
Seksyen 54. Lamanya tempoh perintah nafkah.
Seksyen 55. Hak nafkah terhenti apabila tamat tempoh iddah atau berlaku perzinaan.
Seksyen 56. Kuasa Mahkamah untuk mengubah perintah nafkah.
Seksyen 57. Kuasa Mahkamah untuk mengubah perjanjian nafkah.
Seksyen 58. Nafkah yang kena dibayar di bawah perintah Mahkamah tidak boleh diserah hak atau dipindah milik.
Seksyen 59. Menuntut tunggakan nafkah.
Seksyen 60. Kewajipan menanggung nafkah anak dan lain-lain.
Seksyen 61. Kuasa Mahkamah memerintah nafkah bagi anak.
Seksyen 62. Kuasa Mahkamah memerintahkan cagaran bagi nafkah seorang anak.
Seksyen 63. Kuasa Mahkamah mengubah perintah hadhanah atau nafkah anak.
Seksyen 64. Kuasa Mahkamah mengubah perjanjian hadhanah atau nafkah anak.
Seksyen 65. Menuntut tunggakan nafkah seorang anak.
Seksyen 66. Kewajipan menanggung nafkah anak yang diterima sebagai ahli keluarga.
Seksyen 67. Lamanya tempoh perintah bagi nafkah anak.
Seksyen 68. Kewajipan menanggung nafkah anak taksahtaraf.

BAHAGIAN VII - HADHANAH

Seksyen 69. Orang-orang yang berhak kepada hadhanah.
Seksyen 70. Kelayakan yang perlu untuk mendapat hadhanah.
Seksyen 71. Bagaimana hak hadhanah hilang.
Seksyen 72. Tempoh hadhanah.
Seksyen 73. Hadhanah anak taksahtaraf.
Seksyen 74. Kuasa Mahkamah membuat perintah hadhanah.
Seksyen 75. Perintah tertakluk kepada syarat-syarat.
Seksyen 76. Perintah menetapkan ibu atau bapa tidak layak menjaga anak.
Seksyen 77. Orang-orang yang berhak kepada hadhanah.
Seksyen 78. Kuasa ke atas harta takalih dan harta alih.
Seksyen 79. Perlantikan penjaga oleh Mahkamah.
Seksyen 80. Ibu boleh dilantik menjadi wasi atau hadhinah.
Seksyen 81. Jika ibu dilantik menjadi hadhinah.
Seksyen 82. Perubahan kuasa penjagaan harta.
Seksyen 83. Pemecatan penjaga.
Seksyen 84. Cagaran hendaklah diberi.
Seksyen 85. Had kuasa bagi penjaga yang dilantik oleh Mahkamah.
Seksyen 86. Penjaga tidak boleh memberi perakuan penyelesaian mengenai harta modal, dll.
Seksyen 87. Penjaga boleh menanggung kanak-kanak dari pendapatan.
Seksyen 88. Perintah khas mengenai harta.
Seksyen 89. Permohonan untuk mendapatkan pendapat, dsb.
Seksyen 90. Perintah larangan oleh Mahkamah.
Seksyen 91. Penjaga bagi anak yatim dsb.
Seksyen 92. Akta Penjagaan Kanak-kanak 1961 tidak boleh dipakai jika berlawanan dengan Hukum Syarak.
Seksyen 93. Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang nasihat pegawai-pegawai kebajikan, dsb.
Seksyen 94. Kuasa Mahkamah menghalang anak dibawa keluar dari Malaysia.
Seksyen 95. Kuasa Mahkamah membatal dan menahan pindah-milik yang bermaksud mengecewakan tuntutan nafkah.
Seksyen 96. Tegahan terhadap gangguan.

BAHAGIAN VIII - PELBAGAI

Seksyen 97. Pengiktirafan pernikahan yang dilakukan di luar Malaysia.
Seksyen 98. Pengiktirafan pernikahan yang dilakukan di kedutaan-dutaan dsb, di Malaysia.
Seksyen 99. Anggapan sebagai bapa.
Seksyen 100. Kelahiran dalam masa empat tahun selepas pembubaran pernikahan.
Seksyen 101. Syubhah.
Seksyen 102. Syarat-syarat bagi pengakuan sah.
Seksyen 103. Anggapan boleh disangkalkan.
Seksyen 104. Pengakuan oleh perempuan yang sedang dalam iddah.
Seksyen 105. Mengakui seorang sebagai ibu atau bapa.
Seksyen 106. Pengakuan lain daripada sebagai anak, ibu atau bapa.
Seksyen 107. Pengakuan tidak boleh dibatalkan.
Seksyen 108. Rayuan.

BAHAGIAN IX - PENALTI

Seksyen 109. Poligami tanpa kebenaran Mahkamah.
Seksyen 110. Penceraian di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah.
Seksyen 111. Tidak membuat laporan.
Seksyen 112. Keengganan hidup bersama.
Seksyen 113. Menganiayai isteri.
Seksyen 114. Tidak memberi keadilan yang sewajarnya kepada isteri.
Seksyen 115. Isteri tidak menurut perintah.
Seksyen 116. Dengan sengaja cuai mematuhi perintah nafkah.
Seksyen 117. Jadi murtad untuk membatalkan pernikahan.
Seksyen 118. Tidak melapor pernikahan yang berlawanan dengan Enakmen ini.
Seksyen 119. Percubaan, subahat.

BAHAGIAN X - AM

Seksyen 120. Sijil Nikah negeri lain.
Seksyen 121. Kuasa membuat kaedah dan peraturan.
Seksyen 122. Hukum Syarak hendaklah dipakai bila tiada peruntukan.
Seksyen 123. Kuasa tambahan.
Seksyen 124. Pengecualian.
Seksyen 125. Pemansuhan

JADUAL PERTAMA
JADUAL KEDUA
JADUAL KETIGA
JADUAL KEEMPAT
JADUAL KELIMA
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.